česky | english

Provověda 1. - 5. třída

Soubor prvních vědeckých kroků v oblasti přírodních a společenských věd je velmi důležitou oblastí. Až žáci zvládnou dovednost čtení a psaní, začínají v běžné škole tyto obory nabývat na významu. V tomto ŠVP je důraz kladen již od prvního krůčku v základní škole. Naším cílem je vytvořit prostředí, které bude kreativní a díky této kreativitě budou žáci pro jednotlivé obory získáni na celý jejich život. Naším velkým úspěchem je předmět vědy, který je součástí vzdělávacího oboru, jako tzv. nepovinný. Rozšiřuje tak rozvoj celého „vědeckého bádání našich žáků“. V tomto předmětu žáci provádějí drobné pokusy a souběžně s pracovní výchovou se starají o květiny, drobná zvířata. Tyto obory doplňují pravidelné přírodovědné, vlastivědné a technické exkurze našich žáků (jednou měsíčně). Žáci v souboru těchto předmětů pracují se stavebnicemi, s dětskými pokusy, s mikroskopy a dalšími potřebnými pomůckami. Součástí rozvoje těchto předmětů je také používání Montessori pomůcek. Tyto pomůcky nepoužívají všechny třídy, ale do života školy je zavádíme. Ve všech vědeckých předmětech používají naši učitelé metody kritického myšlení. Pro tuto aktivity jsou jednou ročně připraveni speciálním školením.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

 

 

 

Žák vyznačí v jednoduchém

Žák vyznačí v jednoduchém plánu

Žák vyznačí v jednoduchém plánu

Žák určí a vysvětlí polohu svého

Žák určí a vysvětlí polohu svého

plánu místo svého bydliště a

místo svého bydliště a školy,

místo svého bydliště a školy,

bydliště nebo pobytu vzhledem ke

bydliště nebo pobytu vzhledem ke

školy, cestu na určené místo.

cestu na určené místo.

cestu na určené místo.

krajině a státu.

krajině a státu. Poloha. Místní

 

 

 

 

krajina. Okolní krajina (místní

 

 

 

 

oblast, region). Administrativní

 

 

 

 

členění ČR.

 

 

 

 

 

Žák rozliší možná nebezpečí v

Žák vyznačí v jednoduchém plánu

Žák rozliší možná nebezpečí v

Žák určí světové strany v přírodě i

Žák vyhledá typické regionální

nejbližším okolí. Uplatňuje

místo svého bydliště a školy,

nejbližším okolí. Uplatňuje

podle mapy, orientuje se podle

zvláštnosti přírody, osídlení,

základní pravidla silničního

cestu na určené místo.

základní pravidla účastníků

nich.

hospodářství a kultury,

provozu.

 

silničního provozu

 

jednoduchým způsobem posoudí

 

 

 

 

jejich význam z hlediska

 

 

 

 

přírodního, historického.

 

 

 

 

 

 

Žák začlení svou obec do

Žák vyhledává jednoduché údaje

Žák rozlišuje mezi náčrty, plány a

Žák vyhledává jednoduché údaje

 

příslušného kraje a obslužného

o přírodních podmínkách na

základními typy map; vyhledává

o přírodních podmínkách a

 

centra ČR. Žák rozliší přírodní a

mapách naší republiky, Evropy a

na mapách naší republiky a

sídlištích lidí na mapách naší

 

umělé prvky v okolní krajině a

polokoulí.

Evropy jednoduché údaje o

republiky, Evropy a polokoulí.

 

vyjádří její estetické hodnoty.

 

přírodních podmínkách a

 

 

 

 

sídlištích lidí.

 

 

 

Žák začlení svou obec do

Žák vyhledá typické regionální

Žák rozlišuje mezi náčrty, plány a

 

 

příslušného kraje a obslužného

zvláštnosti přírody, osídlení,

základními typy map; vyhledává

 

 

centra ČR. Rozliší přírodní a

hospodářství a kultury,

jednoduché údaje o přírodních

 

 

umělé prvky v okolní krajině a

jednoduchým způsobem posoudí

podmínkách a sídlištích lidí na

 

 

vyjádří různými způsoby její

jejich význam z hlediska

mapách naší republiky, Evropy a

 

 

estetické hodnoty. Pozoruje a

přírodního, historického.

polokoulí.

 

 

popíše změny v nejbližším okolí.

 

 

 

 

Žák začlení svou obec do

 

 

 

 

příslušného kraje a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák zprostředkuje ostatním

Žák vyhledá typické regionální

 

 

 

zkušenosti, zážitky a zajímavosti

zvláštnosti přírody, osídlení,

 

 

 

z vlastních cest, porovná způsob

hospodářství a kultury,

 

 

 

života a přírodu v naší vlasti i v

jednoduchým způsobem posoudí

 

 

 

jiných zemích.

jejich význam z hlediska

 

 

 

 

přírodního, historického,

 

 

 

 

vlastnického.

Můj domov a bydliště - adresa,

 

 

 

 

bezpečná cesta do školy, škola -

 

 

 

 

orientace ve škole a činnosti ve

 

 

 

 

škole. Okolí školy a bydliště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 

 

 

 

Žák projevuje toleranci k

Žák projevuje toleranci k

Žák projevuje toleranci k

Žák vyjádří podle vlastních

Žák vyjádří na základě vlastních

přirozeným

přirozeným odlišnostem

přirozeným odlišnostem

zkušeností základní vztahy mezi

zkušeností základní vztahy mezi

 

spolužáků, jejich přednostem i

spolužáků, jejich přednostem i

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla

 

nedostatkům odlišnostem

nedostatkům. Vyvodí a dodržuje

pro soužití ve škole, mezi chlapci

pro soužití.

 

spolužáků.

pravidla pro soužití ve škole.

a dívkami, v rodině, v obci

 

 

 

 

(městě).

 

 

 

 

 

 

Žák vyvodí a dodržuje pravidla

Žák vyvodí a dodržuje pravidla

Žák rozlišuje blízké příbuzenské

Žák rozlišuje základní rozdíly

Žák rozpozná ve svém okolí

 

soužití ve škole.

vztahy v rodině, role rodinných

mezi jednotlivci, obhájí při

jednání a chování, která se už

 

 

příslušníků a vztahy mezi nimi;

konkrétních činnostech své

tolerovat nemohou a která

 

 

příbuzenské a mezigenerační

názory, popřípadě připustí svůj

porušují základní lidská práva

 

 

vztahy.

omyl, dohodne se na společném

nebo demokratické principy.

 

 

 

postupu a řešení se spolužáky.

 

 

 

příbuzenské a mezigenerační

Žák vyjádří základní vztahy mezi

Žák rozlišuje základní rozdíly

 

 

vztahy.

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla

mezi jednotlivci, obhájí při

 

 

 

pro soužití ve škole, mezi chlapci

konkrétních činnostech své

 

 

 

a dívkami, v rodině, v obci

názory, popřípadě připustí svůj

 

 

 

(městě).

omyl, dohodne se na společném

 

 

 

 

postupu a řešení se spolužáky.

 

 

Žák používá peníze v běžných

Žák rozlišuje blízké příbuzenské

Žák rozlišuje blízké příbuzenské

 

 

situacích.

vztahy v rodině, role rodinných

vztahy, role rodinných příslušníků

 

 

 

příslušníků a vztahy mezi nimi.

a vztahy mezi nimi.

 

 

 

 

 

Žák odvodí význam a potřebu

Žák odvodí význam a potřebu

Žák odvodí význam a potřebu

Žák používá peníze v běžných

Žák používá peníze v běžných

povolání a pracovních činností.

různých povolání a pracovních

různých povolání a pracovních

situacích

situacích. Průřez. témata:

 

činností.

činností.

 

environmentální výchova; globální

 

 

 

 

výchova.

 

 

 

Žák poukáže v nejbližším

Žák vyjádří základní vztahy mezi

 

 

 

společenském a přírodním

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla

 

 

 

prostředí na změny a některé

pro soužití ve škole, mezi chlapci

 

 

 

problémy a navrhne možnosti

a dívkami, v rodině, v obci

 

 

 

zlepšení životního prostředí obce

(městě).

 

 

 

(města).

 

 

 

 

 

 

LIDĚ A ČAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák využívá časové údaje při

Žák využívá časové údaje při

Žák využívá časové údaje při

Žák pracuje s časovými údaji a

Žák rozeznává současné a

řešení situací v denním životě.

řešení různých situací v denním

řešení různých situací v denním

využívá zjištěných údajů k

minulé a orientuje se v hlavních

 

životě.

životě.

pochopení vztahů mezi ději a

reáliích minulosti a současnosti

 

 

 

mezi jevy.

naší vlasti s využitím regionálních

 

 

 

 

specifik.

Žák rozlišuje děj v minulosti,

Žák rozlišuje děj v minulosti,

Žák rozlišuje děj v minulosti,

Žák rozeznává současné a

Žák srovnává a hodnotí na

přítomnosti a budoucnosti.

přítomnosti a budoucnosti.

přítomnosti a budoucnosti.

minulé a orientuje se v hlavních

vybraných ukázkách způsob

 

 

 

reáliích minulosti a současnosti.

života a práce předků na našem

 

 

 

 

území v minulosti a současnosti s

 

 

 

 

využitím regionálních specifik.

 

 

 

 

 

Zák je seznámen s pravidly školní

Žák využívá školní knihovnu

Žák využívá školní knihovny a

Žák využívá archivů, knihoven,

Žák využívá archivů, knihoven,

knihovny

 

pracuje v tištěných a

sbírek muzeí a galerií jako

sbírek muzeí a galerií jako

 

 

elektronických encyklopediích.

informačních zdrojů pro

informačních zdrojů pro

 

 

 

pochopení minulosti;

pochopení minulosti;

Žák se orientuje v současnosti

Žák se orientuje v současnosti a

Žák se orientuje v současnosti a

Žák získává informace o způsobu

Žák porovnává a hodnotí způsob

své rodinné historie

minulosti své rodinné historie

minulosti své rodinné historie

života a práce předků na našem

života a práce předků na našem

 

 

 

území v minulosti a současnosti s

území v minulosti a současnosti s

 

 

 

 

využitím regionálních specifik

 

 

 

 

 

Žák zná a slaví svátky. Má

Žák připravuje oslavy tradičních i

Žák připravuje oslavy tradičních i

Žák rozeznává současné a

Žák objasní historické důvody pro

informaci o základních státních i

státních svátků. Má informaci o

státních svátků. Má informaci o

minulé a orientuje se v hlavních

zařazení státních svátků a

tradičních svátcích.

základních státních i tradičních

základních státních i tradičních

reáliích minulosti a současnosti

významných dnů.

 

svátcích.

svátcích.

naší vlasti s využitím regionálních

 

 

 

 

specifik.

 

 

 

 

 

 

Žák pozoruje, popíše a porovná

Žák pozoruje, popíše a porovná

Žák pozoruje, popíše a porovná

Žák objevuje a zjišťuje

Žák objevuje a zjišťuje

viditelné proměny v přírodě v

viditelné proměny v přírodě v

viditelné proměny v přírodě v

propojenost prvků živé a neživé

propojenost prvků živé a neživé

jednotlivých ročních obdobích.

jednotlivých ročních obdobích.

jednotlivých ročních obdobích.

přírody, princip rovnováhy přírody

přírody, princip rovnováhy přírody

 

 

 

nachází souvislosti mezi

a nachází souvislosti mezi

 

 

 

konečným vzhledem přírody a

konečným vzhledem přírody a

 

 

 

činností člověka.

činností člověka.

Žák je seznámen s živým a

Žák roztřídí některé přírodniny

Žák provádí jednoduché pokusy u

Žák vysvětlí na základě

Žák zhodnotí některé konkrétní

neživým.

podle nápadných určujících

skupiny známých látek, určuje

elementárních poznatků o Zemi

činnosti člověka v přírodě a

 

znaků, uvede příklady výskytu

jejich společné a rozdílné

jako součásti vesmíru souvislost s

rozlišuje aktivity, které mohou

 

organismů ve známé lokalitě.

vlastnosti a změří základní

rozdělením času a střídáním

prostředí i zdraví člověka

 

 

veličiny pomocí jednoduchých

ročních období.

podporovat nebo poškozovat.

 

 

nástrojů a přístrojů.

 

 

Žák provádí jednoduché pokusy u

Žák provádí jednoduché pokusy u

Žák provádí jednoduché pokusy u

Žák provádí jednoduché pokusy u

Žák objevuje a zjišťuje

skupiny známých látek, určuje

skupiny známých látek, určuje

skupiny známých látek, určuje

skupiny známých látek, určuje

propojenost prvků živé a neživé

jejich společné a rozdílné

jejich společné a rozdílné

jejich společné a rozdílné

jejich společné a rozdílné

přírody, princip rovnováhy přírody,

vlastnosti

vlastnosti a změří základní

vlastnosti a změří základní

vlastnosti a změří základní

nachází souvislosti mezi

 

veličiny pomocí jednoduchých

veličiny pomocí jednoduchých

veličiny pomocí jednoduchých

konečným vzhledem přírody a

 

nástrojů a přístrojů.

nástrojů a přístrojů.

nástrojů a přístrojů.

činností člověka.

Žák má znalosti o základních

Žák má znalosti o základních

Žák má znalosti o základních

Žák zkoumá základní

Žák zkoumá základní

společenstvech ve vlastním

společenstvech ve vlastním

společenstvech ve vlastním

společenstva ve vybraných

společenstva ve vybraných

regionu

regionu

regionu

lokalitách regionů, zdůvodní

lokalitách regionů, zdůvodní

 

 

 

podstatné vzájemné vztahy mezi

podstatné vzájemné vztahy mezi

 

 

 

organismy a nachází shody a

organismy a nachází shody a

 

 

 

rozdíly v přizpůsobení organismů

rozdíly v přizpůsobení organismů

 

 

 

prostředí

prostředí

 

 

 

Žák porovnává na základě

Žák porovnává na základě

 

 

 

pozorování základní projevy

pozorování základní projevy

 

 

 

života na konkrétních

života na konkrétních

 

 

 

organismech, prakticky třídí

organismech, prakticky třídí

 

 

 

organismy do známých skupin,

organismy do známých skupin,

 

 

 

využívá k tomu jednoduché klíče

využívá k tomu i jednoduché klíče

 

 

 

a atlasy.

a atlasy.

 

 

 

 

Žák zhodnotí některé konkrétní

Žák zhodnotí některé konkrétní

 

 

 

 

činnosti člověka v přírodě a

činnosti člověka v přírodě a

 

 

 

 

rozlišuje aktivity, které mohou

rozlišuje aktivity, které mohou

 

 

 

 

prostředí i zdraví člověka

prostředí i zdraví člověka

 

 

 

 

podporovat nebo poškozovat.

podporovat nebo poškozovat.

Žák založí jednoduchý pokus,

Žák založí jednoduchý pokus,

Žák založí jednoduchý pokus,

 

Žák založí jednoduchý pokus,

Žák založí jednoduchý pokus,

naplánuje a zdůvodní postup,

naplánuje a zdůvodní postup,

naplánuje a zdůvodní postup,

 

naplánuje a zdůvodní postup,

naplánuje a zdůvodní postup,

vyhodnotí a vysvětlí výsledky

vyhodnotí a vysvětlí výsledky

vyhodnotí a vysvětlí výsledky

 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky

vyhodnotí a vysvětlí výsledky

pokusu.

pokusu.

pokusu.

 

pokusu.

pokusu.

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatňuje základní hygienické,

Uplatňuje hygienické, režimové a

Uplatňuje základní hygienické,

 

Žák využívá poznatků o lidském

Žák využívá poznatků o lidském

režimové a jiné zdravotně

jiné zdravotně preventivní návyky

režimové a jiné zdravotně

 

těle k vysvětlení základních funkcí

těle k vysvětlení základních funkcí

preventivní návyky s využitím

s využitím elementárních znalostí

preventivní návyky s využitím

 

jednotlivých orgánových soustav

jednotlivých orgánových soustav

elementárních znalostí o lidském

o lidském těle. Dodržuje zásady

elementárních znalostí o lidském

 

a k podpoře vlastního zdravého

a podpoře vlastního zdravého

těle.

bezpečného chování tak, aby

těle.

 

způsobu života.

způsobu života.

 

neohrožoval zdraví své a zdraví

 

 

 

 

 

jiných.

 

 

 

 

Žák rozlišuje etapy lidského

Žák rozlišuje etapy lidského

Žák rozlišuje etapy lidského

 

Žák rozlišuje jednotlivé etapy

Žák účelně plánuje svůj čas pro

života

života

života

 

lidského života a orientuje se ve

učení, práci, zábavu a odpočinek

 

 

 

 

vývoji dítěte před a po jeho

podle vlastních potřeb s ohledem

 

 

 

 

narození.

na oprávněné nároky jiných osob.

Chování a a zdraví jiných. Chová

Chová se obezřetně při setkání s

Dodržuje zásady bezpečného

 

Žák uplatňuje účelné způsoby

Žák uplatňuje účelné způsoby

se obezřetně při setkání s

neznámými jedinci, odmítne

chování, aby neohrožoval zdraví

 

chování v situacích ohrožujících

chování v situacích ohrožujících

neznámými jedinci, odmítne

komunikaci, která je mu

své a zdraví jiných. Chová se

 

zdraví a v modelových situacích

zdraví a v modelových situacích

komunikaci, která je mu

nepříjemná, v případě potřeby

obezřetně při setkání s

 

simulujících mimořádné události.

simulujících mimořádné události.

nepříjemná, v případě potřeby

požádá o pomoc pro sebe a jiné

neznámými jedinci, odmítne

 

 

 

požádá o pomoc pro sebe a jiné

dítě.

komunikaci, která je mu

 

 

 

dítě.

 

nepříjemná, v případě potřeby

 

 

 

 

 

požádá o pomoc pro sebe a jiné

 

 

 

 

 

dítě.

 

 

 

Žák uplatňuje základní dovednosti

Žák uplatňuje základní dovednosti

Žák uplatňuje základní dovednosti

 

Žák uplatňuje základní dovednosti

Žák uplatňuje základní dovednosti

související s podporou jeho zdraví

související s podporou jeho zdraví

související s podporou jeho zdraví

 

a návyky související s podporou

a návyky související s podporou

 

 

 

 

zdraví a jeho preventivní

zdraví a jeho preventivní

 

 

 

 

ochranou

ochranou

Žák ví, jak se zachovat při

Žák ví, jak se zachovat při

Žák ví, jak se zachovat při

 

Žák ošetří drobná poranění a

Žák ošetří drobná poranění a

drobných poraněních

drobných poraněních

drobných poraněních

 

zajistí lékařskou pomoc.

zajistí lékařskou pomoc.

 

 

 

 

 

 

Heřmánek jde do školy, První prázdniny, domov a škola

Doporučeno: 1.ročník

Vzpomínky na prázdniny si děti vybavují pomocí přinesených suvenýrů a fotografií z prázdninových cest a stejně tak představují svůj domov. Návaznost na právě prožité prázdniny a téma domova pomáhá dětem zapojit se do nového kolektivu, představit ostatním svou rodinu, uvědomit si sounáležitost se spolužáky a své postavení v kolektivu. Děti se učí sestavovat společná pravidla a respektovat je.

Vzpomínky na prázdniny si děti vybavují pomocí přinesených suvenýrů a fotografií z prázdninových cest a stejně tak představují svůj domov. Návaznost na právě prožité prázdniny a téma domova pomáhá dětem zapojit se do nového kolektivu, představit ostatním svou rodinu, uvědomit si sounáležitost se spolužáky a své postavení v kolektivu. Děti se učí sestavovat společná pravidla a respektovat je.

První prázdniny

autentické zážitky z různých prázdninových míst

první prezentace před kolektivem

práce s mapou

první práce s texty (čtenářské a písemné pokusy)

Domov a škola:

můj domov a rodina

cesta do školy

denní režim ve škole

pravidla ve škole, možnost výběru a zodpovědnost

různé formy navazování kontaktů mezi dětmi

životní prostředí doma a ve škole, zapojení do ekologického způsobu života školy

 

Vznik vesmíru a Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy

Doporučeno: 1.- 2.ročník

Tento projekt doplňuje specifický Montessori materiál a pomůcky, modely planet, znázornění poměrů vzdáleností planet od Slunce, sešitky s texty o vzniku vesmíru a Sluneční soustavy, planetách Sluneční soustavy a dalšími tématy k opisu a přepisu.

Vznik vesmíru:

 

- Země povrch, formy vody a pevniny, průřez

- teorie o vzniku vesmíru Velký třesk, biblické příběhy

 

- střídání ročních období, den a noc na Zemi

Sluneční soustava:

 

- Měsíc, fáze Měsíce

- vznik vesmíru a Sluneční soustavy

 

- programy v planetáriu, dokumentární filmy, výukové PC programy

- planety Sluneční soustavy, práce s modely planet

 

- propojení: vesmír - galaxie – Sluneční soustava - planeta Země -

- Slunce

 

světadíl Evropa - stát Česká republika - naše město – bydliště

 

 

Čas –

kalendář

 

Doporučeno pro 2. a 3. ročník

Kalendář

kalendář a roční období - den, měsíc, rok, kalendář – pravidelná aktivita na tabuli, sledování času, měsíců, dnů, ročních období, počasí, hodin ve škole

respektování nastaveného režimu ve škole, společné plánování režimu ve škole

určování času na hodinách, pokusy s časem, sestavování vlastních hodin, exkurze na Pražský orloj. projekt o měření času a jeho způsobem v minulosti

výročí a svátky, oslavy, rituály – jednotlivé tradice – rozlišnost jednotlivých kultura a dětí

změny přírody v ročních obdobích – tradice v jednotlivých rozlišných období, způsoby jak se děti oblékají

pozorování a záznamy o změnách v přírodě – kalendář počasí

výtvarné, pracovní a hudební aktivity, které vychází z lidových zvyků a práce a výzdoba rostlinami, která vychází z lidových tradic

rodina, rodinná historie

 

Přírodovědecké pokusy – věda

 

Projekt je spojen s pracovní výchovou a s nepovinným předmětem věda (přírodovědecké pokusy), kde děti pracují a svoje experimenty si plánují a zapisují. Mají

 

možnost také připravit svoje vlastní nápady a pokusy a představit svoje pokusy ostatním-. Od 1. do 5. ročníku (společně s pracovní výchovou)

 

Voda:

- žárovka

 

- voda = život na naší planetě

- zdroje energie v současnosti

 

formy vody a pevniny, voda slaná a sladká

- experimenty ze světlem

 

- skupenství vody, koloběh vody v přírodě

Půda

 

- čištění odpadních vod

- stavba planety Země

 

- voda a krásné přírodní výtvory

- horniny a nerosty

 

- voda jako nebezpečný živel

- úrodná a neúrodná půda

 

- fyzikální pokusy s vodou

- růst a pěstování rostliny

 

Vzduch

- živočichové pod zemí

 

- informace o atmosféře

- třídění odpadu

 

- čím lidé vzduch znečišťují

- pokusy s půdou, zjišťování kyselosti půdy

 

- létání, letecká doprava

Elektřina

 

- vzduch jako prostředí ptáků

 

- pokusy s využitím prodění vzduchu

- jednoduchý elektrický obvod (zdroj, vypínač, spotřebič)

 

Světlo a teplo

- různé stavebnice, práce drobného motoru – lego

 

- Slunce, rychlost světla

Růst – a pěstování

 

- střídaní ročních období, kalendář

- pěstování vybrané rostliny

 

- zdroje energie v historii lidstva

- chování drobného zvířátka ve třídě

 

- pokusy s teplem, zahřívání vody, teploměr,

 

 

 

Život na naší planetě a jeho vývoj

 

 

Doporučeno: pro 3.ročník

 

. V projektu děti získávají informace o tom, jak vznikal život ve vodě, na souši, jak velcí byli dinosauři, jak vypadal a žil pravěký lovec. Projdou cestou dávné minulosti až k vývoji

 

lidského společenství, porovnají shodné a rozdílné znaky živých organismů. K seznámení s dávnou minulostí pracují děti s obrazovým materiálem a informačními sešitky,

 

vytvářejí si podle vzoru vlastní časové přímky, pracují na úkolech již podle písemných instrukcí, další informace vyhledávají v encyklopediích, představují si minulost s pomocí

 

moderních

 

 

filmových dokumentů. Podle možností navštívíme s dětmi expozice archeologických nálezů.

 

PRAHORY a PRVOHORY

-  připomenutí časové přímky od vzniku planety Země do prekambria a jednotlivá období prvohor

(DRUHOHORY

časová přímka druhohor - trias, jura, křída

kdo byli dinosauři

vývoj rostlin, vývoj a třídění živočichů,

- uhlí a ropa ??

TŘETIHORY

časová přímka (schéma vývoje živočichů a rostlin od prvohor), evoluce

vývoj a nové druhy savců

rostliny, listnaté a jehličnaté stromy

podnebí, posun kontinentů, tvoření pohoří, nerosty a jantar

ČTVRTOHORY:

změny na planetě Země, doba ledová

nejznámější typičtí živočichové, rostlinstvo

TŘETIHORY

- slova hominidé, homo

- časová přímka (schéma vývoje živočichů a rostlin od prvohor), evoluce

Člověk – dvě teorie

- vývoj a nové druhy savců

- vzhled a tělesný vývoj, ruka a mozek

- rostliny, listnaté a jehličnaté stromy

- nástroje a zbraně, používání ohně, oděvy a obydlí

- podnebí, posun kontinentů, tvoření pohoří, nerosty a jantar

- potrava a příprava jídla, vlastní recepty dětí

 

 

 

Život v našem okolí

 

Doporučeno pro 1. část 1. a 2. třídu a 2. část pro 4. a 5. třídu – seznámení s okolím a vytváření pojmů pro přírodovědu a vlastivědu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  část

 

 

2.  část – Život v našem okolí a dopravní výchova a krizová

 

Život na vesnici

 

 

Život ve městě

 

Život v horách a v lese

 

 

Lidská komunita

 

Život u moře a na moři

 

 

Základní dělba práce v lidské komunitě

 

Život v jednotlivých ročních obdobích

 

 

Řemesla a obchod

 

Život v jednotlivých druzích krajiny – poušť, mírné pásmo, u moře, Antarktida,

 

 

Dopravní výchova

 

Arktida, Zvířátka v našem okolí domácí zvířata, zvířata, která chováme pro

 

 

 

potěšení, zvířata venku a zvířata v ZOO a ptáků , hmyz

 

 

Dopravní předpisy a dopravní značení

 

Základní druhy stromů a květin, Život ve městě

 

 

Předpisy pro cyklisty, chodce

 

 

 

Přecházení ulic

 

Lidská komunita,Základní dělba práce v lidské komunitě

 

 

 

 

 

Návštěva dopravního hřiště

 

Řemesla a obchod,Život ve městě

 

 

 

 

 

 

 

Lidská komunita,Základní dělba práce v lidské komunitě

 

 

Krizová výchova Osobní bezpečí Způsoby chování v krizových situacích –

 

Řemesla a obchod

 

 

 

 

 

šikanování, deviantní osoby Způsoby chování při pobytu v různých prostředích

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětská krizová centra, linky důvěry Zdokonalování nácviku komunikace s linkou

 

 

 

 

důvěry a jinými specializovanými službami Mimořádná událost, evakuace,

 

 

 

 

evakuační zavazadlo, transport zraněného,letecká záchranná služba,.horská

 

 

 

 

služba, speleologové

 

 

 

 

Můžeme se z krizových situací poučit?

 

 

 

Česká republika – krajina Doporučeno: pro 3.- 4.ročník

Děti samostatně vyhledávají a třídí informace podle pokynů ve svých pracovních materiálech. Pomáhá jim práce zeměpisné modely, obrazový materiál, mapy připravené pomůcky, encyklopedie a výukové programy.)

Zeměpisné pojmy

Kraje v ČR, Důležitá města,

Řeka, voda, pramen, potůček, rozvodí

Hry

Hora, úpatí, pohoří

Projekty – povolání horník – Jak vypadá důl

Hory a nížiny v ČR – ukázky

Jak se vyrábí železo, Práce kováře,

Pohoří v ČR

Jak se peče chleba, Na poště,

Počasí – určování počasí – typy mraků

Doprava

Koloběh vody

Výroba automobilů

Vodní doprava, Elektrárny, regulace řek

Návštěva Národního technického muzea

Odpady a jejich zpracování

V bance

Doporučeno: pro 3.- 4.ročník

Lidské tělo a lidstvo

 

 

 

Děti samostatně vyhledávají a třídí informace podle pokynů ve svých pracovních materiálech. Pomáhá jim práce s anatomickými modely, obrazový materiál, další

 

připravené pomůcky, encyklopedie a výukové programy. Obsah výstupů ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ a LIDÉ KOLEM NÁS je součástí každodenní komunikace a

 

spolupráce dětí – při sdílení zážitků a sdělování nových informací z osobního života i dění kolem nás v komunitním kruhu; společném řešení nesnadností a

 

dodržování pravidel ve třídě a škole.

 

 

Lidské tělo

Lidstvo – toto téma je možné integrovat s Etickou výchovou

 

- jak funguje lidské tělo, soustavy a orgány

- soužití lidí, mezilidské vztahy, společná pravidla

 

- zázrak života a narození

- civilizace, národnosti, národy

 

- jedinečnost a originalita každé lidské bytosti

- vliv civilizace na životní prostředí planety

 

- city, pocity, emoce

- ochrana zdraví

 

- Rodina

- ochrana před globálním ohrožením

 

- vztahy v rodině

- principy demokracie

 

- Příbuznosti

- ochrana občanů a majetku, soukromého

 

- Svatba, seznámení

vlastnictví

 

- Příbuzní

- právo a spravedlnost - základní lidská práva a

 

-

práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy

 

 

 

Živá příroda

 

Podle podmínek (škola v přírodě) a zájmu dětí zařadit během 1.- 5.ročníku

 

Poznatky děti nejlépe získávají v přirozeném prostředí, které poskytuje příroda. Většina dětí má v této oblasti mnohé různorodé poznatky (z rodiny, z témat

 

v mateřské škole). Chceme podporovat zájem dětí tím, že jim umožníme pracovat na vybraném tématu (zvíře, rostliny..) podle individuálního naladění dětí

 

v jakémkoliv věkovém období. Důležité je poskytnout dětem potřebný materiál –pomůcky, encyklopedie, další informace. Děti se učí vybírat, třídit a zapisovat

 

informace ve formě knížeček, plakátů, letáčků apod. Své práce potom mohou prezentovat před ostatními – získávají tak zpětnou vazbu a učí se přijímat ocenění i

 

náměty na vylepšení své práce.

 

 

)

 

 

Živočišná říše

Rostlinná říše

 

- podmínky pro život živočichů

- podmínky pro život rostlin

 

- třídění a poznávání živočichů

- třídění a poznávání rostlin

 

- charakteristické znaky vybraných živočichů

- užitek pro člověka pěstování rostlin

 

- užitek pro člověka, chov zvířat

- ochrana přírody na planetě

 

- vztah člověka k živým tvorům

- pracovní, výtvarné a hudební činnosti k tématům

 

- pracovní, výtvarné a hudební činnosti k tématům

- Základní poznání rostlin

 

- Základní poznání druhů živočichů

 

 

Doporučeno: 4.- 5.ročník

Kontinenty

 

 

 

Je velmi obohacující využívat autentických zážitků dětí nejen v rámci časově omezeného projektu, ale kdykoliv během školního roku, pokud se děti zrovna

 

vrátí s nějakého zajímavého pobytu (s rodiči apod). Děti mohou vypravovat, přinést upomínky, fotografie, připravit pro ostatní diktát, test znalostí apod.

 

Zprostředkovat dětem autentické vyprávění o cizích zemích a kontinentech mohou také rodiče a další pozvaní hosté…. Můžeme využít dokumentární filmy,

 

internet, atlasy, encyklopedie a naučné texty, články v časopisech, krásnou literaturu.

 

Glóbus

 

 

Glóbus

Evropa

 

- rovnoběžky, poledníky, rovník, světové strany

- státy Evropy, základní informace

 

- polokoule, kontinenty, oceány, formy vody a pevniny

- sousední státy ČR

 

- náčrty, plány, mapy

- život obyvatel

 

Věnovat se postupně (několika) kontinentům:

- Evropská unie

 

- podmínky pro život, příroda, ochrana přírody

Česká republika

 

- geografie, státy

- geografické informace, práce s mapou

 

- zajímavá místa

- příroda, ochrana přírody, hospodářství

 

- odlišnosti a podobnosti s jinými kontinenty

- průmysl, výroba, těžba

 

Věnovat se postupně (několika) kontinentům:

- politický systém

 

- podmínky pro život, příroda, ochrana přírody

- zajímavá místa – využít autentické zážitky dětí

 

- geografie, státy

Ochrana lidstva

 

- zajímavá místa

- nebezpečí válečných konfliktů

 

- odlišnosti a podobnosti s jinými kontinenty

- živelné pohromy, ekolog. havárie

 

 

- aktuálními události ve světě

 

Doporučeno: 4. - 5.ročník

Národní historie a národní současnost

 

 

 

Projekt s informacemi z dějin naší vlasti začíná v době románské a přes další období gotiky, renesance, baroka se děti budou seznamovat s dějinami, filosofií

 

a kulturou lidí od minulosti do současného století. Budou pracovat s mapami, plnit jazykové a matematické úlohy s historickým textem. Od 1. třídy probíhají

 

návštěvy významných historicích míst v Praze a v tomto projektu se spojí historická exkurze s historií. Práce s knihami, práce s internetem, divadlo, výroba novin,

 

 

 

 

 

Způsoby práce:

 

 

- práce s časovou přímkou a s mapou ČR – individuální, ve

- Jan Hus a husitské války

skupinách

- Bitva na Bílé hoře a Jan Amos Komenský - Jan Hus a husitské války

- exkurze na historická místa /probíhají od 1. třídy/

3.

- Bitva na Bílé hoře a Jan Amos Komenský

- Staré pověsti České Český stát – Cyril a Metoděj,

4.

Habsburkové a Turci v Evropě

- zasazení do historie, keltské, slovanské období

5.

Národní obrození (pohádky a divadlo)

- Rytíři – Přemyslovci a Lucemburkové

6.

Vznik ČR

Komenský

Národní muzeum

 

Muzeum hlavního města Prahy

 

7.

 

footer_logos