česky

Pedagogika Heřmánek

Pedagogika Heřmánek je ucelený systém organizace školy Heřmánek Praha, který tým školy pod vedením odborné pedagožky a ředitelky školy Mgr. MIroslavy Adamcové vytváří od roku 2011,

kdy oficiálně vznikla Základní a mateřská škola Heřmánek. Pochopitelně je koncept výrazně ovlivněn i předchozí zkušeností pedagogů v něm působících. Tou je především zkušenost

domácího vzdělávání či zkušenost předrevolučení a porevoluční pedagogické práce a vlastního studia.

 

Pedagogika Heřmánek vytvořila mix pedagogických činností, které  odpovídají potřebám současného dítěte a současného rodiče:

činnosti, které jsou inspirované zajímavými směry pedagogiky jako je Montessori či Waldorfská pedagogika a Začít spolu

činnosti, které jsou  inspirované zahraničními modely pedagogiky a zahraničními školami, převážně křesťanskými

činnosti, které jsou inspirované pozitivní historickou českou pedaogickou zkušeností, především prvorepublikovou, ale i starší

činnosti inspirované celými pedagogickými směry a koncepty, které se v ČR rozvíjejí po revoluci a těsně před ní, jako je koncept dramatické výchovy, výuky cizích jazyků

činnosti inspirované směry, které koncept Heřmánku upravuje a doplňuje, jako je etická výchova či koncept matematiky Heřmánek, koncet pracovní výchovy atd.

činnosti, které jsou výhradně novým konceptem školy Heřmánek, jako je koncept vědy

celkový koncept vzájemného respektu a vztahů mezi žáky, rodinou a školou

celkový respektující koncept mezi minulostí, současností a budoucností, mezi školou, dětmi, rodiči, učiteli a státem.

Tohle vše jsou velká slova a mohla by Vás zavést do určité představy, která bude Vaše a  subjektivní, proto prosím přečtěte si celý článek, i vysvětlení aktivit, kterými jednotlivé činností naplňujeme.

 

Pedagogické umění znamená umět namíchat dobrý čaj  z různých bylin (činností), které pak, pokud se dobře podají a dětem a rodičům chutnají, provedou svoji práci k rozvoji dítěte a podpoře celé rodiny.

Věříme v to, že pedagogika musí být radostná a nadějná a mít dobrý, optimistický výhled do budocnosti dětí.

 

Pedagogika Heřmánek je v konkrétních činnostech promíchána v ŠVP Heřmánek, který začíná parafrází biblického přísloví:

Uveď dítě na jeho cestu, neodchýlí se od ní, až zestárne....

Uvádíme děti... Jsme učitelé a jako takoví bychom rádi zůstali. Jsme učitelé, kteří mají tu výsadu, že mohou uvádět děti na jejich cestu. Některé části této cesty jsou zřejmé a snadno odhalitelné. Je asi předpokládatelné,

že všechny děti na naší škole se učí anglickému jazyku či mají rádi matematiku. Ale pak jsou jiné věci, do kterých děti uvádíme a některé jsou všem dětem společné, jako třeba dobré vztahy či trávení času v přírodě.

...na jeho cestu... Ale některé jsou naprosto odlišné a speciální a díky tomu, že naše škola se vyvinula z domácího vzdělávání a je mezistavem mezi domácím vzděláváním a školou, si můžeme dovolit hledat ty odlišnosti v jednotlivých

cestách jednoho každého dítěte. V první třídě se to objeví méně, ale tyto odlišnosti se během školy velmi a velmi rozšiřují. A tak stejně, jako učitelé mají u nás ve škole možnost najít svoje místo, tak stejně pomáháme dětem,

aby našli svoji místo v životě. Ale před tím, než se rozhodnou, nabízíme jim mnoho možností, jak si věci vyzkoušet.

... neodchýlí se o od ní, až zestárne....je věta pedagogické naděje. Říká rodičům a učitelům: děláte něco, co má smysl. Neříká, že si děti nemohou volit, ale je naším cílem, abychom je vedli tak, aby měly samy zájem stejně

vychovávat svoje děti. Dnes žijeme v době, kdy mnoho rodičů mění svůj výchovný styl, chceme děti vychovávat jinak, vyrovnáváme se s pozůstatky nerespektující společnosti v komunismu a hledáme nové cesty.

Ale přáli bychom všem našim žákům, aby touto cestou chodit nemuseli a navazovali na dobré věci, které jsme jim jako rodiče a učitelé předali a vidím, že je to možné.

 

Za svoje pedagogická hesla či hodnoty školy  bychom dali: tvořivé vyučování, vyučování smysluplné (ve smyslu ve smyslu smysluplných činností ve škole), objevitelské vyučování a bezpečné prostředí.

Za svůj pedagogický výsledek bychom rádi považovali pomoc školy při výchově v rodině fungujícího, vnitřně integrovaného, tvořivého člověka. K naším klíčovým slovům bychom přidali slova bezpečí, úcta,

schopnost pracovat a spolupracovat, samostatnost, respekt k práci jiných a ke společnosti.

Vize školy (zformulovaná v roce 2011 a platná doposud)

Vize naší školy je obsažena v těchto jednoduchých bodech:

 • Dobré vztahy a týmová spolupráce
 • Kvalitní vzdělávání
 • Nadstandardní důraz na rozvoj anglického jazyka (na použití v konverzaci, na kvalitní písemnou a čtenou formu)
 • Důraz na uplatnění získaných vědomostí v praxi (především v oblasti matematiky, přírodních a společenských věd)
 • Nadstandardní důraz na individuální rozvoj v rámci talentů jednotlivého dítěte
 • Matematika a přírodní vědy formou praktické výuky
 • V českém jazyce důraz na komunikaci
 • V nepovinném programu výuka etiky nebo biblických základů (dle volby rodičů)

Poslání školy

Pomocí kvalitního pedagogického týmu a náležitého zázemí připravit a úspěšně vést pedagogický proces s žáky (individuální i skupinový) tak, aby se rozvíjely jejich kompetence a znalosti v oblastech:

 • Osobnostní rozvoj – znalost vlastní hodnoty, schopnost respektovat druhé, schopnost pracovat s vlastní chybou, realističnost a pracovitost, orientace ve společnosti, soucit a společenská empatie
 • Komunikační schopnosti – komunikace, naslouchání, prezentace, komunikace v českém jazyce a v cizím jazyce
 • Vědomosti – jejich aktivní používání a schopnost vědecké práce
 • Individuální přístup – rozvoj nadání, práce s vlastní chybou
 • Tvořivý přístup k životu – v uměleckých oborech i vědě

Koncepce školy ( z roku 2011) - platí doposud

Dětská osoba má naši úctu a respekt. Respektujeme jedinečnost dětí, jejich speciální obdarování a to, že volba způsobu, jakým budou využívat svůj životní čas, bude v konečném rozhodnutí na nich samotných. Proto děti na jejich cestě doprovázíme. Učitelé jsou jen průvodci, kteří pomáhají dětem se zorientovat, nabídnou jim možnosti v oblasti rozumové, citové či znalostní.Chceme důvěřovat dětem a jejich schopnosti učit se rozvojem jejich vlastního kognitivního a společenského vývoje více než prostřednictvím mechanického učení. Rozvíjíme schopnost učit se a motivujeme je k samostudiu ukazováním, že proces učení je zajímavý. V průběhu vzdělávacího procesu předkládáme dětem způsob, jak se mají učit. Chceme předávat a zprostředkováváme dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založenou na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Chceme také rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Využíváme metody, které u dětí podněcují schopnost učit se a rozvíjí jejich přirozený talent. Děti jsou motivovány poznávat nové věci formou, která je pro ně příjemná a zvládnutelná. Rozvíjíme v nich přirozenou sebedůvěru a povzbuzujeme je tím, že je chválíme a pozitivně hodnotíme výsledky jejich práce. Odkrýváme v dětech jejich přirozený talent, který prostřednictvím školy rozvíjíme. Děti jsou vedeny ke vzájemné pomoci a také k tomu, aby spolupracovaly v rámci vykonávaných činností a tím se vzájemně podporovaly. Spolupráce je rozvoj a napodobování je přirozeným krokem růstu.

Celková atmosféra školy je zaměřena na projevy slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úcty mezi dítětem a pedagogem, mezi školou a rodinou.

Klademe důraz na partnerství rodiny a školy i širší společnosti při výchově a vzdělávání.

Umožňujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (s přihlédnutím ke schopnost kolektivu takovéto spolužáky začlenit mezi sebe bez výrazného narušení vzdělávacího procesu).

Jak se můžete s naší školou seznámit?

 • Pro seznámení s naší školou doporučujeme pročíst si především informace o školním vzdělávacím programu a ze života a práce tříd.
 • Rodiče jsou velmi vítaní na Dnech otevřených dveří - informace viz zápis.
 • Velmi rádi s rodiči komunikujeme, napište nám svoje otázky, nápady, pochybnosti při výběru školy.

Jaké děti do školy rádi přijímáme?

 • Děti rodičů, u kterých je jasné, že rozumí naší vizi. A ta se shoduje či podobá jejich vlastní představě o vzdělávání dítěte.
 • Většinou se jedná o rodiče, kteří si přejí, aby se jejich děti vzdělávaly rády, měly pozitivní vztah k učení a žily v příjemném dětském kolektivu.
 • Děti rodičů, kteří jsou rádi, když neznámkujeme a umíme děti naučit věci tak, že sami rozumí učení. Rodiče, kteří nás v této snaze podporují, spolupracují s námi a podporují i svoje děti.
 • Děti rodičů, kteří jsou rádi, když učíme jinými způsoby, než si pamatují z dětství a dospívání.
 • Pracujeme s dětmi s mimořádným nadáním (děti mohou na jednotlivé předměty docházet do vyšších tříd, na některé předměty rozřazují podle úrovně schopností a dovedností a vývojových potřeb - anglický jazyk, věda).
 • Pracujeme s dětmi nadanými i s dětmi, které potřebují podporu s grafomotorickými dovednostmi či mají drobné zrakové, řečové či jiné poruchy učení.
 • Pracujeme s dětmi bilingválními a s dětmi cizinců.
 • Pracujeme s dětmi, které potřebují intimnější prostředí či s dětmi, jejichž rodiče si pro své děti přejí osobnější prostředí.
 • V jedné třídě můžeme pracovat s jedním dítetem s poruchou soustředění či s asistentem.
 • Nejraději pracujeme s dětmi od předškolní třídy až do 9. třídy (připravujeme vznik 4 letého gymnazia).

Jaká je naše vize?

Základní škola Heřmánek je škola, kterou mají děti rády.

 • Je škola s pozitivními vztahy mezi školou, dětmi a rodiči.
 • Je školou s pozitivním a podporujícím vztahem k učení s hranicemi.
 • Je škola s tvořivým vyučováním (využívající postmontessori, dramatickou výchovu, čtením a psaním k tvořivému myšlení a vědu a pokusy).
 • Je školou inspirující se v zahraničním školství.
 • Je školou s rozšířenou výukou anglického jazyka.
 • Je školou s bohatým odpoledním programem.
 • Jsme školou se zaměřením na etiku ve vzdělávání a s nepovinnou možností biblické výchovy pro děti rodičů, kteří si to přejí.
 • Jsme školou nezávislou, soukromou, vytvářející akademické prostředí.
 • Jsem školou dostupnou dopravně i finančně.

Jaké jsou hodnoty školy?

 • tvořivost (věda, umění, řemesla, ale i vyučování)
 • vztahy a respekt (mezi žáky, mezi učiteli, mezi rodiči a školou, malý počet dětí ve třídě)
 • rozvoj  emoční inteligence (schopnosti komunikovat, etická a dramatická výchova, malý počet dětí ve třídě, supervizní dohled učitelů, vedení školy)
 • rozvoj kognitivních schopností žáků (kvalitní vyučování, vedení žáků k rozvoji rozumových schopností, rozvoji schopnosti samostatnosti a zodpovědnosti, podpora učitelů v dalších tvořivých činnostech)
 • rozvoj pracovní inteligence a zodpovědnosti žáků (pracovní výchova, zodpovědnost žáků za život školy)
 • respekt k nadáním žáků, podpora jejich slabých stránek
 • praktické vyučování
 • tvořivost žáků, učitelů
 • lesní vyučování v oblasti přírodovědy, pracovního vyučování a školní družiny
 • spolupráce s rodinou

 


 

footer_logos