Slovní hodnocení a Scio testy

Naše škola hodnotí převážně slovním hodnocením na 1. stupni i na 2. stupni. Hodnocení na prvním stupni následuje vývojové fáze žáků a je více motivační. V 5., ale rozhodně 6. třídě hodnocení přechází více do formativního charakteru. Jedná se tedy se dva druhy slovního hodnocení. Předměty jako matematika, český jazyk a anglický jazyk jsou hodnoceny měsíčně. Všechny předměty slovně čtvrletně - 2 x v systému Edupage, 2 x v systému písemného hodnocení a 2 x ročně na tripartitní třídní schůzce mezi rodičem, žákem a učitelem. V systému hodnocení probíhá hodnocení učitele, sebehodnocení žáka a do hodnocení někteří učitelé také mohou přizvat rodiče. 

Slovní hodnocení a Scio testy

Květen 2019

Výsledky testování Scio testů 

Škola se rozhodla, že do testování zařadí pouze třídy, které prochází vývojem celé třídy, takže mimo plán byla z testování vyřazena 7. třída. Důvod tohoto vyřazení by byla neobjektivita výsledků, vzhledem k tomu, že 7. třída byla vytvořena z přicházejících žáků a ve škole byla v době testování 2 roky. Byly tedy testovány třídy, na jejich vzdělávání pracovala škola 3 a 5 let. Pro 7. a 8. třídu se škola rozhodla, že budou žákům objednány testy Příprava k přijímacím zkouškám. Tato příprava byla objednána proto, aby škola poskytla žákům a rodičům formativní zpětnou vazbu. Na základě individuálních testů byla zpracována zprava za český jazyk, která byla sdílena s rodiči i se žáky a měla za cíl dám možnost žákům i rodičům k naplánovaná další části přípravy na střední školy a volbu aktivit pro přípravu. 

Výsledky testování duben 2009 pro 3. třídu 

 

 

Výsledky testování duben 2009 pro 5. třídu 

 

 

 

Hodnocení na 1. stupni probíhá pomocí map učebního pokroku - ve které hodnotí učitel společně s žákem. A toto

hodnocení pak žák s učitelem prezentuje před svým rodičem (každý před svým) na tripartitní třídní schůzce.

Proto, abychom udrželi dobré temporytmo a začali trénovat na přijímací zkoušky na střední školy, pracujeme

ze Scio testy.

Národní testování

Celorepublikové srovnávání testování slouží naší škole pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a o možné porovnání z ostatními školami a postupnou přípravu našich žáků na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnazia.Ve škole probíhají testy z českého jazyka, matematiky, srovnávací test z anglického jazyka (scate) a ze všeobecných studijních předpokladů.V letošním roce probíhají či proběhnou ve škole testy ve 3. třídě - testování proběhne od 3. 4. do 27. 4. 2018a v 7. třídě  proběhnou testy také ve stejném termínu. V 6. třídě testování již proběhlo v říjnu.Tyto testy jsou pro nás velkou pomůckou, která doplňuje svobodu naši školy a možnost vytvořit prostředípodporující rozvoj pozitivní atmosféry ve vzdělávání a zároveń mít pozitivní zpětnou vazbu pro rozvoj

kvalitní a společensky smyslupné budoucnosti našich žáků a získta tak pro školu kvalitní a nestrannou

zpětnou vazbu.

Testy do hodin

Naši učitelé také využívají ve škole, ale mohou používat i jako domácí přípravu testy do hodin.

 

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí