česky

Rozvoj žáků školy

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

Proto jsme zvolili klíčové kompetence, které se nám zdají být nejdůležitější a na které budeme klást největší priority. Může se však vyskytnout žák se speciálním nadáním, pro kterého zvolíme v rámci individuálního plánu jeho vlastní priority kompetencí. Náš celek kompetencí také není uzavřený systém, ale je to systém, který bude podléhat dalšímu vývoji a ovlivňovat ho budou celkové získané nové kompetence základní a mateřské školy, stejně jako potřeby vývoje společnosti či potřeby komunity žáků a rodičů.

Kompetence k učení /obecně/

Na konci základní školy:

 • žák se rád učí a učební proces je pro něj obohacující činností
 • žák se učí samostatně a je schopen převzít za proces učení se odpovědnost
 • je schopen efektivního učení, pro které dokáže vybrat vhodný způsob
 • je schopen proces učení plánovat a organizovat
 • je schopen vyhledávat a třídit zdroje učení (informace)
 • komunikuje v obecných a srozumitelných termínech, znacích a symbolech
 • je schopen chápat mezioborové souvislosti a vztahy

Kompetence v oblasti matematiky, vědy a techniky

Na konci základní školy:

 • žák ovládá základní matematické kompetence, je schopen je aplikovat do běžného života a vidět je v běžném životě
 • přírodní vědy pro něj mají konkrétní souvislosti
 • je schopen přírodní vědy a techniku prakticky použít v životě
 • je schopen získávat informace o rozvoji vědy a techniky, kriticky je hodnotit
 • je schopen vytvářet vlastní praktické projekty v oblasti matematiky, vědy a techniky
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • chápe ekologické souvislosti a chová se podle nich
 • má kladný vztah ke svému tělu a rozumí jeho fungování, chrání své zdraví

Kompetence komunikace v českém jazyce

Na konci základní školy žák:

 • ovládá komunikaci v českém jazyce
 • je schopen se vyjádřit a interpretovat koncept, myšlenku, fakt, cítění či názor, v ústní i písemné formě (ve formě naslouchání, mluvení, čtení, psaní)
 • dovede komunikovat kreativním způsobem na přiměřené úrovni v plném kontextu sociálního a kulturního pozadí

Kompetence komunikace v cizím jazyce

Na konci základní školy žák:

 • ovládá komunikaci v cizím jazyce
 • je schopen vyjádřit se srozumitelně v cizím jazyce a je schopen srozumitelně komunikovat s rodilým mluvčím v cizím jazyce
 • chápe mezikulturní souvislosti a specifika

Kompetence komunikace obecně

Na konci základní školy žák:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, s respektem a úctou k druhým i sobě
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • je schopen prezentovat vlastní názor, zprávu, výsledek vědeckého zkoumání
 • je schopen školního divadelního projevu, případně další kulturní prezentace dle svého talentu
 • je schopen vyjádřit i nepříjemné věci a jednat v přímo, otevřeně a citlivě
 • je schopen respektu a úcty
 • je schopen obhájit prostor pro vlastní hranice
 • je schopen argumentovat

Kompetence ovládání IT

Na konci základní školy žák:

 • je schopen na uživatelské úrovni ovládat PC, internet a další komunikační sítě a prostředky
 • je schopen jich aktivně využívat pro studijní účely, prezentace a komunikaci

Kompetence schopnosti iniciativy, chápání ekonomických souvislostí, schopnost vedení týmu a kompetence pracovní

Na konci základní školy žák:

 • je schopen proměnit myšlenky v akci
 • je schopen vytvoření vlastního projektu a uskutečnění jeho realizace na úrovni myšlenek, nápadů, projektů (individuálních i týmových)
 • je schopen plánovat, přebrat odpovědnost a riziko neúspěchu, je schopen vést pracovní skupinu, pracovní tým, je schopen v tomto týmu hrát i podpůrnou roli
 • má povědomí o ekonomické situaci a ekonomických souvislostech
 • umí hospodařit s penězi
 • je schopen vést vlastní kalendář, řídit plán svých aktivit, je schopen spolehlivého a odpovědného konání

Kompetence k řešení problémů

Na konci základní školy je žák:

 • je schopný rozvíjet svoji emoční inteligenci získáváním informací, korekcí a tréninkem
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni; rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách; promyslí, naplánuje a dovede i sám nabídnout způsob řešení problémů a problémy řešit, využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, dovede se smířit s chybou v problému a přijme ji jako součást řešení
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • je schopen pomocí emoční inteligence řešit problémy vyžadující toto řešení

Kulturní a tvořivé povědomí a vyjádření

Na konci základní školy žák:

 • má vztah minimálně k jednomu tvořivému oboru
 • orientuje se v historii, zeměpisu a umí aplikovat tyto znalosti do běžného života a vyvodit z jejich znalosti osobní poučení
 • orientuje se v kulturních zvyklostech, ve vlastní kultuře, v jiných kulturách žijících na území ČR, ale také se orientuje a chápe souvislosti života jiné kultury
 • má nastavenou morální integritu osobnosti, přiměřenou úroveň komunikace a schopnosti emocionální inteligence

Zpět - Co a jak se v naší škole učí

footer_logos