česky | english

Vize, hodnoty a koncepce školy

Vize školy

Vize naší školy je obsažena v těchto jednoduchých bodech:

 1. Dobré vztahy a týmová spolupráce.
 2. Kvalitní vzdělávání.
 3. Nadstandardní důraz na rozvoj anglického jazyka (na použití v konverzaci, na kvalitní písemnou a čtenou formu).
 4. Důraz na uplatnění získaných vědomostí v praxi (především v oblasti matematiky a přírodních a společenských věd).
 5. Nadstandardní důraz na individuální rozvoj v rámci talentů jednotlivého dítěte.
 6. Matematika a přírodní vědy formou praktické výuky.
 7. V českém jazyce důraz na komunikaci.
 8. V nepovinném programu výuka etiky nebo biblických základů (dle volby rodičů).

Poslání školy

Pomocí kvalitního pedagogického týmu a náležitého zázemí připravit a úspěšně vést pedagogický proces s žáky (individuální i skupinový) tak, aby se rozvíjely jejich kompetence a znalosti v oblastech:

 • Osobnostní rozvoj – znalost vlastní hodnoty, schopnost respektovat druhé, schopnost pracovat s vlastní chybou, realističnost a pracovitost, orientace ve společnosti, soucit a společenská empatie.
 • Komunikační schopnosti – komunikace, naslouchání, prezentace, komunikace v českém jazyce a v cizím jazyce.
 • Vědomosti – jejich aktivní používání a schopnost vědecké práce.
 • Individuální přístup – rozvoj nadání, práce s vlastní chybou.
 • Tvořivý přístup k životu – v uměleckých oborech i vědě.

Hodnoty školy

Hlavní hodnoty, které naše škola oceňuje:

 • Bezpečí (důvěra), úcta, pravdivost a laskavost, morální integrita.
 • Schopnost pracovat a spolupracovat, respekt k práci jiných a ke společnosti, tvořivost.

Koncepce školy

Dětská osoba má naši úctu a respekt. Respektujeme jedinečnost dětí, jejich speciální obdarování a to, že volba toho, jak budou využívat svůj životní čas, bude v konečném rozhodnutí na nich samotných. Proto děti na jejich cestě doprovázíme. Učitelé jsou jen průvodci, kteří pomáhají dětem se zorientovat, nabídnout jim možnosti v oblasti rozumové, citové či znalostní.

Chceme důvěřovat dětem a jejich schopnosti učit se rozvojem jejich vlastního kognitivního a společenského vývoje více než prostřednictvím mechanického učení. Rozvíjíme schopnost učit se a motivujeme je k samostudiu tím, že dětem ukazujeme, že proces učení je zajímavý. V průběhu vzdělávacího procesu ukazujeme dětem způsob, jak se mají učit.

Chceme předávat a zprostředkováváme dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Chceme také rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Klademe důraz na partnerství rodiny a školy i širší společnosti při výchově a vzdělávání.

Využíváme metody, které u dětí podněcují schopnost učit se a rozvíjí jejich přirozený talent. Děti jsou motivovány poznávat nové věci formou, která je pro mě příjemná a zvládnutelná.

V dětech rozvíjíme přirozenou sebedůvěru a povzbuzujeme je tím, že je chválíme a pozitivně hodnotíme výsledky jejich práce. Odkrýváme v dětech jejich přirozený talent, který prostřednictvím školy rozvíjíme.

Děti budou vedeny ke vzájemné pomoci a také k tomu, aby spolupracovaly v rámci vykonávaných činností, a tím se vzájemně podporovaly. Spolupráce je rozvoj a napodobování je přirozeným krokem růstu.

Celková atmosféra školy je zaměřena na projevy slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úcty mezi dítětem a pedagogem, mezi školou a rodinou.

Umožňujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (s přihlédnutím na schopnost kolektivu takovéto spolužáky začlenit mezi sebe bez výrazného narušení vzdělávacího procesu).

 

footer_logos