česky | english

Ohlédnutí za školním rokem 2016/17

Školní rok 2016/17

Tento školní rok je právě za námi a před námi - prázdniny. Dovolte mi drobné ohlednutí za tím, co se škole podařilo

během tohoto školního roku.

Škola vzdělávala 60 žáků základní školy a registrovala 50 žáků na domácím vzdělávání a v zahraničí.

V inspekční zprávě z června 2017 byla významně oceněna přátelská a rodinná atmosféra školy. Tuto atmosféru ovlivňuje

více věcí. Jednou z těchto věcí je, že v Heřmánku se soustřeďují učitelé, kteří učí rádi, jsou schopni týmové práce a celkově

je v Heřmánku i mezi učiteli příjemná a přátelská atmosféra. Tuto atmosféru tvoří i to, že vedení školy o učitele

dobře pečuje (individuální podpora nových učitelů či nově přicházejících učitelů, pravidelná spolupráce atd. ).

Atmosféru školy a tím i vizi školy, výrazně ovlivňují supervize vedení školy, jednotlivých pracovníků školy a v letošním

školním roce nově vznikla a probíhala i supervize týmu učitelů. Tyto supervize mají za cíl a naplňují cíl tvořit přátelskou

atmosféru školy. Naše škola je jedna z mála v ČR, kde má tým učitelů i vedení školy tuto supervizní podporu a tedy tak zvyšuje

kvalitu práce školy a vztahu učitelů a žáků, školy a rodičů.

Inspekce mluví o procentu kvalifikovanosti školy. Procento je dané sestavením týmu učitelů, kteří si vzdělání doplňují, ale

kteří jsou nadšení pro svoji práci s dětmi. Učitelé školy mimo oficiální vzdělání také se účastní velkého množství seminářů,

nejčastěji Montessori seminářů z českého jazyka a matematiky. Učitelé matematiky se vzdělávájí také v oblasti H-mat

(Matematiky dle profesora Hejného). Inspirujeme se i v dalších oblastech, včetně zahraničí.

V inspekční zprávě z června 2017 bylo oceňěno, že škola pracuje skutečně individuálním přístupem a to k žákům se ¨

speciálními potřebami (a to i k nadaným žákům), ale i ke všem ostatním žákům. Jsme rádi, že je náš individuálí přístup

a osobní vztah učitelů k dětem je vidět a byl tak výrazně zřetelný pro inspektory. Byli jsme takoví vždy, ale výraznému

zlepšení v letošním roce přispěla i externí výchovná poradkyně, které velmi děkujeme.

V oblasti vzdělávání se stále vylepšuje práce školy se Školním vzdělávacím programem Heřmánek, který byl

nově přenesen do systému ČŠI Inspis. Škola byla za ŠVP Heřmánek velmi chválena za celý ŠVP inspektory.

V práci se ŠVP škola neustále rozvíjí způsoby, jak přenést ŠVP do praxe a jak celý systém pedagogického plánování

organizovat. Takovým mezikrokem mezi ŠVP a následným hodnocením jsou mapy učebního pokroku a práce školy

na těchto mapách.

Individuální přístup se projevuje také ve slovním hodnocení práce žáků během školního roku a na vysvědčení.

Hodnocení probíhá osobně se žáky, osobně s rodiči, písemně ve škole online, na tripartitních třídních schůzkách a  také

na vysvědčeních.

Škola během školního roku získala nový školní pozemek v Satalicích. A od prosince vedení školy vede úspěšné jednání

týkající se rozšíření školy do nových prostor pro 2. stupeň.

Organizačně patří mezi úspěchy školy oddělení mateřské školy od základní školy, to umožnilo další rozvoj mateřské

školy.

V tomto školním roce vznikl druhý stupeň školy. Na vzniku druhého stupně pracovalo vedení školy v předchozím školním

roce (ujasnění formy vzdělávání) především zkoumáním fungováním Montessori škol - druhého stupně na seminářích

Montessori.

Od začátku školního roku byly předměty rozděleny na předměty, které vedou k přijímacím zkouškám na třetí vzdělávací

stupeň - tedy český jazyk a matematika, ke kterým je přidělen anglický jazyk (s rodilým mluvčím).

Druhá část předmětů jsou předměty objevitelské, které jsou tvořeny společensko-vědními obory jako je dějepis, etická

výchova a společensko-vědní část zeměpisu. Druhá část předmětů jsou předměty přírodovědné jako je další část

zeměpisu, přírodopis a fyziko chemie. Tyto předměty vyučujeme objevitelsky (prakticky, experimentálně či pomocí

pokusů a prezentací).

Škola byla také úspěšná v realizaci dvou grantů EU - Podpory rodičů žáků 1. stupně a také Multikulturního grantu

Otevřené dveře - společně s Lauderovými školami.

Škola napsala nový grant, který je úspěšný, je  zaměřený na rozvoj školní knihovny a čtenářských klubů

a připravuje další grant týkající se rozvoje knihovny přírodovědných a fyzikálních pokusů.

Škola vytvořila počítačovou učebnu a také neustále doplňuje knihovnu pomůcek Montessori a dalších didaktických

pomůcek.

Škola je řízena týmově a týmové řízení se během školního roku více rozšiřovalo. Tým vedení tvoří ředitelka školy a¨

její zastupci, kteří mají zodpovědnost za jednotlivé oblasti - ekonomiku, přijímání a předstupy, domácí vzdělávání

či družinu a volný čas. Ředitelka školy se zabývá vzdělávací oblastí, ŠVP a rozvojem školy, podporou učitelů a komunikací

s rodiči.

Během školního roku, jsem rozvíjeli komunitu Google + a také Facebook školy. Přátelská atmosféra v kanceláři

byla vyhodnocena isnpekcí jako velmi pozitivní prvek komunikace školy s rodiči.

 

Akce  o prázdninách najdete a můžete se přihlásit zde.

Děkujeme za celý školní rok, pěkné prázdniny.

 

footer_logos