česky | english

Matematika

Vzdělávací oblast matematika je naším jedním z hlavních důrazů naší školy a předmětem ve které naše výuka se odlišuje od běžného způsobu výuky na základních školách. Naše matematika vychází z konstruktivistické matematiky. Systém výuky matematiky naší základní školy vychází ze tří zdrojů z amerického systému výuky vzdělávaní matematiky Mathematics Purposeful Design. Systém zdůrazňuje důležitost rozvoje kompetencí (akce a praxe) i konceptuálního rozvoje (teorie) k matematiky. Tento systém používáme v anglickém originále s překladem. Systém učebnic kombinujeme s výukovým systémem matematiky profesora Hejného, který vydalo nakladatelství Fraus. Třetí zdroj naší práce je systém výuky Montessori matematiky a to především pomůcky a jejich využití v individuální a skupinové práci. Každý z našich učitelů absolvuje v prvním roce spolupráce se školou vzdělávání v oboru práce s matematikou Fraus a Montessori výcvik. V systému výuky Mathematics Purposeful Design je velmi dobrá příprava a podpůrné aktivity pro učitele, formou příruček a dalších pomůcek.

Naším cílem je vytvořit na první i druhém stupni z matematiky oblíbenou činnost a rozvinout logické uvažování žáci, tak aby žáci objevovali matematiku samostatně a s radostí. Vedeme děti od konkrétního k abstraktnímu, což v případě matematiky znamená, že celý první stupeň jsou matematické symboly znázorňovány a spojovány s praxí běžného života. Za důležité považujeme, aby naši žáci byli nejen schopni nacházet správné řešení, ale také rozumět a vysvětlit, proč je řešení správné. Předmět je vyučován ve všech ročnících základního vzdělávání, na 1. stupni je vyučován v hodinové dotaci 5 hodin týdně a na 2. stupni 4 hodiny týdně.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

 

používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků:

využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení:

 

Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí.

Žák rozšiřuje počítání v číselném oboru do 100, sčítá a odčítá v oboru do 100 i s přechodem přes 10, počítá po desítkách a po stovkách do 1000, získává porozumění pro násobení jednomístným číslem v různých kontextech sémantických i strukturálních.

Žák se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 1 000 000, sčítá a odčítá v oboru do 1000, získává porozumění pro násobení jednomístným a dvoumístným číslem, aritmetické operace i vztahy mezi čísly poznává v různých jazycích, různých kontextech sémantických i strukturálních, rozumí pojmům polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina a pětina a umí je graficky znázornit i zapsat, užívá závorky.

Žák počítá (sčítá, odčítá, násobí, porovnává a zaokrouhluje) v číselném oboru do 1 000 000.

Využívá početní operace k modelování sémantických situací, nabývá zkušenosti s pojmem parametr.

Žák počítá v číselném oboru přes 1 000 000. Umí řešit jednoduché úlohy s parametrem a zobecňovat získaná poznání.

 

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti:

provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel:

 

Žák má vhled do různých reprezentací čísel do 100, porovnává čísla.

Žák orientuje v zápisu a čtení desítkové soustavy do 1000, chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech (např. délka, obsah, čas, peníze), rozumí pojmům polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina, pětina a umí je graficky znázornit i zapsat.

Žák rozšiřuje počítání v číselném oboru do 1000, zapisuje a čte čísla v oboru do 1 000 000, chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech (např. délka, obsah, čas, peníze).

Žák buduje procept vícemístných přirozených čísel a operací s nimi, dělí dvoumístným číslem (se zbytkem), má vytvořenu představu záporného čísla jako adresy, umí účelně propojovat písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulačky), seznamuje se s jazykem písmen.

Počítá v některých jiných číselných soustavách (souvislost mezi písemnými algoritmy). Řeší jednoduché rovnice a soustavy rovnic, přičemž využívá i jazyk písmen. Umí pomocí modelů řešit úlohy se závorkami v oboru celých čísel. Dělí dvoumístným číslem (se zbytkem). Umí účelně propojovat písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulačky).

 

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose:

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel:

 

Žák rozumí číselné ose, sestrojí číselnou osu v oboru přirozených čísel, intuitivně zakreslí celé záporné číslo, orientuje se ve stovkové tabulce, chápe pojmy vpravo, vlevo, před, za, mezi.

Žák porovnává čísla a užívá stovkovou tabulku jak na modelování stavu, tak i na změny nebo porovnávání.

Žák porovnává čísla a užívá číselnou osu do 1000 jak na modelování adresy, stavu, tak změny i porovnání, porovnává trojciferná čísla pomocí číselné osy i samostatně na základě desítkového rozkladu.

Žák provádí složitější operace na číselné ose (zahušťování, zvětšování, zmenšování, fragmentace, změna měřítka, nabývá zkušenosti relací na zlomcích a operací se zlomky.

Provádí složitější operace na číselné ose (zahušťování, zvětšování, zmenšování, fragmentace, změna měřítka). Provádí operace se zlomky. Rozumí číslu se dvěma desetinnými místy v některých sémantických kontextech a umí s nimi operovat.

 

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly:

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel:

 

Žák používá aditivní triádu také v kontextu různých prostředí

Žák násobí formou opakovaného sčítání, dělí v oboru probraných násobilek, dělí na části, dělí po částech

Žák se dobře orientuje v situacích s násobením i dělením, umí násobit vícemístná čísla a dělit trojmístné číslo jednomístným, dělí v oboru probraných násobilek, dělí na části, dělí po částech.

Žák řeší slovní úlohy (i dynamické) včetně úloh s antisignálem, umí tvořit analogické úlohy, rozumí kombinatorickému pojetí násobení.

Řeší slovní úlohy (i dynamické) včetně úloh s antisignálem. Umí tvořit analogické úlohy. Buduje řešitelské strategie založené na použití simplifikace, izomorfizmu, zobecnění a substituce.

 

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace:

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku:

 

Žák řeší úlohy a tvoří analogické úlohy, má zkušenosti s jednoduchou kombinatorickou situací, má zkušenost s jevem náhody

Žák umí řešit úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek, umí tvořit analogické úlohy, řeší a vytváří slovní úlohy se 2 různými početními výkony, rozumí kombinatorickému kontextu násobení

Žák umí řešit slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek (i s antisignálem) i slovní úlohy se dvěma různými početními výkony, umí tvořit analogické úlohy, rozumí kombinatorickému kontextu násobení, buduje řešitelské strategie – řetězení od konce, vyčerpání všech možností, rozklad na podúlohy.

Žák umí řešit vizualizované úlohy se zlomky, zapisuje zlomky formou matematického i slovního zápisu.

 

 

 

porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

 

 

 

 

Žák umí sčítat a odčítat zlomky se stejným jmenovatelem, pomocí vizualizace dokáže zlomky porovnávat.

Umí řešit jednoduché úlohy se zlomky, desetinnými čísly a procenty.

 

 

přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

 

 

 

 

porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose:

 

Chápe záporné číslo v kontextu číselné osy a početných operací, dokáže ho na číselné ose vyznačit.

 

 

Základní vztahy a závislosti do

20 (počet, číslo a závislost)

Počítání do 20 s přechodem

desítky, sčítání tří sčítanců

Zdvojování a párování

Určování desítek a jednotek

Písemné sčítání dvojciferných

čísel bez přechodu desítky na

základě rozdělení čísla na desítky a jednotky

Číselné osa do 100, stovková

tabulka.

Porovnávání – větší, menší,

rovná se

Řádové číslovky.

Seznamování se s násobením

pomocí dělení na skupiny se

stejným počtem prvků

Určování stejných částí

Určování poloviny, třetiny, čtvrtiny

Pojmenování a zápis zlomku

Zápis a čtení čísel a příkladů

Aditivní zákon

Základní vztahy a závislosti při

sčítání a odčítání do 100

Sčítání 3 sčítanců, písemné

sčítání více sčítanců v

sloupečcích

Sčítání a odčítání 2 a

3ciferných čísel bez/s

přechodem desítky

Násobení jako opakované

sčítání

Základní vztahy násobení čísly

0 - 10

Zavedení pojmů činitel a součin

Propojení sčítání a násobení

Dělení jako opakované odčítání

Pojmenování a zápis čísel do

9 999

Řád číslic a čísel do 1 000

Porovnávání čísel do 1 000

Řadové čísla do 100.

Určování části celku od

poloviny do osminy

Pojmenování, zápis, grafické

znázornění a porovnávání

zlomků

Základní vztahy a závislosti při

sčítání a odčítání do 1 000.

Písemné sčítání a odčítání 3 a

4ciferných čísel s přechodem

přes 10 a 100.

Sčítání a odčítání zlomků se

stejným jmenovatelem.

Písemné sčítání a odčítání.

Počítání se závorky.

Vztahy a závislosti v násobení

a dělení 0-9.

Písemné násobení

vícemístných čísel pomocí

tabulky (indické násobení).

Dělení vícemístných čísel

jednomístným bez

přeskupování, dělení se

zbytkem.

Seznámení se s průměrem.

Čtení a zápis čísel do 1 000 000.

Zaokrouhlování na 10, 100,

1000.

Porovnávání celých, smíšených

a desetinných čísel.

Čtení, zápis a grafické

znázornění zlomků a

smíšených čísel.

Porovnávání zlomků.

Přiřazování zlomků a

desetinných čísel.

Sčítání a odčítání celých čísel a

desetinných čísel, sčítání a

odčítání zlomků a smíšených

čísel.

Odhadování sumy nebo

rozdílu.

Sčítání a odčítání 5místných

čísel.

Určování průměru.

Dělitelnost.

Sčítání a odčítání celých a

desetinných čísel.

Sčítání a odčítání zlomků a

smíšených čísel se stejným a

různým jmenovatelem.

Odhadování součtu a rozdílu.

Násobení a dělení celých čísel,

desetinných čísel, zlomků.

Konečná a periodická čísla.

Prvočísla.

Největší společný dělitel.

Porovnávání, seřazení zlomků a

smíšených čísel.

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 

Žák dokáže číst a nastavit celé hodiny, orientuje se v zobrazení času na analogových a digitálních hodinách, uvědomuje si plynutí času v souvislosti s měřením délky trvání určité aktivity, zná strukturu týdne, má představu věku

Žák umí číst minuty, má představu o plynutí času a 5 minutovém intervale, určuje čas na analogových i digitálních hodinách, orientuje se v kalendáři – den, měsíc, rok, zná vztahy mezi základními jednotkami času, pozná základné jednotky délky, hmotnosti a objemu

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času / Žák si prohlubuje si znalosti o měření času, užívá ciferník i jako stupnici, je seznámen s letopočty.

Žák používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých situací, tvoří obdobné úlohy, pracuje s daty: umí z náhodných jevů tvořit statistický soubor, eviduje soubor dat a organizuje je tabulkou i grafem, nabývá vhled do statistického souboru.

vyhledává, sbírá a třídí data / Vytváří projekty orientované ke statistice (sběr dat a jejich základní zpracování). V některých situacích umí použít písmeno ve funkci čísla. Zapisuje proces, tvoří program pro situaci s jedním parametrem. Umí řešit jednoduché kombinatorické a pravděpodobnostní situace.

Žák eviduje statické i dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek a tabulek, dokáže interpretovat zaznamenané údaje

Žák umí evidovat jednoduché statické a dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek, tabulky i grafu

popisuje jednoduché závislosti z praktického života / Žák umí evidovat složitější statické i dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek, tabulky a grafu, umí z náhodných jevů tvořit statistický soubor, pracuje s daty, eviduje je tabulkou i grafem, organizuje soubor dat, nabývá vhledu do statistického souboru, vytváří (ne)orientovaný graf, grupuje.

Žák si rozvíjí algoritmické myšlení (program a podprogram), rozumí jednoduchým kombinatorickým a pravděpodobnostním situacím.

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy / Používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých situací. Pracuje s daty: umí z náhodných jevů tvořit statistický soubor, eviduje soubor dat a organizuje je tabulkou i grafem.

Žák doplní tabulku, použije ji i jako nástroj organizace souboru objektů, orientuje se v sloupcovém grafu a známých schématech

Žák umí doplnit tabulku a použít ji jako nástroj organizace souboru objektů či dat, orientuje se v schématech a základních grafech

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel / Žák používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů do 1000, pozná některé obecné jevy z

kombinatoriky, pravděpodobnosti,

statistiky, z pravidelností a

závislostí.

 

 

Třídění a klasifikace, určování posloupností a vzorů,doplňování a vytváření posloupností

Souměrnost

Počítání po 2, po 5, po 10

Orientace v čase – určování celých hodin, půlhodin, čtvrthodin

Seznámení se s analogovými a

digitálními hodinami

Zkoumání plynutí času

Počítání peněz pomocí 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč

Porovnávání množství peněz

Určování délky, objemu a

hmotnosti

Porovnávání a odhad

Práce s informací - uspořádání

údajů do tabulky a

sloupcového grafu

Porozumění a interpretace

tabulky, sloupcového grafu

Klasifikace a třídění, určování,

doplňování a vytváření

posloupností a vzorů

Souměrnost

Počítání po 2, po 3, po 5, po 10, po 100

Sudá a lichá čísla.

Stovková tabulka a její

souvislosti

Určování délky, objemu, hmotnosti a teploty

Určování času na analogových

a digitálních hodinách

Časové intervaly, převod jednotek času

Kalendář a roční období, části

měsíce

Platidla – seznámení se s českými i zahraničními platidly

Vytváření stejné finanční částky pomocí různých platidel, slovní úlohy o penězích

Zápis příkladů

Shromažďování a třídění dat

Zpracování údajů pomocí sloupcového grafu, tabulky či jiného grafického zápisu a

jejich interpretace

Příklady s penězi. Ekvivalence

peněz a desetinných čísel.

Měření a počítání délky,

obvodu, obsahu, objemu,

hmotnosti a teploty.

Určování času s přesností na

minuty, určování hodin

dopoledne a odpoledne,

určování časových intervalů.

Orientace v časovém

harmonogramu.

Seznámení se s histogramem,

vývojovým diagramem

Vzory, posloupnosti a sekvence

– rozšiřování a doplňování,

navrhování vlastních.

Zápis a čtení čísel přes milion,

zaokrouhlování.

Zápis a čtení desetinných čísel.

Rovnice – zápis, řešení rovnice

s 1 neznámou.

Celá čísla a zlomky, smíšená

čísla.

Úprava zlomků – krácení.

Největší společný násobek.

Určování času s přesností na

minuty.

Příklady s penězi – sčítání,

odčítání, násobení.

Rovnice – zápis a řešení rovnic

s jednou i vícenásobnou

neznámou.

Sběr, zpracování a analýza

informací.

Interpretace grafů, tabulek a

diagramů.

Porozumění časových zón,

rozvrhu hodin, časových

rozvrhů.

Vennův diagram

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

 

Žák vyjádří slovně jednoduchou

prostorovou situaci, vytvoří a přestaví krychlovou stavbu podle

plánu a zaznamená těleso v plánu, rozezná tvar čtverce,

trojúhelníku, obdélníku a kruhu, krychle, válce, kouli, jehlanu a

nachází v realitě jejich

reprezentaci, vyparketuje daný

obdélník

Žák umí pracovat s krychlovými tělesy, orientuje se ve 2D, ve čtverečkovaném papíru a využívá jej, získává zkušenosti se základními rovinnými útvary, umí vytvořit síť krychle a komunikovat o vztahu krychle o její sítě, rozlišuje pravý úhel, ostrý a tupý úhel.

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci / Žák umí pracovat s krychlovými tělesy ve třech různých jazycích, pozná různé trojúhelníky a čtyřúhelníky (i nekonvexní), kružnici, dále kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel a kouli, zná pojmy vrchol, hrana, stěna, úhlopříčka, střed, obvod, povrch, obsah, objem a vlastnosti (rovinná souměrnost), umí narýsovat rovinné útvary, seznamuje se s relací kolmost a rovnoběžnost ve 2D i 3D (modeluje), využívá čtverečkovaného papíru, jazyka šipek k propedeutice souřadnic v 2D.

Žák rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary (např. úhel, nekonvexní mnohoúhelník) a tělesy i v prostředí čtverečkovaného papíru, umí sestrojit 2D i 3D útvary daných vlastností (jednoduché konstrukce), aktivně používá některé geometrické jazyky.

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce / Rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary (např. úhel, nekonvexní mnohoúhelník) a tělesy (čtyřstěn). Umí sestrojit 2D i 3D útvary daných vlastností (jednoduché konstrukce). Aktivně používá některé geometrické jazyky. Umí řešit jednoduché výpočtové i konstrukční úlohy o trojúhelníku i o některých čtyřúhelnících a pravidelných mnohoúhelnících.

Žák určuje delší a kratší z vybraných útvarů, dokáže porovnávat délku na základě odhadu i měření.

Žák se intuitivně orientuje v jednotkách délky (1 cm, 1m), objemu (1l), váhy (1g, 1 kg), má intuitivní představu měření, porovnává velikost útvarů, měří a

odhaduje délku tvarů.

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky / Žák rozezná jednotky délky (1 cm, 1m), objemu (1l), váhy (1g, 1 kg) a intuitivně se orientuje v dalších odvozených jednotkách, měří, porovnává velikost útvarů, odhaduje a určuje délku a objem tvarů.

Žák získává zkušenosti s měřením v geometrii včetně některých odvozených jednotek, pozná různé  jednoduché mnohoúhelníky, rozvíjí si představy o kolmosti, rovnoběžnosti, shodnosti, podobnosti, posunutí, otočení, seznamuje se s relací kolmost a rovnoběžnost ve 2D i 3D (modeluje).

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran sestrojí rovnoběžky a kolmice / Prohlubuje zkušenosti s měřením v geometrii. Poznává pravidelné mnohoúhelníky, určuje jejich obvod, seznamuje se s jejich konstrukcí.

Žák rozezná souměrné útvary v rovině, dokáže domodelovat souměrný útvar dle předlohy

Žák určuje souměrné útvary v rovině, dokáže domodelovat souměrný útvar dle zadání.

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině / Žák určuje souměrné útvary v rovině, dokáže modelovat souměrný útvar dle zadání.

Žák si rozvíjí představy o obvodu, obsahu a objemu prostřednictvím čtvercové sítě, prohlubuje své zkušenosti s analýzou a syntézou skupiny rovinných útvarů, uvědoměle pracuje se základními jednotkami.

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základníjednotky obsahu / Upevňuje představy o kolmosti, rovnoběžnosti, shodnosti, podobnosti, posunutí, otočení. Má představu o vzájemné poloze přímek a rovin ve 3D. Upevňuje představy o obvodu, obsahu a objemu. Prohlubuje své zkušenosti s analýzou a syntézou skupiny rovinných útvarů.

 

 

 

 

Uvědoměle pracuje s jednotkami.

 

 

 

Žák si rozvíjí představy o středové i osové souměrnosti, využívá čtverečkovaného papíru, jazyka šipek k propedeutice souřadnic v 2D.

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru / Rozvíjí představy o středové i osové souměrnosti. Pracuje se souřadnicemi v 2D s využitím čtverečkovaného papíru.

Geometrie v rovině: trojúhelník,

kruh, čtverec, obdélník,

šestiúhelník

Geometrie v prostoru: jehlan,

krychle, válec, koule

Geometrie v rovině –

mnohoúhelníky, čtyřúhelníky,

kruh, trojúhelníky a jejich vlastnosti, seznámení se s

obsahem

Přímka a její části, úhly

Geometrie v prostoru – krychle a koule, krychlové stavby a

jejich vlastnosti

Rýsování

Záznam plánu stavby a její

proměny, stavění podle plánu

Geometrie v rovině – obsah

útvarů čtvercové sítě,

rovnoramenné trojúhelníky,

kružnice a kruh, pravidelný

šestiúhelník, úhlopříčky.

Geometrie v prostoru - obsahy,

obvody, části krychlových

těles, kvádr, válec, koule a

jejich sítě.

Určování délky, hmotnosti,

objemu a teploty s přesností na

desetiny.

Rýsování a pojmy – bod,

úsečka, přímky, úhly a

kružnicové výseče.

Shodnost a symetrie.

Mnohoúhelníky.

Určování objemu a povrchu.

Konstrukční úlohy.

Poloměr a průměr, úhly.

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

 

 

 

 

Žák ovládá některé řešitelské strategie jako: pokus-omyl, řetězení, od konce, vyčerpání všech možností, rozklad na podúlohy, simplifikace, objevuje zákonitost jako cestu k urychlení řešení úlohy.

Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky / Ovládá některé řešitelské strategie jako: pokus-omyl řetězení od konce, vyčerpání všech možností, rozklad na podúlohy, simplifikace. Objevuje zákonitost jako cestu k urychlení řešení úlohy.

Nestandardní úlohy, řetězený

řešitelský postup, pozorování

náhody, seznámení se s kombinatorikou

Záznam plánu stavby a její proměny, stavění podle plánu

Krokování

Matematizace reálné situace

Používání kalkulačky pro sčítání a odčítání

Orientace v prostoru

Nacházení chybějícího

sčítance, dopočítávání

Hledání chybějícího čísla

pomocí inverzní početní

operace

Používání kalkulačky pro početní operace, příp. matematických počítačových

SW

Orientace v terénu, pokrývání

povrchu zadanými tvary

Nestandardní úlohy, řetězený

řešitelský postup, evidence

náhody, seznámení se s kombinatorikou, propedeutika

statistiky

Matematizace reálné situace a

sémantizace číselné řady

Řešení slovních úloh s

neznámou, zápis rovností,

zápis pomocí schémata.

Záznam plánu stavby a její

proměny, stavění podle plánu.

Nestandardní úlohy, krokování,

zobecňování.

Shromažďování informací

pomocí dotazníku a jeho

zpracování

Kombinatorika, statistika

Zdůvodňování

Souřadnice

Řady

Pravděpodobnost a náhoda,

logika

 

footer_logos