česky | english

Informační technologie

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Považujeme tento předmět za nezbytnou součást ŠVP Heřmánek, děti se s počítačem seznamují od první třídy. Především v českém jazyce a VVP a na nepovinném kroužku I. T. Zájemci o další rozvoj práce s I.T. jsou motivováni k aktivnímu využívání I. T. v praktických školních pracích, jako je školní časopis i s jeho technickým zpracováním, školní rozhlasové vysílání či školní videoreportáže (k dispozici na 2. stupni ZŠ).


4. ročník

5. ročník

6. ročník

Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější v periferie

Pozná strukturu, funkce a popis počítače a přídavných zařízení, využívá operační systémy a jejich funkce, je seznámen s různými formáty souborů, multimediální využití počítače

Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem

Dokáže provést jednoduchou údržbu počítače, při běžných problémech s hardware a software

Rozumí funkci operačního systému a zná jejich druhy.

Chrání data před poškozením, ztrátou a

zneužitím

Řídí se zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

Bezpečně pozná a rozumí funkci jednotlivých komponentů počítače, zná rozdělení základního hardwaru na různé druhy

Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty, zná některé vyhledávací portály

Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

Ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací, powerpoint

Je seznámen s e-mailovou komunikací, chatem a telefonováním

Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

Rozumí základnímu rozdělení softwaru podle druhu zaměření.

Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

Orientuje se v operačním systému Windows a umí pracovat s jeho výchozími programy.

Rozumí rozdílu mezi komerčním softwarem a volným softwarem, ke komerčním programům zná i alternativní produkty.

Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

Rozumí složkové struktuře, chápe rozdíl mezi kopírováním a přesouváním, umí vytvářet nové složky, soubory a organizovat data v počítači.

Zná základní datová média a chápe jejich klady a zápory.

Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

Dokáže pracovat s digitálním fotoaparátem a dalšími zařízeními, které umí připojovat k počítači a přesouvat data mezi nimi.

Rozumí problematice základní bezpečnosti, zná antivirové programy a ví jak postupovat při infikování systému virem.

Rozumí rozdílu mezi rastrovou a vektorovou grafikou a umí pojmenovat jejich použití.

Rozumí pojmům komprimace a dekomprimace dat a umí je používat při práci na počítači.

Dokáže vyhledat, stáhnout, nainstalovat a v případě potřeby i odinstalovat programy v operačním systému Window, Excel.

Zná nejzákladnější milníky z historie výpočetní techniky a orientuje se i v oblasti moderních trendů ve výpočetní technice.

základní pojmy informační činnosti -

informace, informační zdroje,

informační instituce

struktura, funkce a popis počítače a

přídavných zařízení

operační systémy a jejich základní funkce

seznámení s formáty souborů (doc, gif)

multimediální využití počítače

jednoduchá údržba počítače, postupy při

běžných problémech s hardware a software

zásady bezpečnosti práce a prevence

zdravotních rizik spojených s

dlouhodobým využíváním výpočetní

techniky

Psaní na klávesnici všemi 10ti (naslepo)

Jednoduchá údržba, textový, grafický editor, Excel,

Práce s grafikou, práce s textem, psaní na počítači,

zpracování obrázků.

vývojové trendy informačních technologií

hodnota a relevance informací a informačních

zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

in t e rn et

počítačová grafika, rastrové a vektorové

programy

tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání

dat, jednoduché vzorce

p re ze n ta c e in fo rm a c í (w e b o vé s trá n ky,

prezentační programy, multimédia)

o c h ra n a p rá v k d u š e vn ím u vla s tn ic tví, c o p yrig h t,

informační etika

Psaní na klávesnice všemi

Word, Excel, Power point a další aplikace

Zpracování videa, práce na internetu, vytváření

drobných webových stránek dle editorů

počítačová grafika, rastrové a vektorové

programy

tabulkový editor, vytváření tabulek,

porovnávání dat, jednoduché vzorce

prezentace informací (webové stránky,

prezentační programy, multimédia)

ochrana práv k duševnímu vlastnictví,

copyright, informační etika

 

footer_logos