česky | english

Český jazyk

Cílem Českého jazyka v ŠVP Heřmánek je tvořivý a samostatný přístup k jazyku. V oblasti pravopisu a počátku čtení a psaní je ve škole využíváno množství pomůcek, zvláště Montessori pomůcky, které vznikají na naší základní škole, či pomůcky, které vznikají u českých učitelů. Tyto pomůcky mají za cíl podpořit snadné zapamatování systému jazyka. Pro procvičení jazyka používá škola vzdělávací programy na PC. Pro výuku literární, komunikační a slohovou používáme systémy čtením a psaním kritickým myšlením (a to více zahraniční pomůcky) a v rámci rozvoje tohoto předmětu integrujeme tuto výuku s dramatickou výchovou, která je vyučována ve 2 hodinách týdně (1 a 1) a dále rozvíjena tvořivým čtením a psaním. Na druhém stupni základní školy žáci vytvářejí praktické výstupy ze své tvorby do školního časopisu, na školní web a do školního rozhlasového či videopořadu s využitím svých znalostí z IT.

Komunikační a jazyková výchova jsou nedílně spojené s předmětem Prvověda, Přírodověda, Vlastivěda, který Využívá Montessori pomůcek a tak rozvíjí slovní zásobu a porozumění slovům. Naším cílem je podpořit veškeré žáky i žáky nadané pro jazykový rozvoj, ale i pro žáky nadané, ale s určitými obtížemi v prvních letech jazykové výchovy. Rozvoj čtení a psaní probíhá na naší škole individualizovaně. Pro výuku českého jazyka absolvují naši učitelé speciální seminář, organizovaný naší školou každý rok, na kterém se rozvíjí jejich schopnost učit český jazyk s radostí a tvořivě. Druhý stupeň základní školy již rozvíjí praktické kompetence v oblasti aktivní slohové aktivity (tvůrčího psaní) s uplatněním do různých typů medií. Stejně tak pokračuje v upevnění systému gramatiky a připravuje žáky na středoškolské studium. Základní škola má vlastní knihovnu, ve které děti pracují , a počítačovou pracovnu, kterou mohou používat pro práci v českém jazyce a v ostatních předmětech.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Komunikační a slohová výchova

Čte plynule a s porozuměním slova a jednoduché věty.

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti; čte plynule a s porozuměním texty složené z krátkých vět.

Čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu, plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.

Čte potichu s porozuměním přiměřeně náročné kratší texty.

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti.

Pojmenuje hlavní osoby v ději pohádek a dětských příběhů.

V přiměřeně náročném textu příběhu vyznačí podtržením podstatné informace.

Formuluje a zaznamená jednoduchou osnovu příběhu.

Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává.

 

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru; Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní vhodná slova.

Doplní smysluplně části vět podle kontextu. si začíná uvědomovat, že rozumět textu není samozřejmost; Využívá dovednosti pozorného naslouchání i čtení při školní i mimoškolní komunikaci. Při porozumění textu využívá vědomosti o jeho kompozici (odstavce, osnova); Při tvorbě vlastních souvislých textů (především vypravování a popisu předmětu i jednoduché činnosti) zvažuje situaci a adresáta projevu.

Identifikuje podstatné informace v textu z hlediska jeho úplnosti. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává; Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.

Reprodukuje krátké říkanky a básničky.

Reprodukuje básničky a krátké texty přiměřené věku.

Reprodukuje obsah známých pohádkových a dětských příběhů svými slovy.

Rozlišuje podstatná fakta ve věku přiměřených sděleních, reprodukuje básně a krátké prozaické texty.

Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatné fakta.

Rozumí jednoduchým mluveným pokynům týkajících se denního života ve třídě a škole.

Rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti.

Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti.

Učí rozpoznávat postavení, zájmy a záměry autora a adresáta, rozlišovat různé funkce vyjádření, mj. s ohledem na partnera a situaci; Při mluvené komunikaci uplatňuje vhodně své vědomosti o větné melodii, přízvuku i tempu a pauzách. Začíná odhalovat manipulaci, dokáže řešit jednoduché konflikty; Dokáže vypravovat a popisovat (i činnost) ústně i písemně s ohledem na adresáta a situaci.

Uvědomuje si, že sdělování se řídí pravidly a normami, respektuje je při vlastním sdělování a vyžaduje jejich dodržování od druhých; Tvoří mluvené i psané vypravování, popis, krátký referát i text úvahového charakteru a funkčně k tomu využívá osnovu. Při mluvených projevech využívá i mimojazykové prostředky.

Neskáče druhým do řeči

Navazuje na promluvy druhých, drží se tématu.

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.

Umí se představit, poděkovat a rozloučit se.

Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.

Všímá si toho, co znamenají slova, věty;

Všímá si toho, co znamenají slova, věty, texty, obrazová a jiná sdělení; Pracuje s pokyny, které jsou mu určeny. Při tvorbě osnovy dokáže hledat v textu;

Všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, texty,obrazová a jiná sdělení; Pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), které jsou mu určeny; Při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné; Zná základní náležitosti dopisu a e-mailu; S pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené jeho věku;

Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta; Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku; Rozpoznává manipulativní komunikaci v

reklamě; Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru;

Rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě. Funkci konkrétního textu odhaluje při pozorném čtení i naslouchání staví na ní porozumění, zvláště ve zprávě, oznámení, inzerátu, reklamě (dokáže vysledovat manipulaci); Učí se brát v úvahu funkce textů, hodnotit je podle jejich funkčnosti a kvality,

nacházet jejich vady a všímat si postojů, které se v nich jasně projevují;

Správně vyslovuje jednotlivé hlásky.

Správně vyslovuje slova a věty.

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

Ve školních promluvách používá většinou správnou spisovnou výslovnost.

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace.

Při četbě slabik a slov správně dýchá.

V krátkých mluvených projevech správně dýchá.

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.

Orientuje se v textu přiměřené obtížnosti, rozliší podstatné a okrajové informace, fakta a názory, vytipuje klíčová slova;

Orientuje se v textu přiměřené obtížnosti, rozliší podstatné a okrajové informace, fakta a názory, vytipuje klíčová slova;

Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích; Uvědomuje si základní verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních situacích.

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích.

Ovládá různé způsoby intonace, frázování i tempa řeči, je schopen je podle doporučení použít.

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru.

Dovede souvisle ve větách sdělit svoje pocity a přání.

Po přípravě dovede reprodukovat na základě vlastních zážitků krátký mluvený projev.

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.

Začíná si uvědomovat, že každé sdělování je souhra dvou partnerů v určité situaci; Dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskusi, naslouchat, vyjádřit vzkaz na záznamník; Ovládá různé možnosti realizování omluvy a prosby;

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace; Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry; Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.

Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích písmen, malých psacích, velkých písmen, slabikování, plynulá četba a intonování.

Rozlišuje di, ti, ni, , dě, tě, ně.

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena.

Hlasité a tiché čtení. Plynulé čtení

Pamatování si textu

Práce s obsahem textu

Porozumění obsahu

Pohádka a dětský příběh

Čte di - dy, a podobné a ě - je.

Plynulé hlasité i tiché čtení s porozuměním textu.

Vypravování přečteného textu.

Práce na četbě s intonací

Recitace textu, básničky

Komunikační žánry

Soustředěné tiché čtení

Hlasité předčítání.

Čtení s intonací

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena.

Čte plynule a tiše

Četba z učebnice a z knih

Nepovinná četba

Reprodukce přečteného

Správně sedí u psaní a drží správně psací nástroj.

Správně sedí u psaní, drží psací nástroj a má správný sklon papíru.

Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním.

 

 

Píše souvisle krátká sdělení.

Píše interpunkční znaménka.

Píše správné tvary písmen a číslic.

 

 

Žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. Doplňuje neúplná slova správnými písmeny.

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním; Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky;

Správně spojuje písmena i slabiky.

 

 

Rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis písmene.

 

Kontroluje vlastní písemný projev.

 

 

Žák píše tvary písmen a číslic, spojuje písmena i slabiky, Píše písmena, slabiky a některá jednotlivá slova

Píše věcně i formálně správně jednoduché věty.

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.

Píše správně po stránce obsahové jednoduché komunikační žánry

Píše správně po stránce obsahové i formální složité komunikační žánry.

 

 

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh.

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Psaní malých a velkých tiskacích a psacích písmen.

Psaní vlastních jmen, krátkých slov. Opis slov, vět. Přepis slov, vět. Diktát písmen a slov.

Správné napojování písmen a slabik. Psaní správných tvarů číslic. Kontrola písemného projevu.

Správné sezení, držení psacího náčiní.

Správné psaní malých a velkých písmen české abecedy.

Nácvik písmen Y, W, w, Q, q, X,x. Psaní velkých tiskacích písmen.Opis, přepis, diktát.

Psaní velkých písmen na začátku vět a znaménka za větami. Psaní adresy, přání, pozdravu.

Popis předmětů, psaní dopisu, zaznamenávání zážitků a informací. Psaní vět a souvětí.

Blahopřání.

Sebehodnocení, vlastní tvorba.

Vyhledávání informací, hledání klíčových slov. Zpráva, vzkaz, výpisek, pozdrav, poslech a čtení textu s následnou reprodukcí. Oslovení, zahájení ukončení dialogu, omluva, prosba.

Psaní vlastní tvorby. Psaní blahopřání, pozdravu z prázdnin, omluvenky, zprávy do školních novin, inzerátu, přihlášky, dotazníku, oznámení.

Členění textu do osnovy.

Recitace básní.

Jazyková výchova

Rozlišuje zvukovou podobu slova, člení slova na hlásky

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky;

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky;

 

 

Porovnává významy slov.

Porovnává významy slov, slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená podřazená.

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená podřazená.

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová.

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová.

 

 

Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu;

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu;

 

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves;

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves;

Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku;

Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku;

 

Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy;

Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy;

Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje;

Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje; Ovládá interpunkci v jednoduchých souvětích

 

 

Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky;

Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary;

Porovnává a třídí slova podle významu

Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost;

Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost;

 

Využívá slovotvorný rozbor i rozbor stavby slova.

 

Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev.

Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev. Odůvodňuje a píše správně i/y po vyjmenovaných slovech.

Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách;

Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách;

 

Velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování.

Velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty; Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí;

Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty; Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí;

 

 

 

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu, poznává jazykové a jiné dorozumívací prostředky jako prostředky kontaktu s druhými a působení na ně;

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu, poznává jazykové a jiné dorozumívací prostředky jako prostředky kontaktu s druhými a působení na ně;

 

 

 

 

V psaném projevu uplatňuje vědomosti o psaní souhláskových skupin, předložek a předpon s- a z, o koncovkách přídavných jmen a shodě přísudku s podmětem téměř ve všech případech;

 

 

 

 

Využívá slovotvorný rozbor i rozbor stavby slova pro pochopení a vysvětlení významu slova;

 

 

 

 

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu;

Slovo - slabika - hláska - písmeno. Délka samohlásek, souhlásky, vyvození čtení slabik. Skládání a čtení dvojslabičných, trojslabičných slov s otevřenými slabikami.

Jednoslabičná slova s uzavřenou slabikou. Předložky. Slova víceslabičná. Slova se shlukem souhlásek v otevřené slabice. Dvojhlásky. Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny. Slova se slabikotvorným l, r. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Slovo - slabika - hláska - písmeno. Dělení na konci řádku.

Samohlásky krátké a dlouhé,u- ů-ú, i-í, y-ý, dvojhlásky ou, au, u. Česká abeceda. Slovo a význam. Slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, s citovým zabarvením. Úvod do slovních druhů. Věta jednoduchá a souvětí. Věty - pořadí vět, druhy vět, interpunkční znaménka.

Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné. Tvrdé slabiky, měkké slabiky. Slabikotvorné l,r, spodoba, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Vlastní jména osob, zvířat, měst, vesnic.

Česká abeceda, znělé a neznělé souhlásky. Slovo a slovní význam, slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, souznačná, příbuzná, citově zabarvená. Slovní druhy, podstatná jména, slovesa. Věta jednoduchá a souvětí.

Vyjmenovaná slova. Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic.

Význam slov – slova jednovýznamová, mnohovýznamová, slova opačného významu, slova nadřazená a podřazená. Kořen, předponová a příponová část, koncovka, hlásky, výslovnost samohlásek a souhláskových skupin. Podstatná jména - pád, číslo, rod. Vzory podstatných jmen a skloňování. Slovesa zvratná, osoba, číslo, čas.

Časování. Slova spisovná a

nespisovná. Interpunkce, spojovací výrazy. Opakování vyjmenovaných slov. Shoda přísudku s podmětem.

Podstatná jména - pád, číslo, rod, vzory. Přídavná jména, slovesa. Podmět nevyjádřený.

Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný. Interpunkce, spojovací výrazy. Shoda přísudku s podmětem.

Literární výchova

Vnímá souvislost ilustrace a děje příběhu.

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku.

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku.

 

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.

Poznává další žánry krásné literatury a pokouší se o vlastní tvorbu.

 

Poznává další žánry krásné

literatury, hodnotí je, vytváří si

vlastní čtenářský profi l a pokouší

se o vlastní tvorbu

 

 

Poznává další žánry krásné literatury, prohlubuje svůj zážitek z ní základním vhledem do její výstavby; Při porozumění uměleckým textům dokáže využívat svých vědomostí z oblasti kompozice textu.

Reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

 

 

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Rozlišuje některé typy uměleckých a neuměleckých textů

Rozlišuje různé typy uměleckých

a neuměleckých textů

 

 

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá literární pojmy

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Upevňování čtenářských

dovedností.Dechová cvičení, frázování, tempo, správné

dýchání, zážitkové čtení a naslouchání. Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná reprodukce

čteného nebo slyšeného textu.

Článek, nadpis, odstavec, řádek. Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.

Upevňování čtenářských

dovedností a návyků. Intonace.

Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a poslouchání. Vyhledávací,

pozorné čtení. Dramatizace pohádky, přímá řeč. Spisovatel,

básník. Poezie - báseň, verš,

rým, přednes. Próza -

vyprávění, děj. Poslech lit. textů. Volná reprodukce

přečteného a slyšeného textu. Článek, nadpis, odstavec,

řádek. Rozpočitadlo, hádanka,

říkanka, báseň, vlastní výtvarný

doprovod.

Upevňování čtenářských

dovedností a návyků. Zážitkové čtení a poslouchání.

Vyhledávací, pozorné čtení. Dramatizace pohádky, přímá řeč. Spisovatel, básník. Poezie - báseň, verš, rým, přednes.

Próza - vyprávění, děj. Poslech

lit. textů. Volná reprodukce

přečteného a slyšeného textu.

Článek, další lit. texty, ilustrátor, ilustrace.

Četba z knih, z učebnic.

Nepovinná četba. Dramatizace, přednes, reprodukce, rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, div. představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání.

Volná vyprávění a projevy, vyjádření námětů s dějovým

momentem prostřednictvím

pohybu. Řetězové vyprávění.

Pantomimické hry, hádanky a etudy, dokončení nedokončené

pohádky či příběhu.

Dramatizace situací z příběhů,

předvedení emocí, výtvarné

vyjádření, improvizovaný

dialog s prvkem konfliktu.

využití přirozených situací a prožitků dětí. Prezentace

pohádky či příběhu před spolužáky. Originální ztvárnění

role, vlastní nápady. Návštěva

div. představení, výtvarné vyjádření, hry a cvičení

rozvíjející empatii a práci s tělem. Hodnocení a

sebehodnocení. Přirozenost

projevu.

footer_logos