česky | english

Anglický jazyk

Anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku při dotaci 2 hodiny týdně. Ve druhé třídě žáci mají 1 hodinu konverzace, ve třetí a 4. třídě 2 hodiny konverzace. Na druhém stupni jsou povinné 4 hodiny anglického jazyka týdně. V prvním období prvního stupně ŠVP zdůrazňuje zájem o rozvoj jazyka, vytváření pozitivního vztahu. Od druhého období dále rozvíjíme komunikaci, čtení a psaní v jazyce. Na druhém stupni základní školy škola organizuje výměnné pobyty v anglicky mluvících zemích či historické exkurze s používáním angličtiny. A škola také podporuje další přátelské vztahy mezi žáky.

Receptivní řečové dovednosti

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

rozumí jednoduchým pokynům avětám, adekvátně na ně reaguje

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

má povědomí o rozdílné grafické a mluvené podobě slova vnímané českým mluvčím

rozlišuje grafickou a mluvenou

rozlišuje grafickou a mluvenou

čte nahlas plynule a foneticky

čte nahlas plynule a foneticky

podobu slova

podobu slova

správně jednoduché texty

správně jednoduché texty

 

 

obsahující známou slovní zásobu

obsahující známou slovní zásobu

 

 

 

vyhledá v jednoduchém textu

vyhledá v jednoduchém textu

 

 

 

potřebnou informaci a vytvoří

potřebnou informaci a vytvoří

 

 

 

odpověď na otázku

odpověď na otázku

 

 

 

rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci používá dvojjazyčný slovník

rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci používá dvojjazyčný slovník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

používá obrázkový slovníček učebnice

používá obrázkový slovník učebnice

používá abecední slovník učebnice

Produktivní řečové dovednosti

vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů

 

 

 

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav: Hello, Good Morning,

Good Afternoon, Good Bye,

Ovoce - Fruits.

Stand up, sit down, hands up,

hands down, close your eyes…

Barvy. Otázka: What color is it?

What is it? It is a…..

Číslovky 1 - 10očník

Stand up. Stretch. Sit down.

Show me…, give me…..

Animals – zvířata.

Hračky – Toys

Počasí - weather

Fruits

Vegetables

Jednotné a množné číslo.

There is, there are…

My body

Číslovky 10, 20 až 100k

Look at, give me, show me,

Rodina – My Family

Číslovky 1 až 100

Zvířata

Roční doby

Měsíce

Dny v týdnu

What is this? This is my…

Hodiny: Otázka: What is the

time?  It is …..

Náš dům – náš byt.

3. ročník

Předložky: Under, in, in front of,

on, next to, behind

Škola, školní předměty

Volný čas

Koníčky

Sport

Dopravní prostředky

Zájmena osobní a

přivlastňovací

Členy a, an, the

Stavba věty jednoduché

(slovosled)

Věta oznamovací

4. ročník

Do – don´t

Věta tázací

Vyjadřování záporu ve větě

Psaní jednoduchých vět

Doplňování slov do textu

Opakování, procvičování a

prohlubování slovní zásoby

v různých tématech

To be.

Modální slovesa can, must, to

have to…

Poslech, čtení a doplňování

textu

Porozumění textu

Význam slov v kontextu

5. ročník

Who, where, when – užití v

otázkách

Poslech a odpovídání na

jednoduché otázky

v souvislosti s poslechem

Receptivní řečové dovednosti

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

rozumí jednoduchým pokynům a

rozumí jednoduchým pokynům a

rozumí jednoduchým pokynům a

rozumí známým slovům a

rozumí známým slovům a

větám, adekvátně na ně reaguje

větám, adekvátně na ně reaguje

větám, adekvátně na ně reaguje

jednoduchým větám se vztahem k

jednoduchým větám se vztahem k

osvojovaným tématům

osvojovaným tématům

má povědomí o rozdílné grafické

rozlišuje grafickou a mluvenou

rozlišuje grafickou a mluvenou

čte nahlas plynule a foneticky

čte nahlas plynule a foneticky

a mluvené podobě slova vnímané

podobu slova

podobu slova

správně jednoduché texty

správně jednoduché texty

českým mluvčím

obsahující známou slovní zásobu

obsahující známou slovní zásobu

vyhledá v jednoduchém textu

vyhledá v jednoduchém textu

potřebnou informaci a vytvoří

potřebnou informaci a vytvoří

odpověď na otázku

odpověď na otázku

rozumí obsahu a smyslu

rozumí obsahu a smyslu

jednoduchých autentických

jednoduchých autentických

materiálů (obrazové a poslechové

materiálů (časopisy, obrazové a

materiály) a využívá je při své

poslechové materiály) a využívá

práci

je při své práci

používá obrázkový slovníček

používá obrázkový slovník

používá abecední slovník

používá dvojjazyčný slovník

používá dvojjazyčný slovník

učebnice

učebnice

učebnice

Produktivní řečové dovednosti

vyslovuje foneticky správně v

vyslovuje foneticky správně v

vyslovuje a čte foneticky správně

sestaví gramaticky a formálně

sestaví gramaticky a formálně

přiměřeném rozsahu slovní

přiměřeném rozsahu slovní

v přiměřeném rozsahu slovní

správně jednoduché písemné

správně jednoduché písemné

zásoby

zásoby

zásoby

sdělení, krátký text a odpověď na

sdělení, krátký text a odpověď na

sdělení; vyplní své základní údaje

sdělení; vyplní své základní údaje

do formulářů

do formulářů


17 ŠVP Heřmánek


reprodukuje ústně i písemně

reprodukuje ústně i písemně

obsah přiměřeně obtížného textu

obsah přiměřeně obtížného textu

a jednoduché konverzace

a jednoduché konverzace

obměňuje krátké texty se

obměňuje krátké texty se

zachováním smyslu textu

zachováním smyslu textu

aktivně se zapojí do jednoduché

aktivně se zapojí do jednoduché

konverzace, pozdraví a rozloučí

konverzace, pozdraví a rozloučí

se s dospělým i kamarádem,

se s dospělým i kamarádem,

poskytne požadovanou informaci

poskytne požadovanou informaci

Pozdrav: Hello, Good Morning,

Fruits

Číslovky 1 až 100

Škola, školní předměty

Opakování, procvičování a

Good Afternoon, Good Bye

Vegetables

Zvířata

Volný čas

prohlubování slovní zásoby

Ovoce - Fruits.

Jednotné a množné číslo.

Roční doby

Koníčky

v různých tématech

Stand up, sit down, hands up,

There is, there are…

Měsíce

Sport

To be.

hands down, close your eyes…

My body

Dny v týdnu

Dopravní prostředky

Modální slovesa can, must, to

Barvy. Otázka: What color is it?

Číslovky 10, 20 až 100k

What is this? This is my…

Zájmena osobní a

have to…

What is it? It is a…..

Look at, give me, show me,

Hodiny: Otázka: What is the

přivlastňovací

Poslech, čtení a doplňování

Číslovky 1 - 10očník

Rodina – My Family

time?  It is …..

Členy a, an, the

textu

Stand up. Stretch. Sit down.

Náš dům – náš byt.

Stavba věty jednoduché

Porozumění textu

Show me…, give me…..

3. ročník

(slovosled)

Význam slov v kontextu

Animals – zvířata.

Předložky: Under, in, in front of,

Věta oznamovací

5. ročník

Hračky – Toys

on, next to, behind

4. ročník

Who, where, when – užití v

Počasí - weather

Do – don´t

otázkách

Věta tázací

Poslech a odpovídání na

Vyjadřování záporu ve větě

jednoduché otázky

Psaní jednoduchých vět

v souvislosti s poslechem

Doplňování slov do textu

footer_logos