česky

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku a přestupy do ZŠ

Podmínky pro přijetí a odklad do 1. ročníku ZŠ

Podmínky pro přijetí

 • vyplnění přihlášky,

 • odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy) - nutno od obou rodičů, resp. souhlas nepodespaného rodiče,

 • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,

 • absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (od 1. do 30. 4. 2017) - přihlášení dle rezervačního systému superssas pro přihlášené rodiče,

 • školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu, rodič na základě informací z MŠ či jiných, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.,

 • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 15 žáků ve třídě,

 • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%), vzhledem k zaměření školy – práce s nadanými žáky,

 • ujasnění souladu vize vzdělávání mezi rodiči a školou,

 • oboustranný podpis "Smlouvy o poskytování základního vzdělávání" - nutno podepsat od obou rodičů,

 • zaplacení školného na celý školní rok či zaplacení 3 měsíčních školných školního roku (školné bude stanoveno během října 2016).

Preference přijetí do  školy Heřmánek Praha

 • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu,

 • docházka do mateřské školy Heřmánek,

 • počet let docházky dítěte do mateřské školy Heřmánek a délka jeho pobytu v těchto letech,

 • účast rodičů na "Dnech otevřených dveří" a soulad rodičů a školy s vizí školy,

 • v základní škole se již vzdělává starší sourozenec (této podmínce je nadřazena podmínka soulad rodičů s vizí školy)

 • datum podání žádosti – vyzvednutí registračního čísla. (Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení podle předcházejících kritérií by bylo u všech žádosti shodné.)

 

2. Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

 • písemná žádost zákonných zástupců,

 • doporučení školského poradenského zařízení,

 • doporučení praktického lékaře.


Podmínky pro přijetí do 1. ročníku domácího vzdělávání a přestupy do 2. - 8. ročníku domácího vzdělávání

1. Podmínky pro přijetí

 • pohovor o motivaci rodiny pro individuální vzdělávání a rámec vzdělávání shodný s Heřmánek Praha

 • vyhovoující prostorové a materiálně technické zabezpeční vzdělávání žáka

 • osoba,která bude vzdělávat žáka má minimálně 1. - 5. třída ŠŠ vzdělání, 6. - 9. třída VŠ vzdělání

 • vzdělání bude probíhat dle ŠVP Heřmánek

 • hodnocení žáka bude probíhat 2 x ročně v ZŠ Heřmánek zkouškou z čj, m a aj (od 3. třídy) a dále portfoliovým hodnocením

 • závazek komunikace rodiče ze školou

Podmínky pro přestup žáků do ZŠ Heřmánek do 2. - 9. třídy

 • pohovor se rodičů se zástupcem školy

.    jeden zkušební den strávený dítěte ve škole

.    sdělení všech informací pro přijetí

.    podmínkou přijetí je to, že je ve třídě volné místo

.    podmínkou přijetí je souhlas pedaogického sboru a také učitelů, kteří zvažovali zařazení žáků do současného kolektivu žáků

 

 

 

footer_logos