česky

7. třída - Aslani

Podívejte se na třídu Aslanů na komunitě Google +

 

LISTOPAD

Milí rodiče,

projděte se s námi listopadovou výukou.

V českém jazyce jsme pokračovali v probírání slovních druhů ohebných. Tentokrát jsme svoji pozornost zaměřili na zájmena a číslovky. Také jsme samozřejmě nezapomínali na procvičování pravopisu a diktáty. V závěru měsíce jsme se věnovali také odrazu adventního času v lidové slovesnosti.

Během hodin slohu jsme zkoumali životopis - četli jeho beletrizovanou formu, poznávali složky strukturovaného životopisu. Poté jsme psali sami sobě svůj vysněný životopis z hlediska budoucnosti.

V hodinách dramatické výchovy jsme na téma životopisu navázali inscenovanými etudami pracovního pohovoru a diskutovali o efektivní formě sebeprezentace. Dále jsme zkoušeli metodou storytellingu vyprávět jednoduchou pohádku a poté metodou horkého křesla vstupovat do rolí z příběhu a zároveň klást postavám otázky.

Během multikulturní výchovy jsme zkoumali své osobité rysy - vpisovali si je do vlastního obrysu dlaně a poté diskutovali o odlišnostech lidí různých národností, kultur i etnik. Hlouběji jsme zkoumali pojem ,,cizinec" a na příkladu zemí Vietnamu a Ukrajiny poznávali a porovnávali jiné kultury a zvyky.

V angličtině jsme se věnovali tématům školní předměty, dům a domov, tvořili jsme věty s vazbou „go + ing“ a věty v minulém čase.

Při hodinách matematiky jsme se v listopadu znovu zaměřili na dělitelnost. Podle vzoru řeckého matematika Erastotena jsme si vytvořili tabulku prvočísel, která se nám hodila při čtvrtletní kontrolní práci.

V dějepise pohybujeme ve 4. - 9. století našeho letopočtu. Naprosto skvělé bylo, když jsme srovnávali mapy a sledovali stěhování národů a vývoj raně feudálních států. Zároveň jsme shrnuli poznatky z historické exkurze a mluvili o stavbách zemědělských, ale i hradech, hradištích a oppidech. Ve velké části dějepisu žáci pracují s daty a vyhledávají je. Žáci jsou opravdu velmi skvělí, pracovití a dobře spolupracující.

V hodinách fyziko – chemie jsme se tento měsíc s Aslany naučili za pomoci vzorce vypočítat průměrnou rychlost, dráhu a čas rovnoměrného pohybu. Na konci měsíce jsme začali velké téma – sílu. Víme, že všechna tělesa na sebe nějakým způsobem působí a i přesto, že to ne vždy je vidět, můžeme tuto změnu měřit.

V pracovních činnostech jsme připravovali voliéru pro naše budoucí kamarády – papoušky. Pod voliéru jsme vozili štěrk, na který jsme následně naházeli písek. V další hodině jsme se učili plést. Žáci se naučili nahazovat oka a plést hladce.

V tělocviku jsme si postavili opičí dráhu a zahráli fotbal.

V hudební výchově žáci zatoužili po klasické hudbě, tak jsme hráli úpravu Vivaldiho koncertu.

V informatice Aslani začali pracovat s programem GIMP a učili se upravovat fotografie - především používat funkce retušování, klonování a ostření.

Začátkem listopadu třídy 2. stupně společně navštívili výstavu Kolem světa na palubě archy v Národním muzeu. Dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života zvířat žijících na naší planetě dnes i v minulosti.

Také jsme se zapojili do celorepublikového projektu „Mládež pro udržitelný život“, v rámci kterého se podílíme na zlepšení životního prostředí v našem nejbližším okolí.

Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku.


Hezký prosinec přeje

paní učitelka Monika

 


ŘÍJEN

Milí rodiče,

nahlédněte do říjnových činností Aslanů:

V českém jazyce byla většina říjnových hodin suplovaná z důvodu nemoci vyučující. Ve zbývajících jsme se zabývali přídavnými jmény.

V anglickém jazyce končíme lekci Školní předměty. Procvičovali jsme samostatné tvoření vět, příslovce způsobu a slovní zásobu týkající se Halloweenu a sportovních disciplín.

Při hodinách matematiky jsme se zaměřili na geometrii a důkladně zopakovali osovou souměrnost. Umíme určit počet os útvaru a sestrojit jeho obraz podle zadané osy. Vylepšit budeme ještě muset čistotu a pečlivost rýsování. Koncem října jsme se vrátili k procentům a objevovali nové souvislosti.

V tvůrčím čtení a psaní jsme se učili psát osobní a úřední dopisy. Umíme vyplnit žádost a víme, co v ní nesmí chybět. Pracovali jsme s deníkovou literaturou a psali vlastní zápisy o třídním výletu. V dramatické výchově jsme pracovali s postavou, tvořili živé obrazy. Dále jsme zkoumali principy efektivní komunikace. Tvořili jsme etudy s problematikou  manipulativních technik a forem reklamy.

Díky teplému počasí jsme ještě tento měsíc mohli s Aslany navštívit školní pozemek. Na něm jsme se zbavovali nepříjemných náletů, kterými náš pozemek z velké části obrůstal. Díky dobré práci třídy vypadá školní pozemek mnohem lépe.

V hodinách fyziko – chemie jsme se tento měsíc s Aslany dozvěděli, jaký je rozdíl mezi průměrnou a okamžitou rychlostí a jakými přístroji můžeme rychlost měřit.  Rozdělili jsme si pohyb na rovnoměrný a nerovnoměrný a k těmto pohybům známe i příklady těles, která je vykonávají. Měsíc jsme ukončili rýsováním grafů.

Pro tento měsíc byl dějepis plně saturován historickou exkurzí, na které se žákům líbilo, přestože paní ředitelka a zároveň pořadatelka exkurze onemocněla chřipkou a nahradil ji manžel – pan učitel Adamec a paní učitelka Ptáčková. Myslíme si, že aktivní historické zážitky jsou velmi pozitivní pro každého studenta historie a doufáme, že si žáci užili návštěvu Keltského muzea, ale i návštěvu autentického keltského opida ve Stradonicích. Je to opravdu speciální místo. Celý středověk byl život na venkově hodně podobný a Hamouzův statek je toho opravdovou ukázkou. Přenocování na Křivoklátě a prohlídka hradu nám také otevřely dveře do středověku.

V tomto měsíci byla též skvělá návštěva Národního technického muzea s workshopem Televizní studio. Do několika měsíců bude znám link z televizních novin, které žáci natočili. 
Máme třídní kapelu, která se snaží v hudební výchově zjednodušeně hrát oblíbené hity.

V tělocviku jsme zkoušeli různé disciplíny na nářadí, zejména cvičení na kruzích, hrazdě nebo šplh.

V informatice Aslani pracovali s tabulkovým editorem vytvářeli sešity s grafy.

Ráda bych Vás informovala, že připravujeme lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně s termínem konání poslední týden v březnu.

 

Do naší třídy můžete nahlédnout zde:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

https://www.facebook.com/HermanekPraha/

 

Hezký listopad přeje

paní učitelka Monika


 

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

skončil první měsíc tohoto školního roku a to je doba, kdy se ohlížíme za naší prací.

V hodinách českého jazyka jsme po většinu měsíce opakovali učivo z předchozích ročníků. V literatuře jsme opakovali, co jsme si zapamatovali z loňského roku o význačných českých a světových autorech, diskutovali o vlastní četbě a převážně se věnovali počáteční práci na celoročním projektu, kterým je čtenářský deník. V souvislosti s tím jsme také navštívili pobočku Městské knihovny Praha na Ládví, kde nám bylo vysvětleno vše kolem výpůjček a orientace v knihovně.

Při hodinách dramatické výchovy jsme nejprve hráli několik kooperačních her, poznávali pojem živý obraz a etuda. Jedna hodina dramatické výchovy byla propojena s hodinou slohu, kdy jsme se bavili o pojmu komunikace, prostředcích, zásadách a postupech pro její efektivitu. V úvodní hodině slohu jsme používali klíčová slova a psali o zážitku z prázdnin. Také jsme při slohu pracovali s rozstříhaným básnickým textem, určovali jeho pořadí a pracovali s významem a rytmem.

V anglickém jazyce se paní učitelka se žáky věnovala nejprve opakování a konverzaci o prázdninových zážitcích. Byla mile překvapena tím, že žáci se hodně zklidnili a ve třídě při výuce panuje příjemná atmosféra.

Při hodinách matematiky jsme zopakovali učivo z minulého roku - pravidla dělitelnosti a rozklady čísel na prvočinitele. Nakonec jsme úspěšně našli největšího společného dělitele i nejmenší společný násobek dvou čísel a s chutí se vrhli na procenta. Naučili jsme se vypočíst procentovou část a hledali jsme souvislosti mezi procenty, zlomky a desetinnými čísly. Na závěr jsme vyřešili několik algebrogramů.

V hodinách fyziko – chemie si Aslani připomněli učivo z loňského ročníku – skupenství látek, převádění jednotek a příklady z učiva o hustotě. Po zopakování jsme se začali zabývat pohybem. Už víme, co to vlastně pohyb je, jak ho dělíme a umíme spočítat průměrnou rychlost.

V informatice se Aslani především zabývají kancelářskými programy. Prvně se učí pracovat s tabulkovým editorem, vkládat data, funkce a grafy.

V pracovních činnostech jsme navštívili poprvé školní pozemek a čistili jsme ho od různého plevele, který na něm během prázdnin narostl. Jako sladkou tečku jsme si otrhali každý pár jablíček.

V hudební výchově jsme se pokusili nacvičit zjednodušenou verzi písně Despacito. Na poslední hodině jsme měli poprvé baskytaru, která přinesla pravé oživení do třídní kapely.

V tělocviku jsme protáhli tělo v blízké sokolovně a zahráli několik kol vybíjené.


Pokud chcete nahlédnout do naší školy, můžete tak učinit zde:

https://www.facebook.com/HermanekPraha/?fref=ts

https://plus.google.com/u/1/


S přáním krásného podzimu

paní učitelka Monika

 

footer_logos