česky

6.třída - Delfíni

Podívejte se na třídu Delfínů na komunitě Google +

 

LEDEN

Milí rodiče,
rádi bychom se s Vám podělili o zážitky z lednové výuky.
V českém jazyce jsme, vzhledem k nečekamé nemoci paní učitelky Moniky, většinou
opakovali a upevňovali poznatky probraného učiva.
V matematice jsme zvládli najít potřebné závislosti v prostředí dřívek a procvičili rovnice na
šipkových grafech. Hledali jsme průměty krychlových staveb a vyrobili si didaktickou
pomůcku – parkety, abychom mohli vytvářet parketové vzory, a opět v nich nacházet
závislosti.
Od začátku ledna jsme se ve fyziko-chemii s Delfíny začali zabývat elektrickými
vlastnostmi těles, druhy nábojů a elektrickým polem. Známe, které látky jsou
vodiče/nevodiče a co je silové pole.
V hodinách přírodopisu jsme pokračovali s bezobratlými živočichy. Známe základní
charakteristiku a základní zástupce hlístů, měkkýšů – plžů, mlžů, hlavonožců, kroužkovců
a začali jsme charakteristiku velké skupiny – členovců.
V zeměpisu jsme s Delfíny zkoumali jak vzniká počasí, a které vlivy jej podmiňují.
Zkoumali jsme hydrosféru a pedosféru, a také jsme seřadili světadíly podle velikosti. Víme,
která barva v olympijském znaku, patří k Evropě.
V dramatické výchově jsme se věnovali pozdravu jako rituálu, uvědomili jsme si, že každý
člověk, každý národ má nezaměnitelný pozdrav. Na to jsme navázali choreografiemi
pozdravů a jejich osvojením. Dostali jsme se ke skupinové spolupráci a všimli jsme si, že
je nutné se na jevišti vnímat jako partneři. Koncem ledna jsme se věnovali partnerství jako
takovému, proč vzniká, k čemu se navzájem potřebujeme a co si předáváme.
V literární výchově jsme se zabývali všemi druhy charakteristik (vnější, vnitřní, přímou,
nepřímou) a věnovali jsme dvě hodiny naší výuky dětským literárním hrdinům. Odpověděli
jsme si na otázky, jací obecně jsou, a proč chceme být jako oni. Různými cvičeními jsme
sepisovali texty a těšíme se na další slohový útvar – výklad, odborný styl.
Ve výtvarné výchově jsme vyráběli masopustní koláče technikou lepení krepového papíru,
viz.google+
V tělocviku jsme chodili bruslit do nové sportovní haly pana Holého.
Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku.
Hezké jarní prázdniny i zbytek měsíce února přeje
paní učitelka Martina

Milí rodiče, rádi bychom se s Vám podělili o zážitky z lednové výuky.

V českém jazyce jsme, vzhledem k nečekamé nemoci paní učitelky Moniky, většinou opakovali a upevňovali poznatky probraného učiva. V matematice jsme zvládli najít potřebné závislosti v prostředí dřívek a procvičili rovnice na šipkových grafech. Hledali jsme průměty krychlových staveb a vyrobili si didaktickou pomůcku – parkety, abychom mohli vytvářet parketové vzory, a opět v nich nacházet závislosti.

Od začátku ledna jsme se ve fyziko-chemii s Delfíny začali zabývat elektrickými vlastnostmi těles, druhy nábojů a elektrickým polem. Známe, které látky jsou vodiče/nevodiče a co je silové pole.

V hodinách přírodopisu jsme pokračovali s bezobratlými živočichy. Známe základní charakteristiku a základní zástupce hlístů, měkkýšů – plžů, mlžů, hlavonožců, kroužkovců a začali jsme charakteristiku velké skupiny – členovců.

V zeměpisu jsme s Delfíny zkoumali jak vzniká počasí, a které vlivy jej podmiňují. Zkoumali jsme hydrosféru a pedosféru, a také jsme seřadili světadíly podle velikosti. Víme, která barva v olympijském znaku, patří k Evropě.

V dramatické výchově jsme se věnovali pozdravu jako rituálu, uvědomili jsme si, že každý člověk, každý národ má nezaměnitelný pozdrav. Na to jsme navázali choreografiemi pozdravů a jejich osvojením. Dostali jsme se ke skupinové spolupráci a všimli jsme si, že je nutné se na jevišti vnímat jako partneři. Koncem ledna jsme se věnovali partnerství jako takovému, proč vzniká, k čemu se navzájem potřebujeme a co si předáváme.

V literární výchově jsme se zabývali všemi druhy charakteristik (vnější, vnitřní, přímou, nepřímou) a věnovali jsme dvě hodiny naší výuky dětským literárním hrdinům. Odpověděli jsme si na otázky, jací obecně jsou, a proč chceme být jako oni. Různými cvičeními jsme sepisovali texty a těšíme se na další slohový útvar – výklad, odborný styl.

V dějepise jsme se věnovali starověkým civilizacím na území Asie, především Indii, Číně a palestinské oblasti. Je velmi zajímavé, že žáky nejvíce zaujala starověká Čína, její kultura i památky. Na konci ledna jsme ze starověkých civilizací rovněž napsali test.

V informatice jsme se začali věnovat počítačové 2D grafice a fotomontáží v programu Fotomix.

Ve výtvarné výchově jsme vyráběli masopustní koláče technikou lepení krepového papíru, viz Google +

V tělocviku jsme chodili bruslit do nové sportovní haly pana Holého. Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na Facebooku.

 

Hezké jarní prázdniny i zbytek měsíce února přeje

paní učitelka Martina

 

 

LISTOPAD

Milí rodiče,

projděte se s námi listopadovou výukou.

V české jazyce jsme pokračovali v procvičování stavby slova, jazykových rozborech, pravopisných cvičeních a diktátech. Také jsme se zajímali o odraz adventního času v lidové slovesnosti.

Při hodinách slohu jsme pokračovali ve slohovém útvaru vyprávění. Nabyté teoretické poznatky jsme použili při vlastním psaní popletené pohádky, kdy jsme dohromady spletli i rozpletli dvě české pohádky.

Při dramatické výchově jsme se zabývali tematikou poruch příjmu potravy - zkoumali tento problém formou diskusí, vstupy do rolí, hledáním příčin a možných řešení.

V rámci multikulturní výchovy jsme se zaměřili na evropské země. Ve skupinách jsme zpracovávali projekty o některých evropských zemích jako Německo, Rusko, Itálie a Slovensko, poznávali tak jejich kulturu, svátky, zvyky, jídla  apod. Jednotlivé projekty jsme prezentovali před spolužáky a učili se tak efektivně sdělit ostatním své postřehy, pracovat s hlasem i pozorností diváka.

V angličtině byly probírány části těla, jednotné číslo, hodiny a vazby s „have“ a „have got“.

V matematice jsme v listopadu egyptsky dodělili chleby a zvládli napsat čtvrtletní kontrolní práci. Hledali jsme obecná vyjádření k úlohám s dřívky a odpočali si u šipkových grafů. V závěru měsíce jsme znovu umisťovali desetinná čísla na číselnou osu.

V zeměpise jsme v listopadu navštívili expozici Archa Noemova v Národním muzeu a doplnili tak informace o putování kontinentů a migraci zvířat na planetě. Dokončili jsme zkoumání pohybů, které vykonává Země společně s Měsícem, a rovněž jsme si objasnili, co jsou to slapové jevy a jak vznikají.

V dějepise jsme opakovali období pravěku a začali se zabývat nejstaršími civilizacemi a jejich kulturou. Jednou z nich byla i Chetitská říše, jejíž jazyk rozluštil český vědec Bedřich Hrozný. Zkoušeli jsme proto také vymyslet způsoby, jak rozluštit zcela zapomenuté jazyky.

V informatice jsme se zabývali především tvorbou obrázků a animací v programu Pivot Animator.

Na konci října jsme začali s Delfíny ve fyziko – chemii probírat velké téma – veličiny, se kterými jsme se setkávali celý tento měsíc. Z veličin známe již délku, hmotnost, objem a hustotu. Známe jejich značky, jednotky a měřidla. Také již víme, jak zabránit chybě při měření. U hustoty jsme se také naučili vzorec, se kterým dále pracujeme a počítáme hustoty různých těles.

V hodinách přírodopisu jsme se v měsíci listopadu zabývali rostlinnou, živočišnou a bakteriální buňkou. Rozdělili jsme si organismy na jednobuněčné a mnohobuněčné. Také víme, že se všechny organismy třídí do říší, kmenů a dalších kategorií. Na konci měsíce jsme objevili tajemství virů, bakterií a sinic. A známe základní charakteristiku hub.

V listopadu jsme v pracovních činnostech s Delfíny začali s ručními pracemi. Učili jsme se plést. Žáci se naučili nahazovat oka a plést hladce.

V tělocviku jsme si postavili opičí dráhu a zahráli fotbal.

V hudební výchově pokračujeme jako třídní kapela, začali jsme nacvičovat vánoční repertoár.

Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku.


Hezký prosinec přeje

paní učitelka Monika

 

 

ŘÍJEN

Milí rodiče,

nahlédněte do našich říjnových činností:

Většina hodin českého jazyka byla z důvodu nemoci vyučující suplovaná. Ty zbývající jsme věnovali zkoumání, jakým způsobem se dostávají do jazyka nová slova, jak se tvoří a z čeho se slova skládají.

V matematice jsme vytvářeli krychlové stavby a určovali jejich podlažní plány. Zvládli jsme projít Národním testováním Scio a seznámili se s mincovými rovnicemi. V závěru měsíce října jsme začali egyptsky dělit chleby.

V zeměpise jsme se v říjnu zaměřili na planetu Zemi a jevy provázející její pohyb kolem Slunce.

V hodinách přírodopisu jsme se zabývali podmínkami, za jakých mohou organismy žít na naší planetě a jak tyto organismy můžeme zkoumat. Připravili jsme si preparát cibule kuchyňské a poprvé jsme společně mikroskopovali. Všichni byli moc nadšení ze zjištění, co všechno je našemu oku bez mikroskopu skryto. Na konci měsíce jsme si tedy povídali o základní stavební jednotce všech živých soustav – o buňce. Rozdělili jsme si buňky na živočišné, rostlinné a bakteriální.

V dějepise jsme se zabývali nejstarším obdobím lidských dějin - pravěkem. Učili jsme se o dávném každodenním životě i o pravěkém umění. Rovněž jsme pracovali s mapou a ukazovali si, jak dávné kmeny putovali z kontinentu na kontinent. Žáci také prezentovali své referáty o navštívené zemi a vyprávěli o významných památkách a kulturách, které je zaujaly.

V hodinách fyziko – chemie jsme zabrousili do nejmenších částic naší planety – atomů. Naučili jsme se vypočítat protonové, elektronové a neutronové číslo. Vysvětlili jsme si, co jsou to molekuly a známe již některé základní prvky periodické tabulky. Na konci měsíce jsme začali probírat velké téma - veličiny - a měřit délku.

Při tvořivém čtení a psaní jsme se zabývali slohovým útvarem vyprávění - trénovali ho verbálně, zkoumali jeho složky a osnovy v jiných textech a učili se používat vhodná slovesa. Během dramatické výchovy jsme pracovali s pohádkou O Otesánkovi a jejím přesahem do současnosti. Prostřednictvím rolové hry jsme nahlíželi na problém z různých úhlů pohledu. Při výtvarné výchově jsme malovali vlastní mandaly a lapače snů jako díla k prodeji na dobročinný bazar.

V angličtině jsme se věnovali tématům Můj svět, Multikulturní Londýn, přítomný čas, užívání have got a has got.

V hudební výchově jsou děti nadšené, máme třídní kapelu, hrajeme na boomwhackery (např. téma z Růžového pantera).

V informatice se šesťáci zabývali především tvorbou prezentace a vytvářením křížovek v textovém editoru.

V tělocviku jsme zkoušeli různé disciplíny na nářadí, zejména cvičení na kruzích, hrazdě nebo šplh.

Děti byly na historické exkurzi v Nižboru. Aktivní historické zážitky jsou velmi pozitivní pro každého studenta historie a doufáme, že si žáci užili návštěvu Keltského muzea. V tomto měsíci byla též skvělá návštěva Národního technického muzea s workshopem Televizní studio. Do několika měsíců bude znám link z televizních novin, které žáci natočili.

Své znalosti děti otestovali v Národním testování Scio.

Ráda bych Vás informovala, že připravujeme lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně s termínem konání poslední týden v březnu.

Nahlédnout do naší třídy můžete zde:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/bd746d77-d5be-4f31-92ef-8b641d43807c

https://www.facebook.com/HermanekPraha/

Hezký listopad přeje

paní učitelka Monika

 

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

třída Delfínů má za sebou první měsíc v nové škole. Počáteční seznamování s novými kamarády, učiteli a prostředím je za námi a je čas pochlubit se výsledky naší práce.

Hodiny českého jazyka byly věnovány opakování, zjišťování, jaké znalosti si v tomto předmětu děti přinesly z předchozích škol. V literatuře jsme se převážně věnovali počáteční práci na celoročním projektu, kterým je čtenářský deník. V souvislosti s tím jsme také navštívili pobočku Městské knihovny Praha na Ládví, kde nám bylo vysvětleno vše kolem výpůjček a orientace v knihovně.

V dramatické výchově jsme se poznávali prostřednictvím seznamovacích her. Provázeli jsme své nové kamarády po svých oblíbených místech, učili se vnímat prostor a kooperovat při tvorbě živých obrazů a etud. Dramatickou výchovu jsme propojili i s výukou slohu, kde jsme pracovali s básní Shela Silversteina Most. Zamýšleli jsme se nad jejím významem a myšlenkou „mostu, který nás dovede jen na půl cesty a druhou půlku musíme ujít sami“. Psali jsme slohové cvičení na téma, kam bychom chtěli, aby nás zavedl náš most. Tento most jsme následně začali malovat olejovými pastely při výtvarné výchově.

V anglickém jazyce byla paní učitelka mile překvapena, že angličtina mnoha žáků je velmi dobrá. Proto tento měsíc proběhl bez jakýchkoliv potíží, hodiny byly věnovány zejména konverzaci s rodilou mluvčí. Děti jsou kreativní, spolupracují a tento jazyk mají rády.

V matematice jsme „ochutnávali“ různá prostředí. Násobili jsme indicky i běžným způsobem, řešili součinové čtverce i šipkové grafy. Pracovali jsme s dřívky a geodeskami a začali jsme hlouběji pronikat do tajemství zlomků a desetinných čísel.

V zeměpise objevujeme vesmírné dálky, povídáme si o planetách Sluneční soustavy a o lidech, kteří se zasloužili o tento pohled.

V dějepise jsme po úvodní hodině, kdy jsme se bavili o potřebě znát svou historii, jsme rovnou vstoupili do nejstaršího období dějin - pravěku. Mimo to jsme si ukazovali různé způsoby, jak můžeme číst a zkoumat dějiny. Žáci luštili stará písma a hieroglyfy a zkoumali staré mince, z nichž se snažili zjistit dataci a původ.

Fyziko – chemie je pro Delfíny úplně novým předmětem, a proto jsme si na začátku září řekli, o čem se v něm budeme učit. Vysvětlili jsme si základní pojmy – látka a těleso, naučili jsme se rozeznávat nejčastější skupenství různých látek a na konci měsíce jsme objevovali atomy a molekuly.

První hodiny přírodopisu byly opakovací. Zopakovali jsme látku od nejmenších organizmů (bakterie, viry) až po ty nejsložitější (člověk). Novým tématem se pro nás stala Země a její vznik. Dozvěděli jsme se, co je to The big bang, z jakých částí se skládá zemský povrch, kdy se objevili první živočichové a rostliny a co tomu předcházelo. Na konci měsíce jsme si povídali o projevech každého živého organismu.

V informatice se šesťáci na první hodině učili funkci základních počítačových komponentů a jejich funkcí. Nyní se budeme zabývat především grafickými editory. Prvním úkolem bude tvorba prezentace.

V pracovní výchově jsme navštívili poprvé školní pozemek. Vytrhali jsme plevel, který na pozemku během prázdnin narostl. Jako sladkou tečku jsme si otrhali každý pár jablíček.

V hudební výchově se ukázalo, že ve třídě jsou zkušení muzikanti. Vytvořili jsme s žáky malou třídní kapelu. S nadšením jsme nacvičovali hudební doprovod k písni Černý muž a nyní nacvičujeme novou skladbu.

V tělocviku jsme protáhli tělo v blízké sokolovně a zahráli několik kol vybíjené.

Pokud chcete nahlédnout do naší třídy, můžete to udělat zde:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/bd746d77-d5be-4f31-92ef-8b641d43807c

https://plus.google.com/u/1/photos/117882671551319792310/album/6468238948715568433/6468238946900590178?authkey=CIOz6fS8kvfIkwE&sqid=105816801330142986413&ssid=f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

https://plus.google.com/u/1/photos/118062824089630222300/album/6462695698001939601/6462695699622694610?authkey=CLnEjPXCiuGjyQE&sqid=105816801330142986413&ssid=bbd0de9a-eb35-4cc3-bac3-46fbf396a595

https://www.facebook.com/HermanekPraha/?fref=ts

S přáním krásného podzimu

paní učitelka Monika

 

 

footer_logos