česky

5. třída - Netopýři

Podívejte se na třídu Netopýrů na komunitě Google +

 

LEDEN

Vážení rodiče, v lednu jsme probírali následující aktivity:
Matematika:
Začátkem ledna jsme v matematice ještě dokončovali úlohy z geometrie a následně tématem celého ledna byla dělitelnost. Hráli jsme několikrát názornou hru na dělitelnost, doplňovali tabulky, pokrývali dlaždicemi plochu (jen na papíře) a také jsme procvičili běžné dělení. Dvě hodiny matematiky byly výjimečně zaměřeny na volby, kde jsme počítali rozdíly hlasů a nakousli i procenta.
Angličtina:
V anglickém jazyce jsme se, co se týká gramatiky, věnovali časování sloves BE, HAVE a CAN. Dále jsme pracovali s pracovním sešitem, kde jsme probrali např. lekci na témata zdraví. Dále jsme si angličtinu procvičovali na několika cvičných testech pro 5.ročník, které žáci zvládali dobře.Také jsme anglicky mluvili, četli nebo psali vlastní příběh.
Etika:
V etice jsme se zaměřili na téma pozitivního naladění. Bavili jsme se o tom, jak a proč se pozitivně naladit a ukázali jsme si to i na scénkách. Říkali jsme si, k čemu je dobré objevit v sobě své lepší já a vymýšleli o tom vlastní příběhy.
Prvověda:
V prvovědě jsme se nejprve zabývali návrhem na úpravu školní zahrady, následně jsme se bavili o tématu atmosféry, počasí a ovzduší a nakonec jsme si zkoušeli pokus s hořením a zjistili, že přívod kyslíku můžou zastavit i spaliny z hoření.
IT:
V informatice jsme se zabývali především multimédii, dabováním a úpravou videí.

Adéla Ptáčková

 

 

 

LISTOPAD

Vážení rodiče,

nahlédněte s námi do listopadové výuky.

V českém jazyce jsme se věnovali stavbě slova, procvičování pravopisu a psacího písma. Několik hodin jsme věnovali zpracování projektu „Podzimníčci“.

V matematice jsme se zabývali kapitolou násobení a dělení. Nejprve žáci násobili a dělili zpaměti a také si zkoušeli, jak se dá výpočet zjednodušit. S tím souvisí, že jsme procvičovali násobilku. Také jsme počítali několik slovních úloh s využitím těchto operací a logické úlohy. Dále žáci trénovali písemné násobení a dělení, a to i s většími čísly. V posledních hodinách jsme se věnovali dělení dvojciferným číslem.

V anglickém jazyce jsme probírali především zájmena, nejprve osobní a přivlastňovací. Bavili se o tom, jaká se kdy používají, a sestavili jsme si k tomu tabulku pro přehled. Tato zájmena jsme procvičovali v několika cvičeních a diktovaných větách. Dále jsme pracovali i s pracovním sešitem, kde jsme se seznámili s některými hudebními nástroji a následně s tím, co je v domě (místnosti, nábytek), žáci se přitom naučili některé anglické předložky. V posledních hodinách jsme se učili používat ukazovací zájmena (tento, tamten...).

V prvovědě jsme mluvili o kapalinách - žáci se učili o koloběhu vody v přírodě a v jedné hodině jsme si prakticky vyzkoušeli fungování Archimedova zákona na pokusu. Také jsme v prvovědě stavěli dům a povídali si o jeho obyvatelích. Dozvěděli jsme se, jak si dům a zahradu zkrášlit květinami a jak se starat o domácí mazlíčky. Také jsme se učili poznávat ptáky v okolí školy a bydliště.

V etice jsme diskutovali o úspěchu - co to úspěch je, k čemu je dobrý a v čem jsou jeho rizika. Následně jsme hráli hru (Activity), kde žáci mohli zažít pocit úspěchu a radosti ze hry.

Během hodin tvořivého čtení a psaní jsme se zabývali osnovou čtených textů, učili se převyprávět text, vystihnout jeho důležité prvky a momenty. Dále jsme zkoumali neobvyklá slova - psali jejich definice a alternativy. Také jsme pracovali s básněmi s listopadovou tematikou a hledali nové rýmy.

Při dramatické výchově jsme se zabývali tematikou poruch příjmu potravy - zkoumali tento problém diskusemi, vstupy do rolí a hledáním příčin a možných řešení.

V IT jsme dokončovali práce v textovém editoru a začali se zabývat multimédii a programy pro úpravu videí a dabování.

V rámci multikulturní výchovy jsme se zaměřili na evropské země. Ve skupinách jsme zpracovávali projekty o některých evropských zemích jako Německo, Rusko, Itálie a Slovensko, poznávali tak jejich kulturu, svátky, zvyky, jídla  apod. Jednotlivé projekty jsme prezentovali před spolužáky a učili se tak efektivně sdělit ostatním své postřehy, pracovat s hlasem i pozorností diváka.

Na začátku měsíce jsme s Netopýry v pracovní výchově pracovali s papírem. Snažili jsme se poskládat z 6 různě barevných papírů krychli. V další hodině jsme pracovali na školní zahradě, kde jsme shrabali spadané listí, které jsme následně dali do kompostu. Poslední hodinu v měsíci jsme začali s ručními pracemi. Učili jsme se plést. Umíme již nahazovat oka a plést hladce.

Tento měsíc jsme v hudební výchově slavnostně odstartovali výuku flétny, pouhé 4 týdny do vánočního vystoupení...

V tělocviku jsme si postavili opičí dráhu a zahráli fotbal.

Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/18a624fc-b875-4ab2-9748-bbe61e098316

https://www.facebook.com/HermanekPraha/


Hezký prosinec přeje

paní učitelka Monika

 

 

ŘÍJEN

Milí rodiče,

nahlédněte do říjnových činností Netopýrů:

V hodinách českého jazyka jsme se z důvodu nemoci vyučující věnovali většinou opakování probrané látky a procvičování pravopisu. Ve zbývajícím čase nás zaměstnávala skladba slov – předpony, přípony, koncovky, kořeny slova a samozřejmě slova příbuzná.

I nadále pracujeme v matematice především s pracovním sešitem a s učebnicí. Na začátku října jsme ještě opakovali - počítali jsme slovní úlohy, zaokrouhlovali, zapisovali čísla pomocí různých součinů, nalézali způsoby, jak zjistit obsah plochy, a pracovali jsme s povrchem a sítí u krychle. Poté jsme se přešli k tématu sčítání a odčítání. Pracovali jsme se stovkovou tabulkou (např. součty čísel v řádcích, sloupcích a vztahy mezi nimi), počítali různé písemné příklady s těmito operacemi, řešili jsme součtové trojúhelníky, hledali jsme co největší/nejmenší součet/rozdíl čísel tvořených ze zadaných číslic nebo jsme nalézali po sobě jdoucí čísla s určitou vlastností. Ke konci října jsme začali látku násobení a dělení, kde jsme se učili, jak si počítání zjednodušit a umět toho spočítat více z paměti.

V říjnu jsme v angličtině procvičovali slovní zásobu těchto témat: rodina, barvy, některé hudební nástroje, rozvrh - školní předměty. Žáci zkoušeli i trochu anglicky mluvit. Nechyběly také nějaké anglické kvízy a křížovky. Co se týká gramatiky, probrali jsme množné číslo u podstatných jmen - jak pravidelných, tak nepravidelných. Následně jsme tuto gramatiku procvičovali a používali ve cvičeních. Také jsme začali používat pracovní sešit, kde jsme vypracovali úvodní strany (představení se, tvorba vět, přiřazování k obrázkům).

V etické výchově jsme se podrobněji podívali na téma komunikace, probrali jsme význam a pravidla dialogu, nacvičovali jsme komunikaci s vrstevníky i s autoritami (rodiče a učitelé).

V říjnu jsme se ve vědě věnovali některým hlavním fyzikálním veličinám a jejich měření. Nejprve délek - seznámili jsme se s tím, pomocí jakých jednotek lze délky měřit, měřili jsme každý délku svého kroku a prováděli jsme odhady a měření tabule (pomocí vlastní pídě a metru). Dále jsme probírali, jak a čím se dá měřit teplota a proč je teplota varu vody 100°C a tání ledu 0°C. Jako další veličinu jsme zkoumali objem, zjišťovali jsme, jak ho měřit u hranatých těles (přesah do matematiky) a u těles nepravidelných (např. ponořením do vody - následně bude proveden pokus při probírání Archimédova zákona.)

V hodinách prvovědy jsme třídili plody ovocných stromů a hledali v atlasu původ tropických plodin. Věnovali jsme se třídění sladkovodních ryb podle klíče a dozvěděli se, čím se liší bioodpad od běžného tříděného odpadu.

V pracovních činnostech s Netopýry jsme udělali kus práce. Na začátku měsíce jsme s třídou dostříhali zbytek keřů růže šípkové a zazimovali teepee, které stálo na pozemku školní družiny. Dále jsme stihli vyčistit akvárko rybičkám a na konci měsíce nám ke škole přijely 2 maringotky, proto jsme museli oddrátovat a poté zadrátovat ploty, aby maringotky mohly projet na pozemek školy.

Během tvůrčího čtení a psaní jsme pracovali s charaktery literární postavy a zaznamenávali její znaky do Vennových diagramů. Pokračovali jsme se zápisem myšlenkových map na různá témata. Četli jsme texty s popisy různých prostředí a zkoušeli psát vlastní. Během dramatické výchovy jsme pracovali s pohádkou O Otesánkovi a jejím přesahem do současnosti. Prostřednictvím rolové hry jsme nahlíželi na problém z různých úhlů pohledu. Při výtvarné výchově jsme malovali vlastní mandaly a lapače snů jako díla k prodeji na dobročinný bazar.

V hudební výchově si pouštíme hudební pohádku a učili jsme se o žesťových nástrojích.

V IT vytvářeli obrázkové animace a v textovém editoru si zkoušeli navrhnout vlastní křížovku.

V tělocviku jsme zkoušeli různé disciplíny na nářadí, zejména cvičení na kruzích, hrazdě nebo šplh.

Děti byly na historické exkurzi v Nižboru. Aktivní historické zážitky jsou velmi pozitivní pro každého studenta historie a doufáme, že si žáci užili návštěvu Keltského muzea. V tomto měsíci byla též skvělá návštěva Národního technického muzea s workshopem Televizní studio. Do několika měsíců bude znám link z televizních novin, které žáci natočili.

Ráda bych Vás informovala, že připravujeme lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně s termínem konání poslední týden v březnu.

 

Do naší třídy můžete nahlédnout zde:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/18a624fc-b875-4ab2-9748-bbe61e098316

https://www.facebook.com/HermanekPraha/

Hezký listopad přeje

paní učitelka Monika

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

první školní měsíc utekl jako voda a Netopýři se ohlížejí, kolik práce v něm stihli.

Hodiny českého jazyka jsme věnovali opakování všeho, čemu jsme se v tomto předmětu dosud naučili. Vzpomínání bylo někdy velmi namáhavé, ale často jsme měli radost z dobře odvedené práce. V následujícím měsíci náš už čeká probírání nové látky. V literatuře jsme se převážně věnovali počáteční práci na celoročním projektu, kterým je čtenářský deník. V souvislosti s tím jsme také navštívili pobočku Městské knihovny Praha na Ládví, kde nám bylo vysvětleno vše kolem výpůjček a orientace v knihovně.

Během hodin tvořivého čtení a psaní jsme pracovali s texty s tematikou vesmíru, sv. Václava, dále jsme se dozvěděli o Klapzubově jedenáctce, pracovali s rýmem a básnickým jazykem. Učili jsme se pracovat s literární postavou a jejím popisem. Dále jsme tvořili myšlenkovou mapu, poznávali její princip a učili se klást otázky.

Při dramatické výchově jsme prostřednictvím seznamovacích her poznávali spolužáky z  šestého ročníku a spolupracovali s nimi při tvorbě etud s reklamním žánrem.

V matematice nyní pracujeme především s pracovním sešitem a s učebnicí. Jedná se zatím o opakování, ale i při tom se učíme něco nového. Společně jsme řešili různé slovní úlohy (práce s časem, korunami...), procvičovací příklady na sčítání, odčítání, násobení i dělení. Dále jsme doplňovali součtové trojúhelníky, učili jsme se správně zaokrouhlovat, rozkládat čísla nebo naopak tvořit různá čísla z číslic. Seznámili jsme se s tím, co je to zlomek a desetinné číslo a zkoušeli jsme převádět délkové jednotky. V poslední zářijové hodině se dostalo i na geometrii, kdy jsme si připomněli, co je to rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, a rýsovali jsme.

V anglickém jazyce jsme v prvním týdnu hlavně rozšiřovali slovní zásobu o názvy věcí, se kterými se běžně setkáváme. Jednalo se např. o témata příroda, počasí... Také jsme se učili hodiny. Dále jsme pracovali s pracovními listy, učili jsme se pracovat s čísly i v angličtině, procvičovali jsme hláskování a získávání informací z poslechu. Co se týká gramatiky, opakovali jsme dva časy: přítomný prostý a přítomný průběhový a učili jsme se rozlišovat mezi nimi.

V etické výchově jsme se bavili nejprve o tom, co je to komunikace a jak bychom měli správně komunikovat. Dál jsme mluvili o hodnotách jako je poslušnost a moudrost, a ukázali jsme si je na příběhu Nehemiáše.

V prvovědě jsme začali pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Příroda. V úvodní hodině jsme diskutovali o problémech, které vznikají při střetu člověka s přírodou. Dále jsme se seznámili s různými materiály a surovinami, ze kterých se vyrábí např. oblečení a potraviny. Sami jsme hledali přímo na obalech a cedulkách, z čeho se dané věci skládají.

V hodinách vědy jsme dělali pokus kyvadlem, při němž jsme zkoumali a měřili, jak závisí doba kyvu na délce kyvadla, velikosti a hmotnosti předmětu, který se kývá, výšce kyvu a sestavili jsme si tabulku. Dále jsme se učili o různých látkách, ze kterých se skládají tělesa kolem nás, a o tom, jaká známe tři základní skupenství látek.

V IT jsme se podívali do vnitřku počítače, pojmenovali jeho součástky a začali se zabývat počítačovou grafikou. Žáci si i navrhli svůj vlastní dům a vybavili ho nábytkem.

Při pracovní výchově Netopýři projevili velké nadšení pro práci. Proto jim nedělalo žádný problém vypořádat se s hromadou štěrku, který je na školním pozemku. Také se naučili, jak připravit na zimu keře šípku a růže.

V hudební výchově jsme začali hrát na zobcovou flétnu, v tělocviku jsme protáhli tělo v blízké sokolovně a zahráli několik kol vybíjené.

Pokud chcete nahlédnout do naší třídy, můžete tak učinit zde:

https://plus.google.com/u/1/photos/109697798233844816961/album/6467571445209531761/6467571449410609794?authkey=CJajh47_47Ludg&sqid=105816801330142986413&ssid=bd746d77-d5be-4f31-92ef-8b641d43807c

https://plus.google.com/u/1/photos/105343534915296702084/album/6464236627141674369/6464236625900826034?authkey=CLKV2bnc0oKrLQ&sqid=105816801330142986413&ssid=bbd0de9a-eb35-4cc3-bac3-46fbf396a595

https://www.facebook.com/HermanekPraha/?fref=ts

S přáním krásného podzimu
paní učitelka Monika


 

footer_logos