česky

5. třída - Netopýři

Podívejte se na třídu Netopýrů na komunitě Google +

 

LISTOPAD

Vážení rodiče,

nahlédněte s námi do listopadové výuky.

V českém jazyce jsme se věnovali stavbě slova, procvičování pravopisu a psacího písma. Několik hodin jsme věnovali zpracování projektu „Podzimníčci“.

V matematice jsme se zabývali kapitolou násobení a dělení. Nejprve žáci násobili a dělili zpaměti a také si zkoušeli, jak se dá výpočet zjednodušit. S tím souvisí, že jsme procvičovali násobilku. Také jsme počítali několik slovních úloh s využitím těchto operací a logické úlohy. Dále žáci trénovali písemné násobení a dělení, a to i s většími čísly. V posledních hodinách jsme se věnovali dělení dvojciferným číslem.

V anglickém jazyce jsme probírali především zájmena, nejprve osobní a přivlastňovací. Bavili se o tom, jaká se kdy používají, a sestavili jsme si k tomu tabulku pro přehled. Tato zájmena jsme procvičovali v několika cvičeních a diktovaných větách. Dále jsme pracovali i s pracovním sešitem, kde jsme se seznámili s některými hudebními nástroji a následně s tím, co je v domě (místnosti, nábytek), žáci se přitom naučili některé anglické předložky. V posledních hodinách jsme se učili používat ukazovací zájmena (tento, tamten...).

V prvovědě jsme mluvili o kapalinách - žáci se učili o koloběhu vody v přírodě a v jedné hodině jsme si prakticky vyzkoušeli fungování Archimedova zákona na pokusu. Také jsme v prvovědě stavěli dům a povídali si o jeho obyvatelích. Dozvěděli jsme se, jak si dům a zahradu zkrášlit květinami a jak se starat o domácí mazlíčky. Také jsme se učili poznávat ptáky v okolí školy a bydliště.

V etice jsme diskutovali o úspěchu - co to úspěch je, k čemu je dobrý a v čem jsou jeho rizika. Následně jsme hráli hru (Activity), kde žáci mohli zažít pocit úspěchu a radosti ze hry.

Během hodin tvořivého čtení a psaní jsme se zabývali osnovou čtených textů, učili se převyprávět text, vystihnout jeho důležité prvky a momenty. Dále jsme zkoumali neobvyklá slova - psali jejich definice a alternativy. Také jsme pracovali s básněmi s listopadovou tematikou a hledali nové rýmy.

Při dramatické výchově jsme se zabývali tematikou poruch příjmu potravy - zkoumali tento problém diskusemi, vstupy do rolí a hledáním příčin a možných řešení.

V IT jsme dokončovali práce v textovém editoru a začali se zabývat multimédii a programy pro úpravu videí a dabování.

V rámci multikulturní výchovy jsme se zaměřili na evropské země. Ve skupinách jsme zpracovávali projekty o některých evropských zemích jako Německo, Rusko, Itálie a Slovensko, poznávali tak jejich kulturu, svátky, zvyky, jídla  apod. Jednotlivé projekty jsme prezentovali před spolužáky a učili se tak efektivně sdělit ostatním své postřehy, pracovat s hlasem i pozorností diváka.

Na začátku měsíce jsme s Netopýry v pracovní výchově pracovali s papírem. Snažili jsme se poskládat z 6 různě barevných papírů krychli. V další hodině jsme pracovali na školní zahradě, kde jsme shrabali spadané listí, které jsme následně dali do kompostu. Poslední hodinu v měsíci jsme začali s ručními pracemi. Učili jsme se plést. Umíme již nahazovat oka a plést hladce.

Tento měsíc jsme v hudební výchově slavnostně odstartovali výuku flétny, pouhé 4 týdny do vánočního vystoupení...

V tělocviku jsme si postavili opičí dráhu a zahráli fotbal.

Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/18a624fc-b875-4ab2-9748-bbe61e098316

https://www.facebook.com/HermanekPraha/


Hezký prosinec přeje

paní učitelka Monika

 

 

ŘÍJEN

Milí rodiče,

nahlédněte do říjnových činností Netopýrů:

V hodinách českého jazyka jsme se z důvodu nemoci vyučující věnovali většinou opakování probrané látky a procvičování pravopisu. Ve zbývajícím čase nás zaměstnávala skladba slov – předpony, přípony, koncovky, kořeny slova a samozřejmě slova příbuzná.

I nadále pracujeme v matematice především s pracovním sešitem a s učebnicí. Na začátku října jsme ještě opakovali - počítali jsme slovní úlohy, zaokrouhlovali, zapisovali čísla pomocí různých součinů, nalézali způsoby, jak zjistit obsah plochy, a pracovali jsme s povrchem a sítí u krychle. Poté jsme se přešli k tématu sčítání a odčítání. Pracovali jsme se stovkovou tabulkou (např. součty čísel v řádcích, sloupcích a vztahy mezi nimi), počítali různé písemné příklady s těmito operacemi, řešili jsme součtové trojúhelníky, hledali jsme co největší/nejmenší součet/rozdíl čísel tvořených ze zadaných číslic nebo jsme nalézali po sobě jdoucí čísla s určitou vlastností. Ke konci října jsme začali látku násobení a dělení, kde jsme se učili, jak si počítání zjednodušit a umět toho spočítat více z paměti.

V říjnu jsme v angličtině procvičovali slovní zásobu těchto témat: rodina, barvy, některé hudební nástroje, rozvrh - školní předměty. Žáci zkoušeli i trochu anglicky mluvit. Nechyběly také nějaké anglické kvízy a křížovky. Co se týká gramatiky, probrali jsme množné číslo u podstatných jmen - jak pravidelných, tak nepravidelných. Následně jsme tuto gramatiku procvičovali a používali ve cvičeních. Také jsme začali používat pracovní sešit, kde jsme vypracovali úvodní strany (představení se, tvorba vět, přiřazování k obrázkům).

V etické výchově jsme se podrobněji podívali na téma komunikace, probrali jsme význam a pravidla dialogu, nacvičovali jsme komunikaci s vrstevníky i s autoritami (rodiče a učitelé).

V říjnu jsme se ve vědě věnovali některým hlavním fyzikálním veličinám a jejich měření. Nejprve délek - seznámili jsme se s tím, pomocí jakých jednotek lze délky měřit, měřili jsme každý délku svého kroku a prováděli jsme odhady a měření tabule (pomocí vlastní pídě a metru). Dále jsme probírali, jak a čím se dá měřit teplota a proč je teplota varu vody 100°C a tání ledu 0°C. Jako další veličinu jsme zkoumali objem, zjišťovali jsme, jak ho měřit u hranatých těles (přesah do matematiky) a u těles nepravidelných (např. ponořením do vody - následně bude proveden pokus při probírání Archimédova zákona.)

V hodinách prvovědy jsme třídili plody ovocných stromů a hledali v atlasu původ tropických plodin. Věnovali jsme se třídění sladkovodních ryb podle klíče a dozvěděli se, čím se liší bioodpad od běžného tříděného odpadu.

V pracovních činnostech s Netopýry jsme udělali kus práce. Na začátku měsíce jsme s třídou dostříhali zbytek keřů růže šípkové a zazimovali teepee, které stálo na pozemku školní družiny. Dále jsme stihli vyčistit akvárko rybičkám a na konci měsíce nám ke škole přijely 2 maringotky, proto jsme museli oddrátovat a poté zadrátovat ploty, aby maringotky mohly projet na pozemek školy.

Během tvůrčího čtení a psaní jsme pracovali s charaktery literární postavy a zaznamenávali její znaky do Vennových diagramů. Pokračovali jsme se zápisem myšlenkových map na různá témata. Četli jsme texty s popisy různých prostředí a zkoušeli psát vlastní. Během dramatické výchovy jsme pracovali s pohádkou O Otesánkovi a jejím přesahem do současnosti. Prostřednictvím rolové hry jsme nahlíželi na problém z různých úhlů pohledu. Při výtvarné výchově jsme malovali vlastní mandaly a lapače snů jako díla k prodeji na dobročinný bazar.

V hudební výchově si pouštíme hudební pohádku a učili jsme se o žesťových nástrojích.

V IT vytvářeli obrázkové animace a v textovém editoru si zkoušeli navrhnout vlastní křížovku.

V tělocviku jsme zkoušeli různé disciplíny na nářadí, zejména cvičení na kruzích, hrazdě nebo šplh.

Děti byly na historické exkurzi v Nižboru. Aktivní historické zážitky jsou velmi pozitivní pro každého studenta historie a doufáme, že si žáci užili návštěvu Keltského muzea. V tomto měsíci byla též skvělá návštěva Národního technického muzea s workshopem Televizní studio. Do několika měsíců bude znám link z televizních novin, které žáci natočili.

Ráda bych Vás informovala, že připravujeme lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně s termínem konání poslední týden v březnu.

 

Do naší třídy můžete nahlédnout zde:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/18a624fc-b875-4ab2-9748-bbe61e098316

https://www.facebook.com/HermanekPraha/

Hezký listopad přeje

paní učitelka Monika

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

první školní měsíc utekl jako voda a Netopýři se ohlížejí, kolik práce v něm stihli.

Hodiny českého jazyka jsme věnovali opakování všeho, čemu jsme se v tomto předmětu dosud naučili. Vzpomínání bylo někdy velmi namáhavé, ale často jsme měli radost z dobře odvedené práce. V následujícím měsíci náš už čeká probírání nové látky. V literatuře jsme se převážně věnovali počáteční práci na celoročním projektu, kterým je čtenářský deník. V souvislosti s tím jsme také navštívili pobočku Městské knihovny Praha na Ládví, kde nám bylo vysvětleno vše kolem výpůjček a orientace v knihovně.

Během hodin tvořivého čtení a psaní jsme pracovali s texty s tematikou vesmíru, sv. Václava, dále jsme se dozvěděli o Klapzubově jedenáctce, pracovali s rýmem a básnickým jazykem. Učili jsme se pracovat s literární postavou a jejím popisem. Dále jsme tvořili myšlenkovou mapu, poznávali její princip a učili se klást otázky.

Při dramatické výchově jsme prostřednictvím seznamovacích her poznávali spolužáky z  šestého ročníku a spolupracovali s nimi při tvorbě etud s reklamním žánrem.

V matematice nyní pracujeme především s pracovním sešitem a s učebnicí. Jedná se zatím o opakování, ale i při tom se učíme něco nového. Společně jsme řešili různé slovní úlohy (práce s časem, korunami...), procvičovací příklady na sčítání, odčítání, násobení i dělení. Dále jsme doplňovali součtové trojúhelníky, učili jsme se správně zaokrouhlovat, rozkládat čísla nebo naopak tvořit různá čísla z číslic. Seznámili jsme se s tím, co je to zlomek a desetinné číslo a zkoušeli jsme převádět délkové jednotky. V poslední zářijové hodině se dostalo i na geometrii, kdy jsme si připomněli, co je to rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, a rýsovali jsme.

V anglickém jazyce jsme v prvním týdnu hlavně rozšiřovali slovní zásobu o názvy věcí, se kterými se běžně setkáváme. Jednalo se např. o témata příroda, počasí... Také jsme se učili hodiny. Dále jsme pracovali s pracovními listy, učili jsme se pracovat s čísly i v angličtině, procvičovali jsme hláskování a získávání informací z poslechu. Co se týká gramatiky, opakovali jsme dva časy: přítomný prostý a přítomný průběhový a učili jsme se rozlišovat mezi nimi.

V etické výchově jsme se bavili nejprve o tom, co je to komunikace a jak bychom měli správně komunikovat. Dál jsme mluvili o hodnotách jako je poslušnost a moudrost, a ukázali jsme si je na příběhu Nehemiáše.

V prvovědě jsme začali pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Příroda. V úvodní hodině jsme diskutovali o problémech, které vznikají při střetu člověka s přírodou. Dále jsme se seznámili s různými materiály a surovinami, ze kterých se vyrábí např. oblečení a potraviny. Sami jsme hledali přímo na obalech a cedulkách, z čeho se dané věci skládají.

V hodinách vědy jsme dělali pokus kyvadlem, při němž jsme zkoumali a měřili, jak závisí doba kyvu na délce kyvadla, velikosti a hmotnosti předmětu, který se kývá, výšce kyvu a sestavili jsme si tabulku. Dále jsme se učili o různých látkách, ze kterých se skládají tělesa kolem nás, a o tom, jaká známe tři základní skupenství látek.

V IT jsme se podívali do vnitřku počítače, pojmenovali jeho součástky a začali se zabývat počítačovou grafikou. Žáci si i navrhli svůj vlastní dům a vybavili ho nábytkem.

Při pracovní výchově Netopýři projevili velké nadšení pro práci. Proto jim nedělalo žádný problém vypořádat se s hromadou štěrku, který je na školním pozemku. Také se naučili, jak připravit na zimu keře šípku a růže.

V hudební výchově jsme začali hrát na zobcovou flétnu, v tělocviku jsme protáhli tělo v blízké sokolovně a zahráli několik kol vybíjené.

Pokud chcete nahlédnout do naší třídy, můžete tak učinit zde:

https://plus.google.com/u/1/photos/109697798233844816961/album/6467571445209531761/6467571449410609794?authkey=CJajh47_47Ludg&sqid=105816801330142986413&ssid=bd746d77-d5be-4f31-92ef-8b641d43807c

https://plus.google.com/u/1/photos/105343534915296702084/album/6464236627141674369/6464236625900826034?authkey=CLKV2bnc0oKrLQ&sqid=105816801330142986413&ssid=bbd0de9a-eb35-4cc3-bac3-46fbf396a595

https://www.facebook.com/HermanekPraha/?fref=ts

S přáním krásného podzimu
paní učitelka Monika


 

footer_logos