česky | english

6. třída - Aslani

MĚSÍC ČERVEN

Vážení a milí rodiče,

nastává velký důvod k oslavě za úspěšné zvládnutí školného roku žáků 6. třídy. Tento měsíc jsme s dětmi převážně opakovali to, co se za celý rok naučili. Bylo toho opravdu hodně, co se jim podařilo.

V matematice jsme dokončili tabulku 100, dělitelnost,procvičovali jsme kombinatoriku, sítě těles a zlomky. Napsali jsme závěrečné opakování, ve kterém se ukázalo, kdo by potřeboval ještě drobné procvičování, celkově však písemná práce dopadla velmi dobře. Musím žáky za jejich nově nabyté dovednosti pochválit.

Co se týká fyziko-chemie, věnovali jsme se propojování tématu elektřiny a magnetismu, co se stane, když vodičem protéká proud a jak toho můžeme využít. Také jsme připravovali projektové odpoledne s prezentací a vysvětlováním pokusů. Zároveň jsme rozvíjeli všechny vědecké poznatky na akcích jako je Vědohraní, Veletrh vědy a IQ Landie.

V zeměpise jsme se věnovali projektům na téma Brazílie, Mexiko a USA.

 

V českém jazyce jsme dokončili závěrečné procvičování probrané látky a napsali jsme závěrečnou kontrolní práci. V té jsme obstáli velmi dobře a ukázalo se, že jsme od začátku 2. pololetí udělali velký kus práce a téměř všichni žáci se výrazně zlepšili. Na úplný závěr roku jsme si nechali diskusi o tom, jak filmoví tvůrci vidí některá nejznámější díla naší a světové literatury. Diskuse kolem toho byla samozřejmě veliká.

 

Čekala nás také exkurze z přírodopisu do ZOO a Dalejského údolí a výlet do Jump Parku Kolbenka.

 

Pokud se chcete podívat do naší třídy, zde je odkaz:

 

https://plus.google.com/u/0/photos/110274005618992439364/album/6436777295700292705/6436777296475453906?authkey=CIzlm7KZv-mz_AE&sqid=105816801330142986413&ssid=f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

 

A nakonec odkaz na fotografie dalších tříd:

https://plus.google.com/u/0/

S přáním krásné dovolené a pohodových prázdnin,

Jana Martínková


MĚSÍC KVĚTEN

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s průběhem měsíce května v 6. třídě.

V matematice jsme se seznámili s novými prostředími a zároveň jsme prohlubovali již nabyté vědomosti. Upevňovali jsme poznatky o autobusu, zopakovali jsme objem, dělitelnost, její pravidla, výpočet obsahů. Seznámili jsme se s rodinou a funkcemi.

Co se týká fyziko-chemie, probrali jsme velké téma elektrický obvod. Probrali jsme elektrické napětí, proud, zdroje napětí, účinky proudu, elektrické spotřebiče, bezpečnost při práci, jednoduché i složitější obvody. Vyzkoušeli jsme si též jejich zapojování a sestavení větráku, bzučáku, zapojení diody.

V zeměpise jsme se věnovali státům v severní, střední a jižní Americe. Žáci e rozdělili do skupin, ve kterých chystají prezentaci na jednotlivé státy.


S přáním krásných dní,


Jana Martínková

 


MĚSÍC DUBEN

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s průběhem měsíce dubna v 6. třídě.

V matematice jsme se seznámili s novými prostředími a zároveň jsme upevňovali a prohlubovali již nabyté vědomosti. Procvičovali jsme krokování, součinové čtverce, práci s desetinnými čísly. Věnovali jsme se též geometrii - rýsování a měření úhlů, obsahům čtverců.

Co se týká fyziko-chemie, probrali jsme velké téma magnetismus. Probrali jsme magnety, jejich vlastnosti, působení magnetu na tělesa z různých látek, magnetickou indukci, magnetické pole, indukční čáry a určování zeměpisného severu pomocí kompasu a buzoly. Většinu věcí jsme si vyzkoušeli experimenty. Zúčastnili jsme se divadla ÚDIF, kde žáci ukázali, jak je fyzika a objevování baví a dokáží se nad pokusy zamýšlet a zjišťovat jejich příčiny.

V zeměpise jsme se věnovali Americe - podnebí, vodstvu, reliéfu, typům krajin, obyvatelstvu a rozdělení Ameriky. Nyní si žáci připravují referáty týkající se Kanady a USA.

 

V hodinách mluvnice jsme procvičovali pravopis vyjmenovaných slov a později také jazykové rozbory. Ty byly pro žáky trochu obtížnější, ale nakonec je zvládli dobře. Stupňováním jsme zakončili učivo o přídavných jménech a závěr měsíce patřil zájmenům.
Z dějepisu žáci probírali Julia Cesara, válku Galskou a válku židovskou, první a druhý triunvirát, Oktavianus Augstus, další císaři až po císaře Nera, Pompeje. Během příštího týdne budou psát písemnou práci. Mimo zmíněná témata bude obsahem práce také historická mapa. Žáci začínají připravovat projekt z dějepisu, jsou rozděleni do dvojic. Projekt bude součástí celkového hodnocení, bude proveden písemně na projektové tabuli (odkaz). Následně 22. 6. (od 14 do 18.00) bude projekt žáky veřejně prezentován před třídou, ale také před Vámi, prosím rezervujte si termín. Mimo prezentaci z historie budou prezentovány také projekty z přírodopisu a z fyziky.

 

Pokud se chcete podívat do naší třídy, zde je odkaz:

https://plus.google.com/u/0/photos/110274005618992439364/album/6414055109900989137/6414055110401771826?authkey=COmYgNPTs4eP9AE&sqid=105816801330142986413&ssid=f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

A nakonec odkaz na fotogalerie i dalších tříd:

https://plus.google.com/u/0/

S přáním krásných jarních dní,

Jana Martínková

 

MĚSÍC BŘEZEN

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s průběhem dalšího měsíce v 6. třídě.

V matematice jsme se seznámili s novými prostředími. Naučili jsme se řešit počítání se zápornými čísly pomocí krokování, probrali jsme rovnice a soustavu rovnic ve formě vah, trénovali jsme porovnávání zlomků na číselné ose, procvičovali jsme učivo formou sciotestů a zúčastnili jsme se matematické soutěže klokánek.

Co se týká fyziko-chemie, probrali jsme velké téma elektrické vlastnosti látek. Zkoušeli jsme elektrovat tělesa třením, seznámily jsme se s dvěma druhy el. náboje, zopakovali jsme model atomu. Dozvěděli jsme se o elektrických vodičích, nevodičích, elektrickém poli, výbojích a bavili jsme se o ochraně před blesky. Většinu věcí jsme si zdůvodnili experimenty.

V zeměpise se žáci výborně orientují v celé Africe, dokončili jsme východní a jižní Afriku, s jejími zvyky, hospodářstvím, kulturou a přírodním bohatstvím.

 

V hodinách mluvnice se žáci věnovali procvičování přídavných a podstatných jmen, zopakovali si vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Nově přišly na řadu jmenné tvary přídavných jmen, které se žákům zpočátku zdály nepochopitelné, ale nakonec je zvládli velmi dobře.

Pokud se chcete podívat do naší třídy, zde je odkaz:

https://plus.google.com/u/0/photos/110274005618992439364/album/6404795879642711521/6404795882850624050?authkey=CL6_8tmauvTJOg&sqid=105816801330142986413&ssid=f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

A nakonec odkaz na fotogalerie i dalších tříd:

https://plus.google.com/u/0/

S přáním krásných jarních dní a příjemně strávených Velikonoc,

Jana Martínková

 

MĚSÍC ÚNOR

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s průběhem dalšího měsíce v 6. třídě. Nejprve nás čekalo rozdávání pololetního vysvědčení, na které navázaly jak pololetní, tak jarní prázdniny. Setkali jsme se tedy odpočatí a plní energie.

V matematice jsme se seznámili s novými prostředími. Naučili jsme se řešit pavučiny, autobus, zopakovali jsme egyptské dělení a procvičovali jsme geometrii a rozvoj geometrických představ. Také jsme pokračovali v krokování a naučili jsme se pracovat s mínusem před závorkou.

Co se týká fyziko-chemie, dokončili jsme vlastnosti fyzikálních veličin a jejich měření. Zvládli jsme probrat hustotu, sílu a její měření a připravit žákovské experimenty pro prezentaci před třídou. Začínáme elektrické vlastnosti látek.

V zeměpise se žáci výborně orientují v oblasti Severní Afriky, Afriky Guinejského zálivu. Začínáme se věnovat východní Africe, jejím obyvatelům, hospodářství.


V přírodopise žáci dokončili hmyz.


V dějepise žáci ukončili téma Starověkého Řecka a začali se věnovat Starověkému Římu. Žáci by měli rozumět pojmu kolonizace a také starověká kolonizace. Mluvili o délce vlády Říma na světem. Budou mluvit o rozdílu mezi královstvím, republikou a císařstvím a následně projdou rozdíl mezi řeckou a římskou kulturou atd. Připravili si časovou přímku Říma. Je velká škoda, že nenavštíví Split, kde by si mohli velmi podrobně prohlédnout palác císaře Diokleciana, vidět starověký akvadukt či vykopávky starého římského města v Solině. V dějepise a přírodopise chystají žáci se svými učiteli historické projekty, na které si žáci vybírají témata. V této oblasti budou žáci nejspíš potřebovat pomoc rodičů ohledně tisku a objevování materiálů. Projekty pak budou na konci školního roku prezentovat, společně s projekty z fyziky a pevně věřím, že si najdete čas, být na této prezentaci přítomni.

V angličtině žáci probírali minulý čas (past simple), zabývali se pravidelnými a nepravidelnými slovesy a tvary sloves v minulém čase, zvláště tvary slovesa být. Věnovali se také záporným větám.

 

Pokud se chcete podívat do naší třídy, zde je odkaz:

https://plus.google.com/u/0/+MiroslavaAdamcov%C3%A1/posts/9UvPuQqLpn3?cfem=1

https://plus.google.com/u/0/photos/110274005618992439364/album/6394345048471254545/6394345047647259938?authkey=CJKq-oCInubjTQ&sqid=105816801330142986413&ssid=f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

A nakonec odkaz na fotogalerie i dalších tříd:

https://plus.google.com/u/0/

S přáním krásných jarních dní,

Jana Martínková

MĚSÍC LEDEN

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s průběhem dalšího měsíce v 6. třídě. Setkali jsme se opět po vánočních prázdninách odpočatí a plní energie. Provázela nás pohodová atmosféra, zároveň jsme však opakovali a případně doháněli látku prvního pololetí.

V matematice jsme tentokrát urazili opravdu velký kus cesty. Zvládli jsme zopakovat zlomky, probrat sousedy, indické násobení, tabulku 100, rozvíjet myšlení a geometrickou představu na mříži.

Co se týká fyziko-chemie, postupně dokončujeme vlastnosti fyzikálních veličin a jejich měření. Zvládli jsme probrat roztažnost těles a látek, teplotu, různé teplotní stupnice, měření teploty a provést pokusy na hustotu a pár pokusů s chemickou laboratoří.

V zeměpise se žáci výborně orientují v atlase. Zvládli jsme probrat a zakončit Severní Afriku, dozvědět se nové informace o dalších státech a zároveň jsme se také začali hravou formou věnovat poznatkům Evropy a hlavního města ČR.


V přírodopise žáci probírali jednotlivé skupiny hmyzu (brouci a motýli, blanokřídlý hmyz). V každé kategorii si určili zástupce, kterého zkoumali hlouběji - tedy chrousta, běláska zelného a včelu. Strávili také jednu hodinu stopováním živočichů na sněhu. Viděli stopy zajíce, psa, veverky, kuny a stopy ptáků.


V dějepise probírali Řecko-perské války a navázali životem Filipa Makedonského a Alexandra Velikého. Při hodině používají počítač, hledají na Wikipedii a na dalších zdrojích na internetu. Žáci pracují často ve dvojicích a skupinách. Jsou jim kladeny otázky, které je inspirují k přemýšlení. Při spolupráci ve dvojicích je nutné, aby se žáci střídali v aktivitě a tedy se svojí aktivitou učili. Psali také hodnotící text, který bohužel probíhal v nemoci učitelky a tak nedopadl zdánlivě nejlépe a některé žáky mírně jeho výsledek znepokojil . Po uzdravení se však k testu společně vrátili, cílem testu nebylo vytvořit podklady pro pololetí hodnocení. Znovu a znovu  upevňují znalosti v textu. Hodnocení dějepisu je především určeno společnou aktivní prací v hodině, schopností přemýšlet a pracovat a pochopitelně nedílnou součástí je také zapamatování informací a vytvoření trvalé historické představy a znalostí. Konkrétně je cílem dějepisu zvládnout mapu Středomoří a umět určit přesně místa velkých civilizací Starověku. Znalosti neustále znova a znova opakují. Při výuce používají také metodu zkoumání historických důvodů a situací. U Makedonie třeba řešili otázku důvodů vraždy Filipa Makedonského, vzdělání Alexandra Velikého a porovnání vojenské strategie a makedonského vojska a vojska Persie. Přechází nyní od historie Řecka ke vzniku Římské Říše.

V angličtině žáci probírali slovesa, předložky a mnoho dalšího. Hlavním tématem byla zdravá strava. Také byl kladen důraz na rozdíl v tvorbě slov a příslovcí.

 

Nezaháleli jsme ani, co se týká zábavy. V lednu jsme se zúčastnili muzikálového představení Robin Hood v divadle Minor, které jsme si velmi užili. Zároveň jsme poprvé v rámci pracovních činností navštívili dílny Umělecko-Řemeslné SŠ, kde jsme si vyrobili svícen ze dřeva.

 

Pokud se chcete podívat do naší třídy, zde je odkaz na lednové fotografie:

https://plus.google.com/u/0/photos/110274005618992439364/album/6381338030907625249/6381338033544638674?authkey=CMy6vYb4h8DTIw&sqid=105816801330142986413&ssid=f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

A nakonec odkaz na fotogalerie i dalších tříd:

https://plus.google.com/u/0/

S přáním krásných pololetních a jarních prázdnin,

Jana Martínková

MĚSÍC PROSINEC

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s průběhem dalšího měsíce v 6. třídě. Prosincem nás provázela pohodová atmosféra, adventní vyrábění věnců a vloček a postupující nárůst nadšení s přibližujícími se Svátky. Zároveň jsme se radovali, že se náš kolektiv rozrostl o nového spolužáka, takže je nás již devět.

V matematice jsme urazili velký kus cesty. Zvládli jsme probrat látku krychlových těles, rovnic, pořádně vše procvičit a zároveň jsme rozvíjeli i naše motorické schopnosti a vyrobili jsme si vlastní pomůcky na parkety.

Co se týká fyziko-chemie, žáci stále mají velkou radost a nadšení z objevování. Ohledně učiva probíráme vlastnosti fyzikálních veličin a jejich měření. Provádíme zároveň odhady měření a diskutujeme o možných nepřesnostech a chybách při měření. Zvládli jsme probrat rychlost a objem, naměřit dané veličiny a vyzkoušet si laboratorní práci.

Ve výuce českého jazyka žáci probírali skloňování podstatných jmen rodu mužského (životného, neživotného). ženského a středního. Žáci si vyzkoušeli i jazykové rozbory a v měsíci lednu sjednotí učivo z předchozích škol.


V anglickém jazyce žáci probrali z učebnice Motivate modální slovesa, have to..., vzhled, zvířata. Věnovali se aktuálním tématům, v závěru měsíce Vánocům a nácvikům písně na besídku.

 

V zeměpise se již dobře orientujeme na mapě i v atlase. Zvládli jsme probrat vodstvo a typy krajin Afriky. Velká část žáků již dokáže poznat i na slepé mapě některé státy afrického kontinentu.

 

Nezaháleli jsme ani, co se týká zábavy. V prosinci si 6. třída nachystala Mikulášské představení pro ostatní žáky, za což jim velmi děkuji. Zároveň jsme byli na výletě v JumpParku na Kolbence, který jsme si velmi užili. Skákali jsme na trampolínách a také jsme se podívali do freestylové části. V pondělí jsme si užili vánoční besídku pro rodiče a již se těšíme na čtvrtek, kdy oslavíme Vánoce v naší třídě se zpíváním koled, tradičními zvyky, rozdáváním dárečků a pohodovou atmosférou.

 

Pokud se chcete podívat do naší třídy, zde je odkaz na prosincové fotografie:

https://plus.google.com/u/0/photos/110274005618992439364/album/6365798849655780401/6365798848638827442?authkey=CIfZtM-o6o29Qw&sqid=105816801330142986413&ssid=f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

 

Případně fotografie z Mikulášské obchůzky: https://plus.google.com/u/0/photos/117034497926171694784/album/6360941083947865441/6360941083214729074?authkey=CP7P67rJ9Mq3iwE&sqid=105816801330142986413&ssid=a0e8527b-84c1-41d6-8d42-8f9b303b778d


A nakonec odkaz na fotogalerie i dalších tříd:

https://plus.google.com/u/0/

S přáním krásného prožívání Vánoc také u Vás doma,

Jana Martínková

MĚSÍC LISTOPAD

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s průběhem dalšího měsíce v 6. třídě. Listopadem nás provázela pohodová atmosféra, rozvíjeli a prohlubovali jsme vzájemné vztahy a začali jsme krásné adventní období přípravy na Vánoce. Začátkem adventu jsme také v naší třídě přivítali nového spolužáka Kryštofa, který se pomalu začíná začleňovat do našeho kolektivu.

V matematice jsme urazili velký kus cesty. Zvládli jsme probrat šipkové grafy, rozvíjet odhad a abstraktní myšlení. Pokročili jsme v počítání s desetinnými čísly, naučili jsme se rozvíjet a doplňovat součtové trojúhelníky. Řešili jsme rovnice pomocí krokování a již i obvyklým zápisem. Pracujeme i se zápornými čísly. Pomocí dřívek jsme objevovali vlastnosti a rozdíly mezi obvodem a obsahem jednotlivých útvarů.

Co se týká fyziko-chemie, žáci mají velkou radost a nadšení z objevování. Ohledně učiva probíráme vlastnosti fyzikálních veličin a jejich měření. Provádíme zároveň odhady měření a diskutujeme o možných nepřesnostech a chybách při měření. Uzavřeli jsme veličiny délku, hmotnost a čas. Žáci si chystají pokusy i samostatně, což mě velmi těší.

Ve výuce českého jazyka žáci probírali slovní druhy. Podrobně probrali podstatná jména, která rozdělili na podstatná jména konkrétní a abstraktní, podstatná jména látková, hromadná, pomnožná a podstatná jména obecná a vlastní.

Z dějepisu v současné době žáci probírají počátek starověkého Řecka, kulturu Mínojskou, Mykénskou, řecké báje a pověsti - Trojskou válku. Pracují metodou srovnávání, neustálého porovnávání vývoje.

V listopadu začali se samostatnými projekty žáků, za které paní ředitelka děkuje. Pro komunikaci v předmětu začali také používat maily. Na konci listopadu žáci studovali jednotlivé velké příběhy řecké mytologie a prezentují je předostatními.

Pro výtvarné aktivity je v této fázi důležité pozorování a schopnost přenést pozorované a mít výtvarný úspěch. Žáci namalovali oblíbený strom. Práce ve formálu A3 zalaminovali a čekají na vernisáž v květnu. V současné době žáci pracují na rozvoji barevnosti pomocí antistresových omalovánek a pastelek, jeden žák pracuje s hrnčířským kruhem a připravujeme velký vánoční projekt malby postavy dřevěného Louskáčka. S tímto projektem souvisí také návštěva divadelního představení Louskáček pro motivaci a inspiraci. Mimo zážitku divadelního představení, budeme také dbát na pozorování proporcích "postavy" Louskáčka.

O pracovních činnostech jsme vyráběli adventní věnce a látkové tašky pokreslené Keňskými motivy.

Nezaháleli jsme ani, co se týká exkurze, v listopadu jsme se zúčastnili divadelního představení Bořivoj.

S přáním krásného prožívání adventu a pohodových příprav na Vánoce,

Jana Martínková

 

MĚSÍC ŘÍJEN

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s průběhem dalšího měsíce v 6. třídě. Říjnem nás provázela pohodová atmosféra, žáci se více poznávali a začínala vznikat hlubší kamarádství.

V matematice jsme urazili velký kus cesty. Zvládli jsme probrat krychlová tělesa, rozvíjet prostorovou představivost, začali jsme problematiku rovnic formou mincí, vyzkoušli jsme, jak se kdysi v Egyptě dělily chleby a pro rozvoj kombinatoriky a geometrie jsme pracovali se dřívky.

Co se týká fyziko-chemie, žáci mají velkou radost a nadšení z objevování. Ohledně učiva jsme uzavřeli téma těles, látek, změn skupenství, atomů a pomalu jsme se přesunuli k fyzikálním veličinám, kde nás bude čekat více počítání. Jinak žáci si chystají pokusy i samostatně, čož mě velmi těší.

V hodinách anglického jazyka se žáci věnovali slovesům, základům předpřítomného času. Naučili se modelové věty: "Have you ever been...?" Samostatně pak tvořili otázky a odpovědi. V konverzaci se věnovali tématu cestování a rozličným kulturním zvyklostem.

Ve výuce českého jazyka začali žáci téma zvuková podoba jazyka a naučili se pravidla fonetické transkripce. V literatuře žáci rozeznávali epická díla, lyrická díla a dramata, vybrávěli si bajky a dále si povídali o rozdílech mezi autorskou a klasickou pohádkou.

Nezaháleli jsme ani co se týká exkurze, v pátek před prázdninami jsme se vypravili do ZOO.

S přáním dalšího krásného měsíce,

Jana Martínková

MĚSÍC ZÁŘÍ

Milí rodiče,
měsíc září se chýlí ke konci a já bych Vás ráda informovala o jeho průběhu v 6. třídě. První dny proběhly společným poznáváním dětí mezi sebou a novým školním prostředím. Děti se seznámily se školními prostory, jídelnou, okolím školy - vytvořili jsme společná pravidla, děti byly poučeny o bezpečnosti ve třídě, v jídelně s pravidly stolování, s pravidly při vyučování i ve volném čase na zahradě. Následující dny již probíhala výuka. Děti jsou moc šikovné a je vidět, že mají do učení chuť. Za první měsíc jsme toho stihli opravdu hodně, dokumentaci každého předmětu a konkrétní vyučovací hodiny naleznete ve škole online - v třídní knize.
Společně jsme byli také na výstavě Objevů a vynálezů v Letňanech.
V matematice jsme zopakovali učivo z páté třídy a prohlubovali jsme poznatky o zlomcích a desetinných číslech. Při hodině využíváme metodu Hejného, která spočívá jak v samostatné práci, tak práci ve dvojicích, skupinkách a diskusi nad problémy.
V předmětu fyziko-chemie jsme začali tématem tělesa a látky, společně objevujeme zákonitosti přírody. Při hodinách provádíme pokusy, abychom látce lépe porozuměli.
Zeměpis probíhá metodou CLIL, tedy v českém i anglickém jazyce.
O hodinách anglického jazyka žáci hráli několikrát anglické hry venku, povídali si o přírodě a okolí. Věnovali se i gramatice - zejména zájmenům a jednoduchým tvarům sloves a vět v konverzaci. Povídali si o různých zemích, probírali názvy zemí a národností.
V hodinách českého jazyka žáci opakovali učivo z 5. ročníku, začali se zaobírat rozvrstvením národního jazyka, jeho útvary a jazykovými příručkami.
Přeji vám i žákům, ať se jim zde ve škole líbí a neutuchá jejich touha po poznávání sebe, druhých a okolního světa.
S pozdravem,
Jana Martínková

Milí rodiče,

měsíc září se chýlí ke konci a já bych Vás ráda informovala o jeho průběhu v 6. třídě. První dny proběhly společným poznáváním dětí mezi sebou a novým školním prostředím. Děti se seznámily se školními prostory, jídelnou, okolím školy - vytvořili jsme společná pravidla, děti byly poučeny o bezpečnosti ve třídě, v jídelně s pravidly stolování, s pravidly při vyučování i ve volném čase na zahradě. Následující dny již probíhala výuka. Děti jsou moc šikovné a je vidět, že mají do učení chuť. Za první měsíc jsme toho stihli opravdu hodně, dokumentaci každého předmětu a konkrétní vyučovací hodiny naleznete ve škole online - v třídní knize.

Společně jsme byli také na výstavě Objevů a vynálezů v Letňanech.

V matematice jsme zopakovali učivo z páté třídy a prohlubovali jsme poznatky o zlomcích a desetinných číslech. Při hodině využíváme metodu Hejného, která spočívá jak v samostatné práci, tak práci ve dvojicích, skupinkách a diskusi nad problémy.

V předmětu fyziko-chemie jsme začali tématem tělesa a látky, společně objevujeme zákonitosti přírody. Při hodinách provádíme pokusy, abychom látce lépe porozuměli.

Zeměpis probíhá metodou CLIL, tedy v českém i anglickém jazyce.

O hodinách anglického jazyka žáci hráli několikrát anglické hry venku, povídali si o přírodě a okolí. Věnovali se i gramatice - zejména zájmenům a jednoduchým tvarům sloves a vět v konverzaci. Povídali si o různých zemích, probírali názvy zemí a národností.

V hodinách českého jazyka žáci opakovali učivo z 5. ročníku, začali se zaobírat rozvrstvením národního jazyka, jeho útvary a jazykovými příručkami.

Přeji vám i žákům, ať se jim zde ve škole líbí a neutuchá jejich touha po poznávání sebe, druhých a okolního světa.

S pozdravem,

Jana Martínková

footer_logos