česky | english

4. třída - Netopýři

4. třída Heřmánek Ládví Třídní učitelka Pavlína Klabníková

Měsíc červen

V českém jazyce jsme se v červnu věnovali dokončení tématu "Věta jednoduchá a souvětí".

Naučili jsme se rozeznat větu jednoduchou, určit počet vět v souvětí a zapsat větný vzorec.

Zároveň jsme procvičili učivo o základních skladebních dvojicích. Konec června patřil již jen

závěrečnému opakování.

V matematice jsme procvičovali probranou látku a napsali jsme závěrečnou kontrolní práci,

za kterou musím žáky velmi pochválit. Skládala se z různých úrovní obtížnosti, kdy si

čtvrťáci vybrali verzi, kterou se dle různého bodového hodnocení rozhodli řešit a vedli si

velmi dobře. Ukázalo se, že jsme urazili velký kus cesty a žáci se zlepšili. Na závěr roku

jsme si nechali rozvoj prostorové představivosti pomocí kostiček a tvorbu slovních úloh ze

života.

Úspěšně jsme dokončili jsme plavecký výcvik v aquacentru Lagoon Letňany a získali "Mokrá

vysvědčení". Z toho byli chlapci trochu smutní, protože by v plavání rádi pokračovali i

nadále.

Podnikli jsme i několik výprav mimo školu. První byla návštěva "Vědohraní" na MFF UK,

druhá "Veletrh vědy AV ČR" v areálu PVA EXPO Letňany. Na obou akcích si děti vyzkoušely

a zhlédly spoustu pokusů pro mladé vědátory a na "Veletrhu vědy" se seznámily s činností

mnoha firem zabývajících se uváděním vědeckých objevů do praxe. 23. 6. jsme odjeli do

IQPARKU v Liberci a strávili jsme tam pěkný den plný zajímavých atrakcí, pokusů a

doplněný vědeckou show. Výlet jsme si moc užili.

Pro některé žáky 4. třídy byl toto poslední školní rok v ZŠ Heřmánek. Rodičům děkuji za

spolupráci a Vám, milí Netopýři, přeji šťastný let, ať poletíte kamkoliv. A vězte, že kdykoliv

můžete zaletět i k nám do Heřmánku. Vaše návštěva mne potěší a ráda uslyším o Vašich

dalších úspěších.

Ještě jednou děkuje všem rodičům i klukům a všem přeje nádherné léto

paní učitelka Monika

Fotografie dětí jsou na adrese https://plus.google.com/u/1/

 

Měsíc leden

Vážení a milí rodiče,

žáci se po vánočních prázdninách vrátili do školy a hned se pustili do práce.

českém jazyce jsme došli ke skloňování podstatných jmen rodu středního. Žáci dokážou bezpečně určit vzory podstatných jmen rodu středního (město, moře, kuře stavení).

matematice žáci procvičovali rovnice. Dále se věnovali geometrii, kdy zjišťovali povrch těles či jejich objem. Nechybělo ani procvičování a opakování rychlého počítání a velkých čísel.

V českém jazyce i matematice vypracovávali žáci Scio testy. Testy na počítačích žáky velice zaujaly. Velice chlapce chválím, za jejich aktivitu a píli při vypracovávání testů. Výsledky testů se promítnou i na vysvědčení.

anglickém jazyce procvičovali konverzaci, slovíčka a gramatiku.

Žáky velice bavila výpočetní technika, při které vkládali obrázky a texty do textového editoru, upravovali texty v textovém editoru či vyhledávali informace na internetových mapách.

prvovědě jsme se zaobírali lidskou kostrou. Žáci se naučili funkci kostí, tvary kostí, i druhy. Dále jsme si povídali o svalech. Žáci porozuměli tomu, jak sval vzniká, k čemu slouží i negativním účinkům syntetických steroidů na organismus.

„Za kulturou“ jsme si v tomto měsíci vyšli do divadla Minor, kde nás moc zaujalo představení „ Robin Hood“. Při skončení představení se sálem ozývaly prosby, aby představení ještě nekončilo! Tak moc se dětským divákům líbilo.

Přeji žákům příjemné prožití pololetních prázdnin a mnoho úspěchů nejen v dalším pololetí.

S přátelským pozdravem

Třídní učitelka

P. A. K.

 


Měsíc prosinec

Vážení a milí rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, co se ve čtvrté třídě dělo v prosinci.

českém jazyce jsme udělali veliký kus práce. Na začátku měsíce jsme si procvičili slovní druhy, pádové otázky a vyjmenovaná slova. Ve slohu jsme psali charakteristiku postavy a vyprávění příběhu podle obrázku. Nechyběla ani četba. Dočetli jsme Emilovi skopičiny a začali číst knihu Husité. Žáky velice zaujala její částečná komiksová podoba.

prvovědě jsme začali probírat lidské tělo, povídali jsme si o obranyschopnosti a krvi. V měsíci lednu nás čeká lidská kostra a svaly.

pracovním vyučování jsme pracovali se dřevem a nechyběla ani výroba vánočních ozdob, kterými jsme si vyzdobili na vánoční besídce větvičky, pod které jsme si dali dárečky.

V matematice tento měsíc více využívali pomůcek, které žáky velmi oslovili. Probírali celá čísla a zároveň si trošku vyzkoušeli problematiku rovnic na jednodušších příkladech. Žáky práce s pomůckami zaujala a jsou do výuky více zapáleni.

Ve vědě se zaměřili především na pokusy. Probírali čas, hmotnost, sílu a dělali spoustu pokusů, u kterých bylo nutné se zamýšlet a hledat odpovědi. Na poslední předvánoční hodině si žáci nachystali své pokusy, za což velmi děkuji těm, kdo je připravili a pomohli s realizací.

Při hodině tělocviku si žáci zahráli hru: Polívka se vaří, Mrazík, Opičí dráhu, Seřazení atd. Nechyběla ani rozcvička a protažení na závěr.

Ve výtvarné výchově též nezaháleli, vytvářeli vánoční řetězy, kterými krásně vyzdobili třídu, vánoční vločky, vánoční přáníčka a ozdoby na stromeček.

Celý prosinec se tak částečně nesl ve znamení přípravy na Vánoce a nácviku na vánoční besídku. Chtěla bych pochválit žáky za jejich snahu, výdrž a odpovědnost s jakou přistoupili k vánočnímu vystoupení.

 

V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem rodičům a žákům, kteří přišli školu podpořit a přišli se podívat a pobavit na vánoční vystoupení. Děkujeme Vám za pomoc při přípravě vánočního pohoštění.

S přátelským pozdravem

Třídní učitelka

P. A. K.


Měsíc listopad

Vážení a milí rodiče,

měsíc listopad je již za námi a tak bych Vás ráda seznámila s jeho průběhem ve 4. třídě. Hned na začátku měsíce si Netopýři vylosovali, komu dají na Vánoce dáreček. Sice to mělo být tajemství, ale jak už to tak bývá, toto tajemství bylo prozrazeno již na začátku druhé hodiny. J

českém jazyce jsme si procvičili všechna vyjmenovaná slova a nyní se s chutí pustíme do slovních druhů.

matematice žáci též nezaháleli. Na začátku měsíce si procvičovali zlomky, poté se cvičili v abstraktním myšlení a začali rýsovat čtverec. Zajímavé pro žáky byly též šipkové grafy.

Žáky zajisté nadchla pracovní výchova, ve které si sami zkusili hnětení těsta na pizzu a ze všech se rázem stali zkušení italští pizzaři. Pizza se vydařila a všichni přítomní žáci si velice pochutnali.

instrumentálním obohacování probírali téma: Kde se berou jména a podle čeho pojmenováváme věci/osoby? (v tomto tématu budou ještě pokračovat v prosinci). Dále žáci pracovali na strategiích potřebných k plnění různých úkolů. V listopadu to bylo hlavně o: "méně je někdy více" - ve smyslu: „je lepší udělat méně věcí správně, než hodně věcí špatně“.

Ve výtvarné výchově žáci vytvářeli reklamní plakát, kresbu sv. Martina s koněm a mečem či kresbu pražských památek uhlem. Uhel byl sice po celé třídě, ale opravdu to stálo za to, všechny kresby vypadají velice pěkně.

Nechyběla ani kulturní akce, kdy se žáci prostřednictvím divadla Bořivoj dozvěděli něco nového o Karlově Novém městě. Živým zážitkem z divadla  žáci získali vhled do výrazné historie Prahy. Obsahem  bylo uvědomit si uspořádání Nového města pražského a pochopit historický vývoj, který ovlivnil podobu Prahy funkčně na pět století. Nedílnou součástí byla i postava Karla IV.

S přátelským pozdravem

Třídní učitelka

P. A. K.

 


 


Měsíc říjen

Vážení rodiče,

říjen už je skoro za námi, a proto bych Vás ráda informovala o jeho průběhu ve 4. třídě.

V českém jazyce jsme se učili pomocí Interaktivní učebnice českého jazyka rozeznávat předpony, kořeny a přípony či odlišovat předpony od předložek. Učební látku jsme prokládali slohovým cvičením, ve kterém jsme si vyzkoušeli napsat reklamu na oblíbenou hru.

V matematice probrali rovnice, procvičili si násobení a dělení a začali rovinné útvary.

V hodinách anglického jazyka se žáci věnovali dnům v týdnu, čtení i číslům. V konverzaci si vyprávěli pomocí jednoduchých větiček, jak vypadá jejich ráno.

Velice zajímavá byla pro žáky exkurze na Kobyliskou střelnici, kterou uskutečnili v rámci etické výchovy s panem učitelem Adamcem.

Poslední týden před prázdninami jsme se v rámci prvovědy vypravili do ZOO, kde jsme vyplňovali pracovní listy a poznávali nové přírůstky v ZOO.

S přátelským pozdravem

Třídní učitelka

P. A. K.

 

Měsíc září

Vážení rodiče,

první měsíc školy se nesl v duchu vzájemného poznávání a seznamování se.

Během prvního měsíce jsme si opakovali učivo z minulých ročníků. Například v českém jazyce jsme si zopakovali dělení hlásek na hlásky měkké, tvrdé a obojetné, vyjmenovaná slova či psaní u/ú/ů. Společně čteme zajímavé články z Dětského lexikonu či z Velké knihy otázek a odpovědí. V rámci pracovních činností jsme vyráběli ponorku či origami dinosaura, který se zapojením fantazie skutečně pravěkého predátora připomínal. :-) V hodině matematiky si žáci společně zopakovali poznatky ze třetí třídy a seznamovali se s matematikou Hejného, která je bude provázet celým čtvrtý ročníkem.

Velmi důležité je i utužování přátelských vztahů se spolužáky, proto výuka probíhala nejčastěji v kooperativním duchu. V každé hodině jsme si stanovili závazná pravidla, která musíme všichni dodržovat. Dokumentaci každého předmětu a konkrétní vyučovací hodiny naleznete ve škole online - třídní knize.

Nezaháleli jsme ani, co se týká kulturního života, hned druhý týden jsme navštívili výstavu Objevy a vynálezy v obchodním centru Letňany, kde jsme zjišťovali, jaký byl život našich dávných předků nebo jaké vynálezy tehdejší doby upadly v zapomnění a byly znovu objeveny moderní dobou. Fotografie z této výstavy naleznete na Google+ (Komunita Heřmánek).

Těším se, co nového přinese měsíc říjen, a doufám, že žáci budou mít i nadále chuť objevovat a poznávat nové věci.

Třídní učitelka

P. A. K.

Měsíc květen

Vážení rodiče,

ráda bych Vám prostřednictvím měsíčního dopisu rodičům přiblížila práci žáků za uplynulý měsíc.

českém jazyce pokračujeme ve slovních druzích. V měsíci květnu jsme procvičovali slovesa a jejich gramatické kategorie osoby, čísla a času. Děti se naučily poznávat zvratná slovesa. Část hodin jsme věnovali všem ohebným slovním druhům a jejich poznání. Děti používají při práci Montessori sadu slovních druhů. Ukončili jsme přídavná jména a začali jsme zájmena.

Ve čtení pokračujeme knihou Děti z Bullerbynu. Pokud zbyde čas, předčítám dětem z knížky Maxipes Fík 2. díl.

angličtině jsme ukončili 9. lekci – Birthdays. Součástí lekce je slovní zásoba měsíců a dnů. S druhou skupinou jsme ukončili lekci 2 – Shopping, děti se seznámily se slovní zásobou ovoce a zeleniny, naučily se počítat do 10 a osvojily si základní fráze spojené s nakupováním. Páteční anglické konverzace děti tráví s rodilou mluvčí, kde čtou společnou knížečku a procvičují slovní zásobu lidského těla.

prvovědě jsme opustili téma mořského světa, dozvěděli jsme se, prostřednictvím edukativního CD, něco o obyvatelích severní a jižní polokoule. Probrali jsme znaky života živočichů – dýchání, rozmnožování, přijímání vody a potravy, vylučování odpadních látek, růst a vývoj. Navštívili jsme Botanickou zahradu, ve které jsme se seznámili s rozmnožováním motýlů. Na podobné téma jsme navázali v hodinách, probrali jsme různá stádia vývoje hmyzu. Obecně jsme věnovali část hodin bezobratlým. Naposledy jsme dělali savce, žáci dokáží popsat základní části těla zvířat a jejich kostru.

Na vědě jsme si s dětmi povídali o o statické elektřině a zkoušeli si za pomocí tření zelektrizovat vlasy. Dozvěděli jsme se, jak vzniká náboj za pomocí Wimshurstova přístroje.

pracovních činnostech žáci sadili květiny, bylinky a zeleninu.

Ve výtvarné výchově se děti seznámily s malbou na textil. Vytvořily si vlastní šablonu z kartonu a za pomocí techniky stříkání sprejem si vyzkoušely vyrobit tričko. Další volitelná témata byla maska s emocemi, malba s vodovkami, paměťová kresba a ztvárnění prostředí PC hry Minecraft.

Byli jsme společně v Botanické zahradě ve skleníku Fata Morgana a v divadle Minor na představení Lipany. S dětmi jsme za poslední měsíc často hovořili na téma chování a společné soužití ve třídě.

Níže můžete nalézt přehled akcí a aktivit, které nás čekají v posledním školním měsíci. Těšíme se hlavně na školu v přírodě!

S přátelským pozdravem

Jana Lánská

Třídní učitelka

Akce červen:

1. 6. 2016 Focení

6. 6. 2016 Zlatý list – přírodovědná soutěž

13. 6. – 17. 6. 2016 Škola v přírodě

21. 6. 2016 Třídní schůzky 3. Třídy

24. 6. 2016 Volno z rozhodnutí ředitele

27. 6. 2016 Vyšehrad – výlet

28. 6. 2016 Výprava za zkamenělinami do Prokopského údolí

29. 6. 2016 Školní atletická soutěž

30. 6. 2016 Předání vysvědčení

Zahradní slavnost od 15:00

PS: Více fotek ze života naší třídy najdete na komunitě Heřmánek na Google+


Měsíc duben

Vážení rodiče,

ráda bych Vám prostřednictvím měsíčního dopisu rodičům přiblížila práci žáků za uplynulý měsíc.

českém jazyce pokračujeme ve slovních druzích. V měsíci dubnu jsme se naučili gramatické kategorie osoby, čísla a času. Naučili jsme se poznat a určit neurčitý tvar slovesa, infinitiv. Myslím si, že učivo děti baví, jelikož ve výuce používáme také Montessori pomůcky, hrajeme bingo nebo pracujeme s pomůckami – Logico Piccolo.

Ve čtení pokračujeme knihou Děti z Bullerbynu. Pokud zbyde čas, předčítám dětem z knížky Maxipes Fík.

angličtině dokončujeme osmou lekci – The Four Seasons. Součástí lekce je také shrnutí slovní zásoby několika předchozích kapitol. S druhou skupinou jsme ukončili opakování slovní zásoby učebnice Playway 1. V nové učebnici pomalu dokončujeme lekci 1 – Hello Again. Zvládáme slovní zásobu spojenou se školou, barvy a základní ovoce. Páteční anglické konverzace děti tráví s rodilou mluvčí.

prvovědě jsme zavítali do Mořského světa, kde pro nás byla připravená komentovaná prohlídka s průvodcem. Během celého měsíce jsme se věnovali tematice mořského světa, pracovali jsme s anglickými materiály Evana Moora. Děti si vypracovaly 2 referáty. Dozvěděli jsme se spoustu informací například o žralokovi, chobotnici, velrybách, medúzách, želvách, hvězdicích, vydrách, svijonožcích, ale i krilu. Děti si na papír vytvářely svá akvária. Také jsme si pouštěli dokument o podmořském světě.

pracovních činnostech se žáci přemístili na pozemky školy, kde pokračují v rytí a sázení.

Oslavili jsme společně narozeniny Matěje K. a byli jsme si poslechnout edukativní koncert v Selesiánském divadle. Také jsme v rámci prvovědy byli společně se 2. třídou v Mořském světě.

Na závěr Vám přikládám rovněž stručný přehled akcí a aktivit, které žáky čeká v měsíci květnu.

S přátelským pozdravem

Jana Lánská

Třídní učitelka

Akce květen:

3. 5. 2016 Botanická zahrada – prohlídka skleníku Fata Morgana

13.5. v 9:30 Lipany - divadlo Minor

17. 5. 2016 Zlatý list – přírodovědná soutěž

18./19. 5. Focení dětí ve škole

PS: Více fotek ze života naší třídy najdete na komunitě Heřmánek na Google+


Měsíc březen

Vážení rodiče,

ráda bych Vám prostřednictvím měsíčního dopisu rodičům přiblížila práci žáků za uplynulý měsíc.

českém jazyce jsme začali probírat slovní druhy. Naučili jsme se a zopakovali jsme si slovní druhy obecně, rozdělili jsme si je na ohebné a neohebné slovní druhy. V měsíci březnu jsme nejvíce času věnovali podstatným jménům, u kterých jsme se učili určit gramatické kategorie pádu, čísla a rodu. Myslím si, že učivo děti baví, jelikož ve výuce používáme také Montessori pomůcky a počítačovou hru na procvičení podstatných jmen.

Ve slohu jsme dokončovali téma popisu. Žáci popisovali osoby a místa, jedna hodina byla věnovaná také popisu naší třídy. Před velikonočními prázdninami jsme si povídali o Velikonocích a děti psaly své velikonoční příběhy do vajíčka.

Ve čtení pokračujeme knihou Děti z Bullerbynu. Pravidelně se vracíme k přečteným příběhům a povídáme si o nich.

angličtině probíráme sedmou lekci - Free time. V měsíci březnu došlo, z důvodu zkvalitnění výuky k rozdělení angličtin na dvě skupiny. Obě skupiny mají jednu hodinu v pondělí, další hodina probíhá ve středu od 8:10 – 8:55 se skupinou č. 2 a skupina č. 1má hodinu v pátek od 13:25 – 14:10. S druhou skupinou jsme se vrhli na opakování slovní zásoby učebnice Playway 1. Během dubna se k vyučování angličtin přidá nová kolegyně, rodilá mluvčí. Nová paní kolegyně bude vyučovat angličtinu pravděpodobně v pátek a to skupinu žáků, která je v angličtině pokročilejší.

prvovědě jsme celý měsíc pracovali na projektu lidské tělo. Během února jsme se věnovali tématu člověk a jeho zdraví, kosterní soustavě, etapám lidského vývoje, zdravému životnímu stylu, hygienickým návykům apod. Tato naučená témata jsme během března zpracovali v hodinách prvovědy do projektu, který žáci budou prezentovat svým rodičům na tripartitních schůzkách 19. 4.

pracovních činnostech se žáci přemístili na pozemky školy, kde se učí rýt, okopávat a sázet.

Během měsíce března jsme měli hodně volna, jsou za námi jarní i velikonoční prázdniny. Během volna jsme nabrali spoustu sil, tudíž se můžeme do měsíce dubna vrhnout s plným nasazením.

Na závěr Vám přikládám rovněž stručný přehled akcí a aktivit, které žáky čeká v měsíci dubnu.

S přátelským pozdravem

Jana Lánská

Třídní učitelka

Akce duben:

4. 4. - 15. 4. 2016 testování 3. ročníku ve scito testech Stonožka.

18. 4. 2016 Mořský svět (Výstaviště Holešovice) – komentovaná prohlídka s biologem.

19. 4. od 14:30 tripartitní třídní schůzky 3. třídy.

24. 4. 2016 od 11:00 - šití waldorfských panenek (Satalice, K Cihelně 313/41), cena materiálu je 500 Kč, mohou přijít děti i rodiče. Zájemci se mohou přihlásit u paní učitelky Báry Pickové.

26. 4. školní kolo Zlatého listu, přírodovědná soutěž, připravujeme společně s dalšími kolegy. Děti budou soutěžit ve dvojicích. Soutěž bude probíhat v čase školní družiny.

PS: Více fotek ze života naší třídy najdete na komunitě Heřmánek na Google+


Měsíc únor

Vážení rodiče,

ráda bych Vám prostřednictvím měsíčního dopisu rodičům přiblížila práci žáků za uplynulý měsíc.

českém jazyce jsme se naučili vyjmenovaná slova po Z a V. Vyjmenovaná slova po Z všechny bavila, jednak z důvodu nenáročnosti na naučení, jednak také pro to, že neobsahují slova, která by žáci nedokázali vysvětlit. Myslím si, že děti vyjmenovaná slova po Z znají a dokáží je správně použít. Vyjmenovaná slova po V zvládnou žáci vyjmenovat, nicméně použití v písemném projevu budeme dále trénovat, i když jsme učivo probírali celý měsíc, je třeba ho procvičovat stále, aby žákům utkvělo v dlouhodobé paměti. Největší problém tohoto učiva jsou předpony vy-, vý-. Očekávám zlepšení v dalších měsících, kdy budeme probírat slovesa. Celkově děti za práci v hodině velmi chválím.

Ve slohu jsme dokončovali téma inzerátu a navázali na popis. Žáci ve slohu pracovali jak sami, tak ve tříčlenných skupinách. Oblíbené téma byl popis imaginárního nezvěstného spolužáka Marka a v návaznosti na toto téma popis osoby, zvířete nebo vymyšlené bytosti. V pracovním sešitě někteří žáci napsali pěknou pozvánku na výstavu.

Ve čtení pokračujeme knihou Děti z Bullerbynu. Také jsme několikrát četli básně Radka Malého z knihy Kam až smí smích. Žáci se z této knihy učí jednu báseň, která je tematicky spjata s vyjmenovanými slovy.

angličtině dokončujeme lekci Food and Drink. Klukům se téma líbí, jelikož se můžeme bavit o tom, co kdo rád jí a pije. Slovní zásobu, byť se špatnou výslovností, zvládají všichni. Veliký úspěch má v hodinách song Luba´s is a crazy restaurant.

prvovědě jsme na začátku února dokončovali referáty na země Evropy. Celý únor jsme věnovali tématu člověk a jeho zdraví, kosterní soustavě, etapám lidského vývoje, zdravému životnímu stylu, hygienickým návykům apod.

pracovních činnostech, které žáci mají s paní učitelkou Lucií Církovou, si žáci zasadili velikonoční osení, které máme ve třídě na parapetech, děti se o ně samy starají. Pro osení si vyrobili květináč z PET lahve. Žáci si také vyzkoušeli ozdobně složit ubrousek a vytvořit valentýnské menu. V současné době mají rozdělaný projekt na téma sklo.

V měsíci únoru jsme bohužel byli naposledy na bruslení, které ale sklidilo obecně veliký úspěch. Žákům se líbila návštěva knihovny Ládví, kde pro ně paní knihovnice měla připravenou přednášku o Astrid Lindgrenové. Měsíc jsme krásně zakončili návštěvou a přednáškou odborníků z ústavu Ornita. Děti se dozvěděly spoustu informací o vodních ptácích, naživo viděli čápa Karla, husu Pepinu a mohly si sáhnout na kačera. Viděli jsme také kormorána.

Vzhledem k tomu, že jsem nová třídní učitelka, snažím se s dětmi navázat dobré vztahy, součástí vzájemného poznávání, jsme si společně stanovili pravidla, která budeme dodržovat.

S přátelským pozdravem

Jana Lánská

Třídní učitelka

PS: Více fotek ze života naší třídy najdete na komunitě Heřmánek na Google+

 

Měsíc leden

Milí rodiče,

žáci se po vánočních prázdninách vrátili do školy a hned se pustili do práce. V českém jazyce jsme došli k vyjmenovaným slovům po písmenu „S“. Žákům se slova daří vyjmenovat, i když v použití ještě někdy zapomínají. Přestože jsou netopýři víceméně chlapeckou třídou, naučili jsme v lednu v rámci pracovní výchovy základy šití a práci s textilem. Žáci si vyzkoušeli přední a zadní steh, za což žáky moc obdivuji a chválím. Zdokonalili jsme také znalosti v oblasti stolování a slušného chování v restauraci. Žáci navrhli, jak by mohla vypadat jejich restaurace včetně jídelního lístku. V prvovědě jsme se od České republiky dostali až ke státům Evropy. Informace a zajímavosti o jednotlivých státech se brzo dozvíme z referátů, které si žáci nyní připravují. Ve výtvarné výchově jsme si zopakovali práci s temperovými barvami při malbě ohňostrojů a poslední hodiny jsme věnovali tématu „Živly“. V živlech – větru, vodě, zemi a vzduchu jsme hledali podobné vlastnosti, jaké máme my sami. Malbou suchým pastelem jsme se pak blízké živly snažili co nejlépe vystihnout.  Velkým zpestřením výuky je pro žáky bruslení, které si moc užívají společně s panem učitelem Tomášem Vladykou. „Za kulturou“ jsme si v tomto měsíci vyšli do divadla Minor, kde nás moc zaujalo představení „ Jak kohouti obarvili svět“. Při skončení představení se sálem ozývaly prosby, aby představení ještě nekončilo! Tak moc se dětským divákům líbilo. Během měsíce nás čekaly i dvě významné akce – oslava 100 dní školy a také poslední den prvního pololetí a rozdávání vysvědčení. Škola pro žáky připravila překvapení – zábavné divadlo Bořivoj s výbornými herci, kteří žákům po představení vyrobili nafukovací zvířátka a meče.

Od měsíce února povede netopýří třídu nová paní učitelka – Jana Lánská. Společně se již těší na nového spolužáka. Přeji žákům příjemné prožití pololetních prázdnin a mnoho úspěchů nejen v dalším pololetí.

 

Jana Vágnerová

 

Třídní učitelka

Měsíc prosinec

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, co se v netopýří třídě událo v měsíci prosinci.

Velkou novinou jsou dva noví spolužáci – dvojčata Rozárka a Matěj. Myslím, že žáci stávající kolektiv skvěle doplňují, což dokazuje i to, jak rychle se do něj začlenili. Jsme moc rádi, že do třídy přišla i dívka, která do třídy vnesla novou atmosféru. Rozárka a Matěj jsou oba moc šikovní a my jim přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo.

Během měsíce jsme se s žáky každý týden scházeli u „kruhu důvěry“, který se velmi osvědčil a já doufám, že v něm budeme pokračovat. Myslím, že žákům moc pomáhá zlepšovat vztahy ve třídě a více se poznávat.

A co je nového ve výuce? V českém jazyce se stále věnujeme vyjmenovaným slovům. Již jsme probrali vyjmenovaná slova po B, F, L, M a P. Doufám, že získané znalosti žáci přes vánoční prázdniny nezapomenou, ale naopak je ještě upevní. V prvovědě si se žáky stále povídáme a rozšiřujeme téma map, orientace v krajině, světové strany. Známe již nejvýznamnější místa České republiky – ať už se jedná o přírodní geografické prvky, řeky, pohoří, nížiny ale i o významná města. V angličtině se snažíme konverzovat a upevňovat základní konverzační věty, rozšiřujeme slovní zásobu. Velkým tématem byl pro nás nyní čas – učíme se pojmenovávat hodiny. Některým žákům se to daří přímo výborně a moc je za to chválím. Ve výtvarné výchově se žáci projevili jako velmi nadaní při malbě barvami na sklo. V pracovních činnostech zase obratně manipulovali a ohýbali drát při výrobě vánočních ozdobiček - podíleli se tak na výzdobě školního vánočního stromečku.

Celý prosinec se nesl ve znamení nácviku vystoupení na vánoční country bál. Chtěla bych žáky moc pochválit a poděkovat jim za jejich snahu, výdrž a odpovědnost s jakou ke všem vystoupení přistupovali. Stejně tak děkuji i rodičům, kteří žáky na představení poctivě připravili a vybavili je krásnými klobouky a pistolkami.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem rodičům a žákům, kteří přišli školu podpořit a přišli se podívat a pobavit na vánoční country bál. Děkujeme Vám za pomoc při přípravě vánočního pohoštění.

 

Fotografie a videa z besídky budou zveřejněny na stránkách google komunity Heřmánek.

Přeji Vám příjemně prožité vánoční svátky, do nového roku  jen to nejlepší a těším se na viděnou již v novém roce – v pondělí 4.1. 2016.

 

Jana Vágnerová

 

Jana Vágnerová

 

Měsíc listopad

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, co se ve třetí třídě událo v měsíci listopadu.

V českém jazyce se nyní zabýváme vyjmenovanými slovy, probrali jsme vyjmenovaná slova po B, F, L a brzo začneme vyjmenovaná slova po M. I když žáci stále ještě dělají chybičky, snažíme se trénovat a trénovat. Dále čteme knížku Děti z Bullerbynu, ale ukazujeme si i další dětskou literaturu. Nezapomínáme na rozvoj fantazie – psaní a vymýšlení originálních reklam inspirovaných vyjmenovanými slovy žáky velmi oslovilo. Přáli si podobnou činnost opakovat a doufám, že se k ní co nejdříve vrátíme. Stále více se snažíme využívat pomůcek, kromě již klasických pracovních listů, využíváme i pískovniček, projektoru či logické hry  logico picolo. V anglickém jazyce opakujeme sloveso „have“ a doplňujeme slovní zásobu dle lekcí, ale i podle zájmů žáků. Žáci si v pracovní výchově vyzkoušeli práci s balzou a dřevem. Vyřezávali z ní modely letadýlek. Někteří k výrobě využili i dřevěné špachtle nebo smrkové hranolky. Letadla pak doplňovali dalšími objekty vyrobenými z papíru – hangáry, přistávacími plochami apod. Ve výtvarné výchově jsme se zabývali tématem města, ať už to byla městská dlažba či moderní architektura.  Žáci projevili velkou dávku kreativity. Při práci s barvami na sklo si žáci vyzkoušeli navrhnout rosetu – kruhové okno, tolik typické pro gotické katedrály.  V prvovědě bych ráda vyzdvihla prezentaci referátů na téma Pohoří České republiky, za kterou všichni žáci zaslouží velikou pochvalu. Některé prezentace byly na opravdu vysoké úrovni.

Pro zlepšení komunikace v kolektivu jsme si začali více povídat a pracovat v takzvaném kruhu přátelství. Věřím, že nám tato setkávání pomohou k vytváření přátelských vztahů a k tomu, abychom se více mohli zaměřit na potřeby dětí a rozvoj jejich komunikace.

Dále si přejeme, aby žáci měli ve škole více odpovědnosti, a proto jim byla svěřena výpomoc při práci na školní zahradě. Hrabání listí a uklízení sněhu. Pro tuto činnost škola pořídila pracovní náčiní.  Konec listopadu se také nese ve znamení příprav na Vánoční besídku. Žáci nacvičují několik představení, dramatické, hudební a částečně i taneční. Vyrábí výzdobu na besídku. Obzvláště bych žáky pochválila za text, který vymysleli k písni, kterou uslyšíte na besídce. Společně se moc těšíme, až besídka proběhne. Kromě toto se dále těšíme na nacházející akce – Mikuláše, návštěvu hvězdárny, divadla a také na besedu v knihově.

 

Jana Vágnerová

třídní učitelka

Měsíc říjen

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o tom, co se ve škole událo v měsíci říjnu. V první řadě bych však do našeho netopýřího kolektivu s potěšením přivítala Lukáše – nového spolužáka.

Lukáš je velice milý a šikovný kluk a věřím, že se do 3. třídy skvěle zařadí! Během měsíce jsme se opět několikrát vydali na kratší výlety. Hned na začátku měsíce to byla

návštěva divadla Minor, kde jsme shlédli představení Klabzubova jedenáctka. Absolvovali jsme zde také workshop, kde jsme se objevovali výhody práce v týmu. Zaujaly nás také dvě

prohlídky Národního muzea. V expozici Noemova archa jsme se naučili mnoho nového o vyhynulých a ohrožených druzích. Poutavý výklad lektorky a věrná počítačová animace o tom,

jak se díky lidem na Zemi zmenšuje prostor pro život vzácných živočišných druhů, nenechal nikoho chladným. Při druhé návštěvě jsme mohli zapojit naši fantazii.

Při edukačním programu jsme vymýšleli jméno pro nově objeveného brouka. Žáci se kromě jiného dozvěděli, jak můžeme v muzeu uchovávat exponáty.

Jak se nám dařilo v jednotlivých předmětech? V českém jazyce jsme procvičovali synonyma, antonyma a homonyma. Rozdělovali jsme slova na slovní kořen, předponu a příponu,

rozpoznávali jsme slova příbuzná. Pomalu se již začínáme učit vyjmenovaná slova – velké téma tohoto školního roku. Pokračujeme ve společném čtení Dětí z Bullerbynu,

ale žáci mají také prostor najít si v knihovničce další zajímavé knížky. Pracovní a výtvarnou výchovu propojujeme s dalšími předměty, například s Prvovědou. Nosným tématem

bylo město vs. vesnice. Žáci zpracovávali toto téma formou skupinového projektu, který následně prezentovali třídě. Žáci se tohoto úkolu zhostili s maximálním nasazením a profesionálním

přístupem.Dokázali vést diskusi a skvěle toto téma rozvíjeli. Fotografie projektů i následné činnosti najdete na stránkách google+  https://plus.google.com/u/0/communities/105816801330142986413

V Prvovědě jsme již otevřeli nové téma – téma KRAJINA. Povídali jsme si o různých druzích krajiny a o tom, jak ji člověk může svou činností ovlivňovat. Ve výtvarné výchově jsme dokončili

malby z mořského světa a hledáme vhodné místo pro jejich vystavení. Hodiny tělesné výchovy již probíhají v tělocvičně. Jednu hodinu vede třídní učitelka Jana Vágnerová a druhou

nově Barbora Petrovická, která s žáky pracuje na kondičním a rehabilitačním cvičení.

 

Věřím, že jsme se toho v tomto měsíci dozvěděli mnoho nového a zajímavého. Mnoho práce nás také čeká v následujících měsících, a proto bude potřeba načerpat novou energii.

Přeji všem žákům i rodičům pěkné prázdniny, plné odpočinku a hezkého počasí.

 

V listopadu se těším na viděnou.

 

Jana Vágnerová

 

 

 

 

První společný měsíc

Vážení rodiče,

máme za sebou první školní měsíc. Pro některé žáky to byl dokonce první měsíc v nové škole!

Začátek školního roku se nesl v duchu vzájemného poznávání a seznamování se. Aby se nám v naší Netopýří třídě dobře učilo, začali jsme pracovat také na její výzdobě – žáci vytvořili krásně barevné plakáty, jakési vlastní vizitky, na kterých se nám představují a vyzdvihují to, v čem jsou dobří a co je baví. Společně tak můžeme pracovat na jejich individuálním rozvoji. Vyrobili jsme si také vlastní hodnotící tabulky. Každý žák má možnost zamyslet se sám nad sebou a následně pomocí smajlíků hodnotí, jak mu daný den ve škole šlo učení a také chování.

Bylo by nespravedlivé, kdyby i žáci nedostali vlastní slovo. Mohou se proto vyjadřovat k tomu, jak se jim líbily jednotlivé vyučovací dny.

Ve většině výukových předmětů jsme si zavzpomínali na učivo z předchozích ročníků. Například v českém jazyce jsme se zaměřili na párové souhlásky, psaní kroužku nad „U“ a na psaní tvrdého a měkkého I/Y po tvrdých a měkkých souhláskách. Společnými silami se nám podařilo přečíst knížku Petra Nikla Pohádku o Rybitince. Jedná se o velice zajímavý a také zábavný příběh z mořského světa. Do mořských hlubin se ale ještě budeme vracet, a to jak ve výtvarné výchově, tak v prvovědě. V pracovní výchově jsme si skutečně zapracovali, když jsme sestavovali nový školní nábytek. Byla to, jak se říká fuška, ale mělo to smysl a odměnou nám byla dobře odvedená práce. Kluci prokázali, že jsou všichni velice zruční. Pří výuce jsme se snažili také hodně pobývat venku – ať už se jednalo o tělocvik, výtvarnou výchovu nebo prvovědu, ve které jsme například zakreslovali plán školní zahrady.

Hned dvakrát jsme v tomto měsíci navštívili Národní technické muzeum. Poprvé nás čekala prohlídka stálé expozice, další týden pak návštěva chemické laboratoře. Kromě toho, že jsme se seznámili se základním vybavením chemické laboratoře, nám lektorky vysvětlily proces filtrace. Naučili jsme se také vyrábět sliz, což byla veliká legrace. Fotografie z těchto návštěv najdete na Google+ . Také v následujícím měsíci nás čekají akce mimo školu. Hned první týden to bude návštěva divadla Minor.

Jsem jenom ráda, že ve třídě vznikají nová přátelství a věřím, že se ve třídě vytvoří správná Netopýří parta. Těším se, co nového přinese další měsíc, a doufám, že žáci budou mít i nadále chuť objevovat a poznávat nové věci.

 

Třídní učitelka

Jana Vágnerová

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA | HEŘMÁNEK | 3. TŘÍDA  LÁDVÍ

Září v Heřmánku

Vítám rodiče 3.třídy ve školním roce 2015/16!

Tento rok je vaší třídní učitelkou slečna Jana Vagnerová,

přeji vám i dětem spokojený rok a nové zážitky.

Na shledanou,

Barbora Picková.

VZPOMÍNKY NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU a KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

 

 

 

footer_logos